Diners bancaris

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,3 KB

 

1. Quines utilitats donem als diners avui en dia? Posa’n diversos exemples

Les utilitats que donem als diners són:

Mitjà de canvi (mercaderia acceptada per tothom)

Dipòsit de valor (com que és imperible conserva el seu valor)

Unitat de compte comuna (serveix d’unitat de mesura del valor que assignem a cada cosa).

Sense un mitjà de pagament-cobrament universal estaríem condemnats a l’intercanvi de béns per béns, és a dir, al bescanvi.


2. Donat un nivell determinat de consum, quina relació hi ha entre la demanda de diners i la capacitat adquisitiva?

Donant un nivell adquisitiu, la pèrdua de capacitat adquisitiva a causa normalment de la inflació ens porta a demanar més quantitats de diners per mantenir aquesta.


3. Per què es diu que els bancs són bàsicament intermediaris?

Es diu que els bancs són bàsicament intermediaris perquè canalitzen l’estalvi entre prestadors o estalviadors i prestataris.


4. Explica amb claredat quin és l’objectiu que porta a establir diverses classes de diners prestant atenció a la seva liquiditat.

L’objectiu d’establir diverses classes de diners en atenció a la seva liquiditat és estudiar millor la quantitat de diners que circula per una economia, és a dir, l’oferta monetària.


5. Quina relació hi ha entre el Banc Central Europeu i la quantitat de reserves que mantenen inactives els bancs de la Uníó Europea?

El Banc Central Europeu es qui fixa el quoficient de caixa.


7. Per què durant el Segle XVII es va generalitzar el costum de fer les transaccions amb els papers rebut de l’or dipositat?

Gràcies als papers rebut no era necessari suportar costos de trasllat o seguretat. A banda, s’evitava el risc a ser robat.


8. Quina creus que és la diferència fonamental entre els diners mercaderia i els diners paper?

La diferència fonamental entre els diners mercaderia i els diners de paper és el valor atribuit. En qualsevol cas, el valor del tros de paper és el mateix, però el valor dels dinerc canvia en funci´o del signque que hi fugura: no és el mateix un bitllet de 500€ que un de 5€.


10. Actualment, quina qualitat fonamental té el diner? Raona la teva resposta

Avui dia, la qualitat fonamental del diner és la confiança en què podrà ser utilitzat com a mitjà de pagament-cobrament.


11. Què diferencia el diner legal del diner bancari?

El diner legal i el diner banari són formes de diner signe. La diferència és el tipus de suport en què se sustenten: el legal en forma de monedes i paper, i el bancari en forma d’anotacions en compte.


12. Quins tipus de diner bancari coneixes? Posa un exemple de cadascun

Els productes més determinats pels usuaris de bancs i caixes són els dipòsits a la vista o d’estalvi i els dipòsits a termini fix.

Dipòsits a la vista o d’estalvi → Ambdues formes de dipòsit permeten als seus titulars disposar immediatament de diners ja sigui en efectiu o mitjançant la utilització de xecs o targetes. Exemples: llibretes i comptes corrents

Dipòsits (o imposicions) →Són aquells el titular dels quals, a canvi d’una remuneració, es compromet a mantenir-los durant un termini fix de manera que no pot disposar-ne sense rebre una penalització. Exemple: dipòsits a un any


13. Explica en què consisteix el mecanisme de reserves en el qual basa el seu funcionament la banca moderna

El mecanisme de reserves en el qual basa el seu funcionament la banca moderna és el de reserca fraccionaria, que consisteix a mantenir inactiu un percentatge dels diners disposats per fer front a les possibles retirades de diners dels seus clients.


14. Descriu, mitjançant un exemple, el procés de creació de diner per part dels bancs

Per exemple, en un sistema bancari sotmès a un coeficient legal de caixa del 20%, un banc pot prestar o invertir fins a nou desenes parts del dipòsits rebuts. Si, al seu banc, les persones que reben els préstecs ingressen els diners en altres bancs, i així successivament, el conjunt de dipòsits excedeix amb molt el diner legal ingressat.


16.Raona la veracitat o falsedat de les afirmacions següents:

A) Qualsevol cosa pot ser utilitzada com a diner sempre que sigui acceptada per tothom

Verdader → la confiança en què sigui acceptat per tots és l’essència del diner.


Entradas relacionadas: