Dret financer

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,28 KB

 

Ampliació de les institucions europees (1957-2013)


1.Descriviu la informació representada en el mapa

Es  tracta  d’un mapa  d’Europa de  tipus polític  que mostra les  successives ampliacions  de la Uníó Europea (UE) des del
1957 fins al 2013.

La  llegenda  ens indica  en gradació de  grisos tres informacions.  En primer lloc, hi són representats tots els estats membres amb la indicació de la data d’incorporació respectiva. En segon   lloc, es marquen els països candidats. En tercer lloc, es marquen els països potencialment candidats. La font és:

http://www.Learneurope.Eu.[0,25] Es  poden observar un total de 28 països.  En primer lloc, els països que van crear  la UE el 1957: Alemanya, Bèlgica, Luxemburg,   Holanda, França i Itàlia, i, d’altra banda,  les incorporacions posteriors: Dinamarca, el Regne Unit i Irlanda el 1973; Grècia el 1981; Espanya i  Portugal el 1986; Finlàndia, Suècia i Àustria el 1995; el conjunt de països integrats el 2004;  Bulgària i Romania el 2007, i la darrera adhesió de Croàcia el 2013. També podem observar els països candidats,   com Sèrbia, Turquia o Albània, i els potencialment candidats, com Bòsnia i Hercegovina. No és necessari que l’alumne  citi tots els països, però s’ha de valorar una coherència en la descripció i que n’anomeni uns quants.


2.Definiu Espai  Schengen: és  l’espai  territorial  europeu on s’han  suprimit els controls  fronterers per

garantir  la lliure  circulació de  persones, de béns,  etc. En formen part  tots els països de la  UE

(excepte el Regne Unit, Irlanda i Xipre), a més d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.  No és necessari que l’alumne especifiqui tots els països esmentats. [0,5]

Comunitat  Europea del  Carbó i de l’Acer (CECA):  la  CECA  és un  organisme  econòmic supraestatal  creat l’any 1951 per regular  el mercat del carbó i de l’acer  entre els sis estats fundadors de la Comunitat Econòmica Europea (CEE). Es considera l’origen de la UE actual


3.Expliqueu el procés de construcció de la Uníó Europea (UE) tenint en compte els aspec-tes següents:—Quins van ser els motius polítics i econòmics que van impulsar el procés?—Quins en van ser els països fundadors?—Quins són els tres requisits, anomenats criteris de Copenhaguen, que ha de complir un estat per a poder ingressar a la UE?

-  La cooperació  d’alguns països  d’Europa que volien  evitar l’esclat de noves  guerres després

de  la Segona  Guerra Mundial,  juntament amb la necessitat  de millorar el desenvolupament econòmic.[0,50]

- Els països fundadors van ser la República Federal Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, Holanda i Luxemburg. Cal  donar 0,1 punts per cadascun dels països que s’esmentin fins a arribar a un màxim de 0,5.[0,50]

- Els requisits que ha de complir un estat per poder ingressar a la UE són: Criteri polític: els països candidats han d’estar regits per sistemes polítics democràtics.  Criteri econòmic: han de tenir una economia de lliure mercat que es pugui adaptar al grau de competitivitat general. Cabal comunitari: el país candidat ha d’acceptar i assumir el conjunt de lleis i objectius de la UE.

4. Expliqueu  les característiques  principals del Tractat  de Roma del 1957 i del  Tractat de Maastricht del 1993 tenint en compte els aspectes següents: — Quins són els objectius i les novetats que aporta cadascun d’aquests tractats? — Quins drets atorga el fet de tenir la ciutadania europea?

Els tractats de Roma de 1957 signifiquen la creació de la CEE. Els  seus objectius van ser constituir una uníó comercial i duanera,  és a dir, establir la lliure circulació de persones, mercaderies, serveis i capitals, i la coordinació de polítiques agrícoles i comercials comunes.[0,50]

El Tractat de Maastricht de 1993 transforma la CEE, que passa a anomenar-se Uníó Europea. El seu objectiu és crear una uníó no només econòmica, sinó també política i social. Així, es van impulsar: - La ciutadania europea. - La uníó monetària i econòmica amb la creació de l’euro i el Banc Central Europeu (BCE). - L’establiment d’una política exterior i de defensa comuna, la consolidació de les polítiques de solidaritat, el reforç del Parlament, etc

La ciutadania europea atorga una sèrie de drets: - Dret a circular lliurement pel territori de la UE. - Dret a residir en qualsevol dels estats membres. - Dret de sufragi a les eleccions al Parlament Europeu. - Dret de petició. - Dret a dirigir-se al Defensor del Poble Europeu.[0,50] Cal que l’alumne esmenti almenys tres drets per obtenir la puntuació sencera de 0,5 punts.

___________________

Entradas relacionadas: