Dissolució diluida

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,74 KB

 

1.LA MATÈRIA


La matèria és Tot allò que ocupa lloc a l’espai i té massa.

2.CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA2.1SEPARACIÓ DE MESCLES


Garbellament


Separació de mescles de diversos sòlids Que tenen les partícules de mides diferents.

Filtració


Separació d’un sòlid que està en Contacte amb un líquid en el qual no és soluble.

Cristal·lització


Separació d’un sòlid dissolt en un Líquid, generalment per evaporació del líquid.

Imantació


Separació de dos components quan un Dels dos és ferromagnètic.

Decantació


Separació de dos líquids Immiscibles.

Destil·lació


Separació de dos líquids miscibles o D’un líquid en el qual està dissolt un sòlid.

Cromatografia


Separació de mescles en les quals els Components tenen afinitats diferents per un dissolvent.

3.ELS ELEMENTS QUÍMICS


És una Substància pura que està formada per un sol tipus d’àtom (matèria)­.  En la taula períòdica hi ha *114 elements que Tenen nom i símbol.    

Hidrogen

H, Liti:
Li, Sodi:
Na, Potassi:
K, Rubidi:
Rb, Cesi:
Cs, Franci:
Fr, Beril·li:
Be, Magnesi:
Mg, Calci:
Ca, Estronci:
Sr, Bari:
Ba, Radi:
Ra, Actini:
Ac, Titani:
Ti, Vanadi:
V, Crom:
Cr, Molibdè:
Mo, Manganés:
Mn, Ferro:
Fe, Osmi:
Os, Cobalt:
Ço, Níquel:
Ni, Platí:
Pt, Coure:
Cu, Plata/Argent:
Ag, Or:
Au, Zinc:
Zn, Cadmi:
Cd, Mercuri:
Hg, Bor:
B, Alumini:
Al, Gal·li:
Ga, Carboni:
C, Silici:
Si, Germani:
Ge, Estany:
Sn, Plom:
Pb, Nitrogen:
N, Fòsfor:
P, Arsènic:
As, Antimoni:
Sb, Bismut:
Bi, Oxigen:
O, Sofre:
S, Seleni:
Se, Tel·luri:
Te, Poloni:
Po, Fluor:
F, Clor:
Cl, Brom:
Br, Iode:
I, Àstat:
At, Heli:
He, Neó:
Ne, Argó:
Ar, Criptó:
Kr, Xenó:
Xe, Radó:
Rn.

4.LES MESCLES HOMOGÈNIES: LES DISSOLUCIONS

Una dissolució és una mescla homogènia de dos o més components.  En una dissolució hi ha: Dissolvents ( és el Component que hi ha en més proporció) i el solut (és el component o components Que hi ha en menys proporció).

Dissolvent

Solut

Dissolució

Exemple

Gas

Gas

Gas

Aire

Líquid

Gas

Líquid

Begudes amb gas

Líquid

Líquid

Aigua i alcohol

Sòlid

Líquid

Aigua de mar

Sòlid

Sòlid

Sòlid

Aliatges (metall)

5. MANERES D’EXPRESSAR LA CONCENTRACIÓ DE LES DISSOLUCIONS


La Concentració d’una dissolució indica la quantitat de solut que hi ha en una Quantitat determinada de la dissolució.

Percentatge en massa:


Ens indica els grams de solut que hi Ha en 100g de dissolució. Es calcula amb la següent formula:

% en massa de Solut  = massa de solut/ massa de dissolució · 100

Percentatge en volum:


Ens indica el volum de solut que hi ha en 100 unitats de volum de dissolució.

% en volum de Solut  = volum solut/ volum de dissolució· 100

La concentració en massa


La concentració En massa ens indica la quantitat en massa de solut que hi ha en cada Unitat de volum de dissolució.

Concentració En massa de solut  = massa de solut/ volum dissolució

La concentració en massa no és la Densitat


No has de Confondre la concentració en massa d'una dissolució amb la densitat de la Dissolució. Tot i que es mesuren en les mateixes unitats, representen conceptes Diferents:

La densitat d'una Dissolució o d'una substància pura representa la relació que hi ha entre la Massa i el volum de la dissolució.

Densitat  = massa de solut/ volum dissolució

6.LA SOLUBILITAT


 És a Quantitat màxima de solut que es pot dissoldre en un dissolvent determinat i a Una temperatura determinada. Es classifiquen en taules anomenades => Corves De solubilitat

·g De solut/ 100 ml de dissolvent a … ºC

·mg De solut/ 100 ml de dissolvent a … ºC

·Kg De solut/ 1Kg de dissolvent a … ºC

·g De solut/ 100 g de dissolvent a … ºC

Les podem Classificar segons la quantitat de solut:

Una dissolució diluïda és la que Conté poca quantitat de solut en relació amb el dissolvent.

Una dissolució concentrada és la Que conté molta quantitat de solut en relació amb el dissolvent.

Una dissolució saturada és la que Ja no admet més quantitat de solut.

Una dissolució sobresaturada és quan ens Passem amb la quantitat de solut.

Entradas relacionadas: