Dzghzdfh

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,01 KB

 
Introducció:El text següent es titula....
Resum
Tema
:El tema del text és...., té un caràcter G/E, perquè ¿no? va dirigit a un sector en concret de la societat i les idees s´afegixen amb un ordre lògic. El títol és ¿no? temàtic, perquè ¿no? ens aporta la informació necessària per saber de quin tema es tracta.
Progressió temàtica:El text presenta una preogresió temàtica constant (s´aporten distintes informacións noves sobre el mateix tema), lineal (el rema d´una oració esdevé el tema de la següent), derivats (d´un tema més general, se deriven diferents subtemes).
Estructura:Aquest article és expositiuargumentatiu i es divideix en tres parts:(introducció, desemvolupament i conclusió).Aquest text segueix una estructura paral·lelística (durant tot el text s´exposen diferents aspectes del mateix tema), inductiva (del particular al general), deductiva (del general al particular),enquadrada (comença amb una idea general, després cita casos particulars i conclou amb la idea general).
Tesi:La tesi del text és la següent,...., i es troba I/E.
Arguments:Quant als tipus d´arguments que l´autor/a utilitza per a reforçar la tesi són:....
Isotopies:La isotopia, o grup de mots vinculats conceptualment al tema, és entre altres:...
Canal:Pel que fa al canal podem dir que és un text escrit, i per tant preparat, és unilateral perquè està escrit per una sola persona, i multidireccional perquè està dirigit a tot el mon. L´espai i el temps no son compartits entre emissor i receptor.
L´àmbit d´ús, genere, finalitat, funció llenguatge:L´àmbit d´ús del text és el academic, i es tracta d´un assaig, que té com a finalitat orientar l´opinió i informar al lector. La funció del llenguatge predominant és.........
Variació lingüística:Pel que correspon a la variació lingüística, podem dir que la variació diacrònica pertany al llenguatge actual. Respecte a la variació diafàsica, predomina el registre estàndard, ja que en ser trasmés per un mitjà de comunicació, aquest és l´adequat. Finalment, podem trobar algunes marques representatives de la variació diatòpica oriental com:........
Marc cultural:Al marc cultural podem dir que es tracta d´un context......L´autor/a crea unes presupocicions que son informació que l´autor/a pensa que coneixem, com aquestes:..............


Temàtica:Seguidament, de la temàtica podem dir que és sociolingüística, ja que...........
(Ja que el text és més subjectiu que objectiu predomina la modalització més que la impersonalitat)
Modalització:Pel que fa a la modalització podem dir que és deóntica (perquè l´autor/a té la intenció de convencer o regular la conducta del receptor), epistèmica (perquè l´autor/a expressa un alt grau de seguretat, certesa o coneixement del tema), valorativa (perquè l´autor manifesta la seua actitud o opinió).Podem observar una abundant valoració personal amb el lèxic valoratiu predominant que ens mostra l´opinió de l´autor.Exemples són els substantius valoratius com......,adjectius valoratius com...... i finalment adverbis valoratius com.......També mitjançant els díctis personals com.......
Impersonalitat:Hem de dir, que al costat de la modalització conviu la utilitzaciò de recursos d´impersonalització com l´´us del verb haver-hi…… o l´ús de la marca impersonal “se” …….
Dixi:Seguidament dir que també hem trobat elements dictis temporals com...........i elements dictics espacials com.........., que situen espaciotemporalment el text.
Polifonia:Quant a les veus del discurs, l´autor/a real és.......i els lectors reals tots els que llegim el text. L´autor/a model és la idea que els receptors es fan d´ell,......., i els lectors models és la idea que té l´autor dels seus lectors,..........
(
Discurs reportat :També podem observar que l´áutor/a ha introduit un discurs reportat......; Ironia)
Procediments de referècia: Pel que fa als mecanismes de choesió lèxica hem trobat la repeticio de.......; la sinonímia entre........; i finalment trobem relació entre l´hiperònim..... i els hiponims.
En relació amb els procediments de cohesió sintàctica hem trobat les següents anàfores.......
Connectors:També hem de referir-nos a l´ús de connectors com:......
Modalitat oracional:Analitzant la modalitat oracional, veiem que desde el punt e l´enunciació predomina......., i desde el punt de vista del enunciat......
Temps verbals:Per ultim analitzarem els temps verbals. Els temps que predominen son el (present [cante], preterit indefinit, p.perfet simple [cantí] i perifrastic [vaig cantar] / imperfect [cantara], pret. pluscuamperfect [havia cantat], condicional [cantaria]).......... que són uns temps (díctics / anaforics) i pertan situa al text en (l´eix del present / l´eix del passat )

Entradas relacionadas: