Els Aparells circulatori, Respiratori i Excretor.

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,16 KB

La sang transporta a les cél·lules els nutrients i l'oxigen que necessiten per viure, i recull el diòxid de carboni i altres residus produïts en les reaccions químiques cel·lulars, que han de ser expulsats del cos.
La sang esta formada pel plasma i les cèlul·les sanguínies que són:
· Els Globuls vermells
· Els Globuls blancs
· Plaquetes
Els vasos sanguinis formen una xarxa de canals que distribueixen la sang per tot el cos. Hi ha tres tipos:
· Artèries: Envien la sanga des del cor a tots el òrgans.
· Venes: Duen la sang de dels òrgans fins al cor.
· Capil·lars: La paret està formada només per una capa d'endoteli. A través d'ells es realitza el intercanvi de substàncies entre la sang i les cèl·lules.
Intercanvi de Substàncies: Les artèries es ramifiquen fins a arribar a tots el òrgans, on es transformen en arterioles que envien la sang als capil·lars, després de realizar el intercanví de substàncies la sang torna al capil·lar i passa a les vènules, que s'uneixen i formen venes, que duen la sang al cor.
El cor és un organ buit, lleugerament cónic, situat a la cavitat toràcica, entre els pulmons.
El que fa posible que el cor es contragui i relaxi rítmicament és per el múscul del miocardi.
Cada aurícula només comunica amb el seu ventricle corresponent. Les vàlvules mitrial i tricúspide permeten el pas de la sang de les aurícules al seu ventricle corresponent i impedeixen el moviment en sentit contrari.
Malalties de l'aprell circulatori:
Hipertensió arterial: És un augment de la pressió que fa la sang sobre la part de les artèries.
Varices: Són venes inflamades.
Apoplexia: Es produeix per una interrupció d l'aportament de sang a una part del cervell.
Embòlia pulmonar: És l'obturació d'una branca de l'artèria pulmonar, que bomba la sang de del ventricle dret fins al pulmó.
Aneurisme: Es una dilatació, en forma de bossa, localitzada en una paret arterial.
Infart del miocardi: S'origina per l'obstrucció parcial o total de les artèries coranàries, que són les que proporcionen l'oxigen i els nutrients al múscul cardíac.
La respiració pulmonar és el procés pel qual l'organisme capta oxigen de l'exterior i allibera diòxid de carboni.
S'anomena respiracio cel·lular el conjunt de reacciones químiques que es produeixen a les cèl·lules. Per mitjà d'aquest procés, els nutrients s'oxiden i alliberen gradualment l'energia que contenen, que pot ser utilizada per les cèl·lules.
L'aprell respiratori permet d'obtenir oxigen de l'atmosfera i expulsar el diòxid de carboni.Està format per les vies respiratòries i els pulmons.
Les vies respiratòries són: les fosses nasals, la faringe, la laringe, la tràquea, els bronquis i els bronquíols.
l'excreció és el procés per mitjà dl qual l'organisme elimina els productes de rebuig procedents de les reaccions químiques cel·lulars. l'acomulació d'aquests residus resultaria tòxica per a les cèl·lules.
organs excretors
ronyo: són els organs excretors mes importants. els ronyons eliminen de la sang els residus produits per les cel·lules, principalment la urea i l'acid uric.
pulmons: expulsen el dioxid de carboni produit en la respiració cel·lular.
glandul sudoripars: tenen com a funció principal regular la temperatura del corporal, tot i que també excreten prop del 10% de tots els residus d l'organisme.
fetge: elimina el pigments biliars, i altres substancies de rebuig, que es troben a la bilis i k s'eliminen amb la femta.
l'aparell urinari
els organs d l'aparell urinari son:
ronyons
ureters: transporten l'orina formada als ronyons fins a la bufta.
bufeta d l'orina: organ buit on s'acomula l'orgina fins k se expulsa de l'organism.
uretra: conduct pel qual s'expulsa l'orina.
etaps en la formació d l'orina
filtratg:l plasma sanguini contngut enls capil·lars dl glomrul s filtra, a causa d la prssió sanguínia.
rabsorció:l likid filtrat corr pl tub rnal, a la part dl qual s rabsorbixen quantitats variabls d'aigua i totsls nutrients.
scrció: ls cl·luls k formn la part dls tubuls rnals scrtan substancis k produeixen dls capil·lars. d'aksta manra,l plasma contngut enls capil·lars ayibra acid uric, ions i subtancis stranys a l'organism, com la pnicil·lina.
la dialisi
l' emodialisi consistix, ssncialmnt aliminarls rsidus mtabolics k cont la sang. pr fr- o s'extru la sang a travs d' 1a artria i s fa passar pr 1 apary k conté 1a mmbrana filtradora en contact ambl líkid d diàlisi.

Entradas relacionadas: