Disseny ex post facto prospectiu

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,95 KB

 
VI:causa. VD:conseqüència. V operativitzades:si és mesurable i replicable(instrument).  Constructes: no directament observables, es necessiten instruments/indicadors. 

TIPUS MOSTREIG


- Pobabilístic:

text diu q la mostra és aleatòria. Tota població té mateixa probabilitat i així trobar bona representatibitat. 
  · Aleatori simple: mostra triada a l'atzar.
  · Aleatori estratificat: es divideix la població en grups heterogenis (atzar).
  ·Aleatori conglomerats: tria a l'atzar de conglomerats. 

- No probabilístic:

no es diu q s'hagi utilitzat cap mecanisme aleatori per obtenir mostra. No tota població té = probabilitats participació.
  ·

Accidental:

no es descriu cap criteri específic de selecció mostra.
  ·

Fet expressament:

indica explícitament criteris inclusió/exclusió.

METODOLOGIA I DISSENY

- ENQUESTA: no permet conclusions entre Causa/Efecte. No hi ha manipulació ni aleatorització. Descriu bidireccionalitat entre conjunt de V de la mostra. Ús qüestionaris.

· Disseny 1:


Transversal:

 Variab.Es mesuren en 1 ocasió.Pregunta 1 tema puntual. 

Longitudinal:


 Descriu evolució fenomen en el temps(canvi pers)
  · Disseny 2:

Longitudinal de poblacions:

 selecciona 2 o + moments en el temps per mesurar VD i pren = mostres de la població en cada ocasió.
                     

De panell:


 selecciona 2 o + moments en el temps per mesurar VD en la mateixa mostra poblacional. 
                      

De cohorts:


 varis estudis de panell simultanis.Cada panell nascut en dades diferents. 
- OBSERVACIONAL: estudiar relació bidireccional entre diferents variables. No hi ha manipulació ni aleatorització en les V. Info no recollida en qüestionaris ni entrevistes. Esdeveniments succeeixen en context natural, registrats sistemàticament. 
· Disseny 1:

Natural:

 investigador observa, no aporta res. 
                     

Estructurada:


 certa intervenció, el q s'observa està provocat per invest.
   

De camp:


 es provoca el fenomen per saber q el causa. Contrast C/E.
· Disseny 2: No hi ha, però pot ser: 

Observació externa o observació participant

- EXPERIMENTAL: busca relació causalitat entre VI i VD. Es manipula VI (assigna participants. Hi ha control de les V estranyes pq assignació es fa amb aleatorització.
· Disseny 1:

Unifactorial:

 només té una VI. 

Factorial:

 Té més d'una VI.
· Disseny 2: distribució dels individus entre diferents condicions de la VI.
                     

Intrasubjecte:


Tots els participants passen per totes les cond. Experiment
                     

Intersubjecte:


Ús de participants diferents per cada condició experiment
                     

Mixt:


 més d'1 VI per poder-la fer (una per intrasubj i altra per intersubj).
- QUASIEXPERIMENTAL: busca relació causal. Manipulació d'1 VI. No aleatorització als grups. Subjectes escollits per les seves característiques. 
· Disseny 1:

Pre-post:

 es pren 1 sola mesura pre-tractament i 1 post-tractament. 
                     

Sèrie temporal interrompuda:


 augment nº mesures abans i després tractament. Grup mesurat repetidament en una VD q es vol modificar. Mesures s'interrompen per aplicar el tractament. Acabat el tractament, es reprén. 
· Disseny 2:

Únic grup:

 Només 1 grup. No hi ha grup de comparació. 
                       

Quasi control:


 Existeix grup comparació. (absència aleatorització).
- SELECTIU: Es vol trobar relació causal => no enquesta ni observacional. No manipulació ni aleatorització. VI ja ve donada => no experimental ni quasiexper. 
· Disseny 1:

Ex Post Facto:

 VI ja existeix abans de fer investigació.

Evolutiu:


 Edat o pas del temps s'estudia com VI.
· Disseny 2:

Ex Post Facto Retrospectiu:

 VI i VD ja han pres valors abans inici invest.
S'inicia sellecció participants segons puntuacions en la VD, i cap enrrera, es busquen potencials VI.
                   

Ex Post Facto Prospectiu:


VI ja té valor abans inici invest.Selecció mostra segons grau implicació que tenen amb la VI. 
                   

Evolutiu transversal:


 comparar en VD dif. Grups edat en mateix moment.
                   

Ev. Longitudinal:


 aplicar 2 cops la mateixa prova en grup de dif. Edat.
                   

Ev. Seqüencial:


 S'estudia longitudinalment diversos cohorts diferents. 

Entradas relacionadas: