El valencia apitxat. Les varietats balear i nord-occidental

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,95 KB

EL VALENCIÀ APITXAT:Es parla a les comarques del Camp de Morverdre,l´Horta,el Camp de Túria,la Ribera ALAlta,part de la Ribera Baixa i a les ciutats de Gandia i Xàtiva
Fonètica:Ensordiment de la s sonora.Ensordiment de la g,j,tg i tj
La v es pronuncia igual que la b.
Morfosintaxi:-Ús quasi exclusiu del pretèrit perfet simple.
Lèxic:Abundància de castellanismes
LES VARIETATS BALEAR I NORD-OCCIDENTAL:
BALEAR: a les illes de Mallorca,Menorca,Eivissa i Formentera
fonètica:El vocalisme àton format per tres fonemes.El vocalisme tònic té huit vocals i quatre graus d´obertura perquè manté la e neutra.Supressió de la -a final de les esdruíxoles quan van després de i.Leisme generalitzat. La i pot formar diftong amb la semivocal i.Supressió de la -r final als monosilabs .Caiguda de -s entre vocals.
morfologia:Ús de l´article salat derivat del llatí ipse, ipsa, ipsum.1a pers del present d´indicatiu sense desinència.La 1a i la 2a pers del plural dels verbs dela 1a conj tenen -am,-au.Desinéncies -às,-asses,-às.. En l´imperfet de sub.
lèxic:-Es manten molts arcaismes.
NORD-OCCIDENTAL:s´estén per Andorra ,interiors de Catalunya,la Franja de Ponent a l´Aragó,Ribera de l ´Ebre i nord de Castelló.
fonètica:Pronúncia de -a àtona final com -e oberta.Tancament, a vegades, de e en i.Diftongació de la o-àtona inicial en au.
morfosintaxi:Ús dels articules lo/los.Pronúncia amb una -e final de la 3a pers del sing d´alguns temps verbals. Desinència -o en la 1a pers del singular del present d indicatiu.

Entradas relacionadas: