Els estats del món

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,52 KB

-L'estat: es la unitat politica i administrativa superior k regeix un territori i a lautoritat del qual estan sotmesos tots els habitans. esta format per: un territori en fronteres on egeriseisen tot el seu poder, per una poblacio k son els ciutadans i tene uns drets i obligacions i per unes lleis per a regular el territori i la poblacio.

-Funcions: mantindre l'ordre public, defensar el territori i els ciutadans, estableixer relacions internacionals, elaborara lleis, proporcionen serveis i regulen l'economia. -Estas de benestar: es quant els governs intervenen en l'economia i en la societatat per aconseguir k tots els ciutadans tingen un nivell de vida digne. nomes als paisos desenvolupats.

-estats democratics: 1-la partipacio dels ciutadans consisteix e l'elecio d'uns representants k governen per ells. per a k unes elescions sigen democratiques cal: tots els ciutadans majors d'edat an de votar, es poden presentar a les elecions totes les persones, tots els k se presenten poden esxposar el seu programari lliure, les elesccions s'an de convocar periodicament, cal garantir la netedat dels resultats. 2- en els estats el poder esta repartit, el parlament te el poder judicial, el govern te el poder execuriu i  els jutges tenen el poder judicial. 3- en els estats de drets les lleis han de ser respectades per tots, la llei maxima es la constitucio.

-Dictadures: una persona o un grup concentra a les seues mans tots els poders de l'estat, de vegades han arribat al poder de forma violenta despres d'un colp d'estat o una revolucio.

-monarquies: son aquells estats en que el cap de l'estat es un rei, que poseix el carrec per dret de naixement i el trasmet als fills. -republiques: el cap de l'estat es un president, a les R.democratiques el president es elegit pels ciutadans i a les R.dictadures el president es elegit pels grups k controlen el poder.

-els estas sorganitzen en unitats territorials menors per poder administrar mes be el territori, a españa les organitzacions mes xicotetes son els municipis, es reuneixen en provincies i le sprovincies en comunitats autonomes.

-institucions estatals: son les k tenen el poder dinposar les seues lleis a tot el territori de l'estat. -institucions regionals i locals: nomes poden inposar les seues desicions en l'ambit territorial al ki pertañen.

-L'ONU: fou fundada en 1945. despres de la 2 guerra mundial els estats es van adonar que calia crear una organitzacio que resolguera els problemes. Te 3 objectius principals: la defensa dels drets humans, el manteniment de la pau el foment de la coperacio pasifica.  -Hi ha a europa 49 estats independents, molts tenen uan llarga historia(grecia,italia,españa o frança). alemanya es va reunificar per k estava dividida en 2 estats, l'antigua unio sovietica es va formar en 15 estats, l'antiga txecoslovaquia es va fragmentar en 2 estats i l'antigua iugoslavia es va dividir en 6 estats. Els estats europeus presentes multiples diferencies segons: l'extensio, la situacio, la forma, la poblacio i la riquesa.

-LA UE: L'objectiu final de la UE es convertirse en un gran estat, amb un sistema economic, une lleis, una justicia i una defensa comuns. pero n tots els aspectes avancen al mateix ritme: la unio economica ha progresat molt, tots els paisos conparteixen un conjunt de politiques economiques comunes. la unio politica esta mes endarrerida. una tre problema es l'existencia de grans contrastos entre els paisos membres.  La unio europea es una de les principals potencies economiques del mon, la seua hegemonia es basa sobretot en un sector serveis i una industria molt potents. la UE es la primera potencia comercial del mon. España pertay a la UE de de 1 de gener del 1986. es un dels paisos mes extensos i ocupa el cinque lloc per poblacio.

-L'estat español: españa es un estat social i democratic de dret. es un estat social perque aquest interve en la vida publica per aconseguir una societat mes justa, es democratic perque els ciutadans participen en el govern i es un estat de dret perque les lleis obliguen tots els españols, autoritats. Les principals institucions de 'lestat son les que segueixen: 1-la corona: el cap de l'estat es el rei, una de les funcions del rei es representar el pais. 2-les corts: representen el poble español i estan formades per dues cambres el congres dels diputats i el senat, exerceisen el poder legislatiu. 3-el govern: exerceis el poder executiu es a dir governa d'acord amb les lleis. 4-el poder judicial: encarregat de fer cunplir les lleis.  Sgons la constitucio, españa s'organitza territorialment en municipis, provincies, comunitats i ciutats autonomes.

-La comunitat valenciana: el conjunt de les institucions d'autogovern de la comunitat valenciana es la generalitat. 1-les corts representen el poble valencia i posseeixen la potestat legislativa dins la comunitat valenciana, la formem 89 diputats. 2-el president de la generalitat es elegit per les corts entre els seus membres i nomenat pel rei. 3-el consell es l'organ de govern de la generalitat, dirigeix l'administracio. 4-el tribunal de justicia es el maxim tribunal. El territori valencia esta dividit per 3 provincies (castello,valencia i alacant) les provincies es divideixen en municipis. cada provincia te una diputacio provincial, el president es elegit cada 4 anys. els municipis son regits per ajuntaments del caracter representatius. cada municipi esta format per un nucli de poblacio i per un terme municipal. una comarca son agrupacios de municipis que suneixen per raons geografiques o per la prestacio de serveis.

Entradas relacionadas: