El sector terciari

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,27 KB

 
el sector terciari:es el sector econòmic que ens presten serveis a la poblacio, tambè es el sector predominant i te el major nombre de traballadors.la Divercitat del sector de serveis:la diversitat d'activitats que comprenen son la senitat, educació, turisme, comerç...La maxima expansió del sector terciari s'ha assolit amb la societat de la informacióEl sector superior o quaternari:solem dir que es el conjunt de les activitats relacionades amb la tecnica i la ciencia, aquestes persones solen tenir una vona preparacio academica i acostumen a tenir selaris elevats.el sector banal:son els oficis que no es nessesiten poca preparacio academica i solen tenir selaris vaixo com les dones de nateja,els vendedors ambulant.caracteristiques del sector terciari:-heterogè nies,no solament per la diversitat de serveis que hi ha x la qualificació del personal sino tambe per les dimencions de empreses. -son activitats intengibles i immaterials per que s'ofareix i es valora l'esforç personal en la prestació del servei.-activitats imposibles de emagatzamar,-son aprop del consumidor,-amb un nivell de macanitzacio relativament vaix,-esta repertit de manera desigual:el sector 3 es clasifica:-serveis socials.son els que es presenten per ocupar el benestar de la poblacio tot atenent a les seves necessitats bàsiques, com ara la educació i la senitat-serveis de distribucio:agrupen les activitats relacinades amb la circulació de persones,com els transports, el comrç...-serveis a les empreses:com la publicitat, la recerca, la banca...-serveis al consumidor.esta relacinat amb el comerç al detall, l'hosteleria...la millora de esperança de vida:al llarg del segle XX la població va augmantar a causa de la millora de la mortalitat infantil gracies a la millora de alimentació, en la higene, i en els descobriments de remeis eficaços.la senitat com a servei:la senitat es un servei public que nomes poden exercir en els paisos desenvolupats. ja que una part dels impostos van dirigits a la sanitat publica.OMS:Organització mundial de salut.causes del desenvolupament del turisme:un creixement més gran en els paisos rics es el turisme perque la gen disposa de recursos nessesaris i el temps lliure per realitzar l'activitat. la importancia econòmica del turisme:esta en la econòmia d'un païs que el turisme es una activitat econòmica molt important, perque representa una font de riquesa.El turisme genera la creació i l'expanció d'empreses i serveisfactors positius del turisme:el turisme representa ingressos elevats,crea molts llocs de treball,dinamitza uns altres sectors economics,permet el contacte amb altres cultures i facilita l'eprenantatge d'unes altres llengues.factors negatius del turisme:contribueix a l'augment dels preus,incrementa l'espaculació del sòl,enriqueix a grans empreses i molts llocs de teball que crea són de poca qualificació i estan mal remunerats.taxa de natalitat:nombre de neixements en un any dividit per la població total i multiplicat per 1000.taxa de mortalitat:es el nombre de funcions en un any partit per la poblacio total i multiplicat per 1000.taxa de mortalitat infantil:nombre de nens morts menors d'un any pertit pel total de neixements i multiplicat per 1000.Esperança de vida:el nombre mitja d'anys que es pot esperar a viure una persona en neixer si es mentenen els factors que influeixen la mortalitat.craixement vegetat o natural:es l'increment o de disminucio de població en un periode determinat en funcio de les taxes de natalitat senese tenir en conte els moviments migratoris.taxa de fecunditat:nombre de nescuts vius de les mares d'una determinada edat pertit pel total de dones del metix grup de edat i multiplicat per 1000.facunditat:indicador que relaciona el nombre de neixements durant un any amb el total de dones en edat fertil(15 a 49).

Entradas relacionadas: