Diferències entre el llenguatge humà i el llenguatge animal

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,76 KB

a)El personalisme: Emmanuel Mounier influït per la tradició Cristiana creu que la persona es l’única fon dels valors vertaders. Una persona No es una substancia tancada sinó un principi d’esforços i projectes que no pot Ser dominat mai. Es la font de llibertat i de la creativitat. Per això defensa El valor de la persona es el vertaders remei contra qualsevol totalitarisme. L’autèntic concepte de persona, a mes, ha de tindre en compte la comunitat en Que viu l’individu, de manera que remarquen els valors socials.


2.La construcció individual i social del coneixement


La Construcció subjectiva del coneixement no hi ha coneixement sense un Subjecte cognoscent, sense algú capaç de conèixer.

Les Sensacions


: tots els éssers vius en comú que son sensibles als estímuls externs. Encara que cada organisme manifeste aquesta sensibilitat de distinta manera, Els òrgans dels sentits son l’estructura mitjançant la qual el sistema nerviós Es comunica amb el món. Els sistemes sensibles dels organismes responen a Quantitats especifiques d’estímuls. Els diferents tipus de components del medi Interaccionen contínuament amb els  Sentits i donen lloc al primer nivell d’acostament a la realitat:

Les Sensacions

Per començar a parlar del coneixement cal que tals sensacions S’organitzen i tinguen un sentit, que es converteixen en una percepció.

La Percepció


: es un procés a traves del qual organitza, elabora i interpreta la informació Del medi que l’envolta. Percebre es assimilar les sensacions donant-los un Significat.

L’acte de percebre comporta la participació activa Del subjecte, perquè quan percep esta anticipant, construint sensacions, Conceptes i interessos. Quan es percep una poma arriben ones electromagnètiques A la retina que es tradueixen en impulsos nerviosos. La poma no serà percebuda Per la retina com a un únic objecte sinó s’entendrà com a un conjunt de Components: forma, color, etc. I ho relaciona amb objectes de l’espai. Cada Característica individual s’emmagatzemarà en un lloc del cervell. S’activen Totes les neurones implicades en l’anàlisi de cada propietat de la poma. La Poma no es percebrà igual per algú que fa dies que no menja o per qui acaba D’eixir d’un convit. La percepció es un procés constructiu. Aquest procés Pressuposa unes altres facultats intel·lectuals com la memòria i els Interessos.

Pensar el Món: els conceptes el coneixement humà treballa amb conceptes. A partir de les percepcions D’objectes particulars es construeixen conceptes generals que integren la Informació particular.

El pensament representa els objectes mitjançant Conceptes, per això, un concepte es la representació mental i simbòlica d’un Objecte, prescindint de les seues característiques concretes i individuals per A recollir les que comparteix amb altres. El procés de coneixement comença amb Una sèrie d’estímuls externs que es converteixen en reaccions orgàniques i que Donen lloc a conceptes generals, abstractes, que no tenen una correspondència Immediata amb cap individu concret.

La Construcció social del coneixement:


el coneixement humà te dos aspectes centrals: Pretén conèixer la realitat i es un producte socialment construït, nomes Adquireix sentit quan diversos subjectes el comparteixen i el construeixen Comunicant-se. La sociologia del coneixement analitza la relació entre el Pensament i el context social en que s’origina. En l’esser humà el procés D’adquisició de coneixement es produït sempre en un context social, que li proporciona Un ordre específic, unes categories predeterminades per a entendre la realitat. Per mitja del procés de socialització s’interioritzen les normes socials, S’aprenen una sèrie d’hàbits i normes eticomorals que indiquen com cal Comportar-se i s’adquireixen una sèrie d’aprenentatges cognitius sobre com Funciona el mon. L’aprenentatge d’un llenguatge es clau per tal ens introdueix En les idees compartides pels membres del grup. A mesura que s’adquireix, S’assimila un univers simbòlic, un conjunt de significats que expliquen, Interpreten i ajuden a percebre d’una manera no problemàtica l’entorn.

Així el coneixement es dona en la societat com un Fet previ a l’experiència individual i proporciona a aquesta ultima el Significat. Aquesta organització si be es particular d’una situació Historicosocial, es presenta a l’individu com la manera natural de veure el mon

3.Coneixement i llenguatge


La forma Del coneixement: el llenguatge es un sistema de signes que expressa idees. Per a Saussure, els signes lingüístics es componen d’un significat i un significant. El significat es el concepte o la representació mental del signe i el Significant l’expressió acústica o gràfica. El llenguatge ha sigut considerat El vehicle del coneixement.  Un dels Problemes mes importants que es deriven d’aquest plantejament consisteix a Establir si el coneixement ha de tindre sempre una forma lingüística o si es Possible el coneixement sense llenguatge

Entradas relacionadas: