Diftong creixent i decreixent

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,85 KB

 
Les converses espontànies s'estableixen en la vida quotidiana, entre dos o més interlocutors i sense que hi hagi un tema fixat prèviament ni tampoc un ordre predeterminat per a les intervencions. 
Converse planificades: Les converses espontànies s'estableixen en la vida quotidiana, entre dos o més interlocutors i sense que hi hagi un tema fixat prèviament ni tampoc un ordre predeterminat per a les intervencions.El debat
: diferents interlocutors opinen sobre un tema determinat, seguint les instruccions d'un moderador que estableix les preguntes, la durada i l'ordre de les diferents intervencions. En estil directe, és a dir, reproduint literalment les paraules dels qui parlen. En estil indirecte, és a dir, explicant el que han dit els interlocutors, sense reproduir literalment les seves paraules sinó integrant-les en la narració dels fets. La pronunciació de dues vocals en una mateixa síl·laba s'anomena diftong. diftong decreixent: una vocal seguida duna altra vocal feble. Diftong creixent: una vocal feble siguida duna qualsevol. Formen hiat les combinacions de dues vocals fortes (ea, ae, ao, oa, eó, oe
)
i-de-a i ne-ó


Les paraules primitives són les que no deriven de cap altra paraula de la mateixa llengua,

El conjunt format per una paraula primitiva i totes les seves derivades s'anomena família de paraules o família lèxica La comparació consisteix a posar en relació dues realitats a partir d'algun element que es considera que tenen en comú La metàfora consisteix a identificar dues realitats, entre les quals s'ha establert prèviament una relació de semblança La metonímia consisteix a designar una realitat amb el nom d'una altra amb la qual manté una relació de proximitat La sinècdoque és un tipus especial de metonímia que consisteix a utilitzar el nom del tot per designar la part o el nom de la part per designar el tot.

Entradas relacionadas: