Diners legals

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 21,71 KB

 A)> Per intentar evitar un poc l’infleció.
B)> Baix consum i recaudar impostos.
C)> Pujen els impostos directes i indirectes.
1)Avui dia, quina qualitat fonamental tenen els diners?

La confiança d’utilitzarla com a mitjà de canvi

2)Quins són els criteris que té en compte un prestatari bancari quan concedeix un préstec?

El risc de l’operació liquiditat i la durada del prèstec i tipus d’interés

3)Què diferencia els diners legals dels diners bancaris?

Diner legal són els billets i monedes etmesos per una institució competent


Diner bancari són el que figura, anota en diferents tipus de suport dels bancs

4)Quins tipus de diners bancaris coneixes? Posa un exemple de cada un.

Libreta d’estalvi, conte corrent, pla fix, diposit a la vista

5)Explica en què consisteix el mecanisme de reserves en què la banca moderna basa el seu funcionament.

Percentatge inactiu que ha de tenir el banc per fer front a possibles retirades d’efectiu dels seus clients

6)Descriu mitjançant un exemple el procés de creació de diners que efectuen els bancs.
El banc concedeix com un préstec i així posa diners en circulació i duplica el diner d’abans a)El banc central de cada país posa en circulació una quantitat determinada de diner legal en forma de monedes i billets b)El sistema bancari, es concedir prèstecs, multiplica el diner legal rebut.

EX=Coeficient legal de caixa 20%  Deposíta 1.000€

La cantidad de diners que se crearia


A: diner bancari: depósit inicial·1/coef·C   A diners: 1.000·1/0’2   A diners: 5.000


7)Com afecta el coeficient legal de caixa la quantitat de diners en circulació?

Impideix que hi haguí major cantidad de diners en circulació ja que estan al banc

8)Quina variable macroeconòmica queda afectada quan el BCE modifica el coeficient legal de caixa? Ecplica-la.

Els diner legals en circulació. Quantitat de diner en circulació i el tipus d’interès

9)Per què creus que l’estabilitat dels preus és el principal objectiu de la política monetària europea?

Per que no hi haguí inflació o deflació en la Uníó Europea

10)Quina relació hi ha entre l’oferta monetària i la demanda agregada?

La DA es el consum i per consumir necesitam diners per tant augmenta l’oferta monetaria. Una cobreix a l’altre


11)Selecciona als mitjans de comunicació o a Internet una notícia relacionada amb el BCE o el preu del diner i comenta els efectes que podria tenir sobre les famílies i les empreses espanyoles.

La UE, en FM i el BCE se alíen per formar la sortida de la crisi en Grècia


12)A què fan referència les notícies quan parlen del > de l’economia d’alguns països?

Fan referència a que hi ha perill de crisi


13)Quins indicadors utilitza el SEBC per a decidir la política monetària que cal adoptar? Quines funcions té aquest organisme?

Decidir i executar la política monetària de la UE

Efectuar operacions de canvi de divises. Promoure el bon funcionament dels sistema de pagament. Supervisar les entitats de crèdits. Garantir l’establiment del sistema financer.


14)Raona la verecitat o falcedat de les afirmacions següents:


A)Qualsevol cosa es pot emprar com a diners sempre que tothom l’accepti. V,si l’acepta tot el mon si

B)Cada banc té facultats pròpies per a crear diners. F, nomes o pot fer el BCE

  C)Una variació en els tipusd’interès sempre crea inflació.

F, perque si puja linterès no haura tanta inflació, baixa linteres si haura inflació

  D)La modificació del coeficient legal de caixa per part del BCE pot influir sobre la DA.

V, perque hi haura més diner en circulació per tant més consum

  E)En incrementar la quantitat de diners en circulació, el més probable és que disminueixi la inflació.

F, perque tenen més doblers i incrementa el consum


15)Descriu els efectes d’una política monetària sobre una economia a la zona euro. Representa-ho gràficamentQuantitat de diners en circulació (augm.)


Tipus d’interès (dismin.)


Renda disponible (augm.)


Consum

Inversió

(augm.)

Demanda agregada (augm.)Producció

Ocupació

Preus

(augm.)

Tipus d’interès (augm.)


Quantitat de diners en circulació (dism.)


Renda disponible (dismin.)


Consum

Inversió

(dismin.)

Demanda agregada (dismin.)


Producció

Ocupació

Preus

(dismin.)


16)En un país en què el coeficient legal de caixa que s’aplica al sistema bancari és del 5%, s’efectuen dipòsits bancaris per valor de 5.000.000€.

  A)Calcula l’increment total de diners bancaris que experimenta el sistema bancari d’aquesta economia si tots els prestataris ingressen, sl seu torn, els diners en un banc.

Total·diners bancaris= 5 000 000 · 1/ 0’05 = 100 000 000€


  B)Quin seria l’increment si tots els prestataris en comptes de dipositar la totalitat dels diners, retenen un 5% per a atendre les despeses més directes?

Total·diners bancaris = 5 000 000 · 1/ 0’05+0’05 = 50 000 000€


17)A quant han ascendit els dipòsits del sistema bancari d’un país si l’increment de diners bancaris ha estat de 100 milions d’euros i el coeficient legal de caixa és d’un 4%’ I si els usuaris dels banc i les caixes retenen a més un 2% per a les despeses en efectiu?

100 000 000 = dip. Inicial · 1/ 0’06

100 000 000 / 1/0’06 = dip. Inicial 6 000 000 = dip. Inicial

18)En què s’assemblen i en què es diferencien la política fiscal estudiada en la unitat 11 i la política monetària d’aquesta unitat?

S’assemblen i totes dues son actuacions intencionades

Es diferencien: La política fiscal vol assolir els objectius que persegueix l’estat. La política monetària vol assolir els objectius que persegueix l’autoritat monetària.


Els diner legals en circulació. Quantitat de diner en circulació i el tipus d’interès


9)Per què creus que l’estabilitat dels preus és el principal objectiu de la política monetària europea?

Per que no hi haguí inflació o deflació en la Uníó Europea

10)Quina relació hi ha entre l’oferta monetària i la demanda agregada?

La DA es el consum i per consumir necesitam diners per tant augmenta l’oferta monetaria. Una cobreix a l’altre

11)Selecciona als mitjans de comunicació o a Internet una notícia relacionada amb el BCE o el preu del diner i comenta els efectes que podria tenir sobre les famílies i les empreses espanyoles.

La UE, en FM i el BCE se alíen per formar la sortida de la crisi en Grècia

12)A què fan referència les notícies quan parlen del > de l’economia d’alguns països?

Fan referència a que hi ha perill de crisi

13)Quins indicadors utilitza el SEBC per a decidir la política monetària que cal adoptar? Quines funcions té aquest organisme?

Decidir i executar la política monetària de la UE

Efectuar operacions de canvi de divises. Promoure el bon funcionament dels sistema de pagament. Supervisar les entitats de crèdits. Garantir l’establiment del sistema financer.14)Raona la verecitat o falcedat de les afirmacions següents: A)Qualsevol cosa es pot emprar com a diners sempre que tothom l’accepti.

V,si l’acepta tot el mon si

B)Cada banc té facultats pròpies per a crear diners.

F, nomes o pot fer el BCE

C)Una variació en els tipusd’interès sempre crea inflació.

F, perque si puja linterès no haura tanta inflació, baixa linteres si haura inflació

D)La modificació del coeficient legal de caixa per part del BCE pot influir sobre la DA.

V, perque hi haura més diner en circulació per tant més consum

E)En incrementar la quantitat de diners en circulació, el més probable és que disminueixi la inflació.

F, perque tenen més doblers i incrementa el consum


15)Descriu els efectes d’una política monetària sobre una economia a la zona euro. Representa-ho gràficamentQuantitat de diners en circulació (augm.)


Tipus d’interès (dismin.)


Renda disponible (augm.)


Consum

Inversió

(augm.)

Demanda agregada (augm.)Producció

Ocupació

Preus

(augm.)

Tipus d’interès (augm.)


Quantitat de diners en circulació (dism.)


Renda disponible (dismin.)


Consum

Inversió

(dismin.)

Demanda agregada (dismin.)


Producció

Ocupació

Preus

(dismin.)


16)En un país en què el coeficient legal de caixa que s’aplica al sistema bancari és del 5%, s’efectuen dipòsits bancaris per valor de 5.000.000€.

  A)Calcula l’increment total de diners bancaris que experimenta el sistema bancari d’aquesta economia si tots els prestataris ingressen, sl seu torn, els diners en un banc.

Total·diners bancaris= 5 000 000 · 1/ 0’05 = 100 000 000€


  B)Quin seria l’increment si tots els prestataris en comptes de dipositar la totalitat dels diners, retenen un 5% per a atendre les despeses més directes?

Total·diners bancaris = 5 000 000 · 1/ 0’05+0’05 = 50 000 000€


17)A quant han ascendit els dipòsits del sistema bancari d’un país si l’increment de diners bancaris ha estat de 100 milions d’euros i el coeficient legal de caixa és d’un 4%’ I si els usuaris dels banc i les caixes retenen a més un 2% per a les despeses en efectiu?

100 000 000 = dip. Inicial · 1/ 0’06

100 000 000 / 1/0’06 = dip. Inicial 6 000 000 = dip. Inicial

18)En què s’assemblen i en què es diferencien la política fiscal estudiada en la unitat 11 i la política monetària d’aquesta unitat?

S’assemblen i totes dues son actuacions intencionades

Es diferencien: La política fiscal vol assolir els objectius que persegueix l’estat. La política monetària vol assolir els objectius que persegueix l’autoritat monetària.


15)Descriu els efectes d’una política monetària sobre una economia a la zona euro. Representa-ho gràficament


Quantitat de diners en circulació (augm.)


Tipus d’interès (dismin.)


Renda disponible (augm.)


Consum

Inversió

(augm.)

Demanda agregada (augm.)Producció

Ocupació

Preus

(augm.)

Tipus d’interès (augm.)


Quantitat de diners en circulació (dism.)


Renda disponible (dismin.)


Consum

Inversió

(dismin.)

Demanda agregada (dismin.)


Producció

Ocupació

Preus

(dismin.)

16)En un país en què el coeficient legal de caixa que s’aplica al sistema bancari és del 5%, s’efectuen dipòsits bancaris per valor de 5.000.000€. A)Calcula l’increment total de diners bancaris que experimenta el sistema bancari d’aquesta economia si tots els prestataris ingressen, sl seu torn, els diners en un banc.

Total·diners bancaris= 5 000 000 · 1/ 0’05 = 100 000 000€

B)Quin seria l’increment si tots els prestataris en comptes de dipositar la totalitat dels diners, retenen un 5% per a atendre les despeses més directes?

Total·diners bancaris = 5 000 000 · 1/ 0’05+0’05 = 50 000 000€

17)A quant han ascendit els dipòsits del sistema bancari d’un país si l’increment de diners bancaris ha estat de 100 milions d’euros i el coeficient legal de caixa és d’un 4%’ I si els usuaris dels banc i les caixes retenen a més un 2% per a les despeses en efectiu?

100 000 000 = dip. Inicial · 1/ 0’06

100 000 000 / 1/0’06 = dip. Inicial 6 000 000 = dip. Inicial


18)En què s’assemblen i en què es diferencien la política fiscal estudiada en la unitat 11 i la política monetària d’aquesta unitat?

S’assemblen i totes dues son actuacions intencionades

Es diferencien: La política fiscal vol assolir els objectius que persegueix l’estat. La política monetària vol assolir els objectius que persegueix l’autoritat monetària.

Entradas relacionadas: