Eco i Org. Formulas.

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en español con un tamaño de 3,92 KB

F.C.: Cost unitari=(cost.direct.+"indirectes ,part proporcional )/ u.produides.(Euros/unitat) Ingress.x vendes=preu de venda x u.venudes. Cost de les vendes=Cost unitari x u.venudes. Benef. brut=Ingress. vendes - Cost de les vendes. Benef. net=Ben. brut. D.C.:Cost unitari= Cost. direct. / u.produides.(Euros/unitat) . Ingress.x vendes=". Cost de les vendes=". Benef. brut=". Benef. net= Benef. brut-Cost indirectes, part proporcional. Llindar de rendibilitat o Punt mort: Q* = CF / P-CV. Wilson: 1.Comanda optima: Q*= 2.Nombre de comandes: N=D/Q. 3.Cadencia optima: T=360/N. 4.Punt de comanda= Comanda estimada al termini d'aprovisionament + Estoc de seguretat.
S=Despesses administratives. D= Demanda anual. r= Cost d'oportunitat. p=Preu. T=Temps. N=Nombre de comandes.


Proces de produccio: Entrades (inputs) Factors de produccio -> Tecnología Procediments productius -> Sortides outputs Producte. Clas. l’horitzo temporal: Prod. continua, prod. intermitent. Clas. proced. prodoctiu: Prod. manual, mecanitzada, automatitzada. Clas. tipus prod. obtingut: Prod. en serie (proces simple), individual (multiple) . Productivitat: Relacio que hi ha entre la quantitat produida i la quantitat dels factors productius emprats. Per cada nivell de produccio hi ha associat un cert rendiment dels factors productius. Rendiments: “ decreixents a escala, si l’augment de la produccio es menor que l’augment de l’us dels factors productius.” Constants a escala, si aquest augment de la produccio es d’igual proporcio que l’augment de la utilitzacio dels factors productius.” Creixents a escala, si la produccio augmenta en major proporcio. Clas. cost. d’existencies: 1.Costos de comandes. 2.Costos de manteniment d’inventari (administratius, operatius, d’espai fisic, economics, financers.) 3. Costos de ruptura d’estocs. Estoc maxim: La quantitat d’existencies mes gran d’un material que es pot mantenir al magatzem, en relacio amb els abundants costos de magatzem que cal suportar. “minim o de seguretat: La quantitat d’existencies mes petita d’un material que es pot mantenir al magatzem, sota la qual el risc de ruptura d’estocs es molt alt. Punt de comanda: Nivell d’existencies en el qual s’ha de realitzar la comanda per reaprovisionar el magatzem. S’ha de tenir en compte el tems que triga el proveidor (termini d’aprovisionament) per no quedar per sota estoc de seguretat.

Entradas relacionadas: