Diferències entre notícia, reportatge i crònica

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,1 KB

 

Tema 8

La noticia

És un relat Periodístic, oral o escrit, que narra un fet d’actualitat. Aquest fet ha de ser Rellevant, extraordinari o curiós i ha de tenir un cert interès. El seu Objectiu és informar, per la qual cosa ha de redactar-se objectivament. Són Temes d’actualitat i d’interès general. S’agrupen per blocs temàtics.

Un breu és una Petita noticia que en la premsa ocupa normalment part de l’espai lateral d’una Columna, i que en els mitjans audiovisuals només és esmentada pel titular.

Estructura de la noticia

-Titular: és la presentació del text.

-Entrada o lead: En la premsa escrita correspon al primer paràgraf de la noticia i recull de Forma sintètica les dades més rellevants. En els mitjans audiovisuals, el lead Seria l’entradeta del presentador, un petit resum.

-Cos o Desenvolupament: desenvolupa i completa les dades avançadés en l’entrada, la informació Està dividida en paràgrafs i va dels aspectes més rellevants fins als que ho Són menys.

Característiques de la noticia

-utilitza el Registre estàndard    -evita l’ús de Vulgarismes     -ús d’un lèxic funcional

-preferència als Adjectius descriptius     -sintaxi clara I concisa   

-ús de nexes Temporals, causals, consecutius i finals       -objectivitat

Tema 8: lèxic patrimonial, cultismes I doblets

-Lèxic Patrimonial és fruit de l’evolució dels llatí vulgar, causada, entre altres Factors, pel contacte amb les llengües que formen el substrat o per la procedència Geogràfica dels colonitzadors. Presenta una evolució fonètica, morfològica o Semàntica respecte del primitiu llatí.

Oculu: ull   patre: pare   Lumen: llum

-Cultisme és un Mot manllevat al llatí culte o literàri, són termes que presenten poca evolució Fonètica, morfològica o semàntica respecte de l’ètim clàssic.

Cathedra: Càtedra   regnu: regne  titulu: títol.

-Doblets són Parells de mots relacionats semànticament pel fet de procedir d’un mateix ètim Llatí i que han donat lloc a una paraula culta i una altra de patrimonial

Cathedra: càtedra I cadira   radiu: radi i raig.

Tema 9

El reportatge

És un relat Periodístic que presenta una informació de forma extensa i àmplia. Pot tractar De fets que no són d’estricta actualitat. Normalment, s’il·lustra mitjançant Informació gràfica.

Estructura del reportatge

-Titular: es destaca Tipogràficament i sovint conté avanttítol i subtítol.

-Lead: es destaca Tipogràficament, la seva funció es captar l’atenció del lector, per la qual Cosa s’utilitzen recursos retòrics semàntics.

-Cos: Conté les Dades i xifres més rellevants, el testimoniatge de les persones implicades, Textos complementaris i valoracions/opinions de diversos personatges i del Periodista mateix.

Tipus de reportatges

-
el reportatge Objectiu: té una funció informativa, per tant s’ha de caracteritzar per la seva Objectivitat. Es tracta d’un relat descriptiu dels fets, que no inclou l’opinió Personal del periodista.

-el reportatge Interpretatiu inclou informació i opinió, el periodista abandona l’objectivitat I utilitza elements que poden ser subjectius i que determinen l’enfocament del Tema tractat. El redactor ofereix les seves conclusions en forma d’un conjunt De tesis, les quals es fonamenten en les dades objectives recollides.

Característiques del reportatge

-llenguatge Creatiu: ús de sinònims, combinació de textos de tipologia diferent com Descriptius i expositius.

-objectivitat, Claredat i precisió

-paràgrafs que Mantinguin una unitat temàtica

-ús de connectors Que estableixen l’ordre, el progrés i la cohesió del discurs.

-ús de recursos Retòrics

Diferents formats del reportatge:


-gràfic: que són Reportatges fonamentats en fotografies

-temàtic: és un Format habitual en els mitjans audiovisuals i sovint rep el nom de documental.


Entradas relacionadas: