El text com a unitat comunicativa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,8 KB

 
El text com a unitat comunicativa: s'enten com una acció o una activitat que es produeix amb una finalitat comunicativa. Qualsevol text
es produeix tenint en compte els factors bàsics del fet comunicatiu incloent-hi el context. Resum: El parlant produeix textos a partir de
la competència comunicativa i la competència lingüística. Un text és el producte d'una activitat lingüística. És una unitat supraoracional.
Propietats textuals: Adequació: l'adequació determina la varietat i el registre qe cal usar en cada situació comunicativa.Coherència: fa
referència tant al tema o idea del text com a l'estructura. L'emissor selecciona la informació rellevant que vol transmetre, ho organitza tot
en una estructura comunicativa.
Cohesió: És el resultat d'un esforç de l'emissor per donar pistes que guiïn el receptor cap a la construcció
del sentit del text.
Connectors: revelen la relació lògica que hi ha entre les parts d'un text i eviten l'ambigüitat sorgida en la reconstrucció
significativa del missatge. causa: perque a causa de. comparació: com, igual que. ordre:finalment,també.temps:abnsdep. logica: davant.

Entradas relacionadas: