Diferències entre actes nuls de ple dret i actes anul·lables

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,11 KB


Els actes administratius Són declaracions unilaterals de voluntat,

Coneixement, judici o Desig realitzades per l’Administració


Les seves Característiques principals són les següents:

– Només són actes administratius els que dicta l’Administració Amb subjecció

al Dret administratiu.

– Són dictats en virtut d’una potestat administrativa, diferent De la reglamentària

(els reglaments no són actes administratius).

– Els produeix l’òrgan competent ajustant-se al procediment Establert.

– No poden vulnerar la Constitució o les lleis.

– Per tal que produeixin efectes jurídics, s’han de publicar al Diari oficial

corresponent (ja sigui al BOE, al DOGC, al Butlletí Oficial de La Província,

etc.).

– El contingut dels actes s’ajustarà al disposat per L’Ordenament Jurídic, i

es determinarà i s’adequarà a les seves finalitats.

Elements subjectius

Es refereixen al subjecte que pot produir un acte Administratiu, que ha de

ser sempre l’òrgan de l’Administració al qual una norma Jurídica hagi

atribuït aquesta competència.

Elements objectius

Fan referència al contingut de l’acte i a la seva necessitat de Motivació.

El contingut d’un acte administratiu és la declaració de Voluntat, coneixement,

judici o desig que es manifesta a través seu. No pot ser Contrari a

l’Ordenament Jurídic i ha de ser lícit, possible, determinat i Adequat a les

finalitats que Persegueix.

Les resolucions Administratives hauran d’indicar:

– La decisió que s’adopta.

– Els recursos que procedeixin en contra seu, òrgan davant del Qual cal

presentar-los i terminis per interposar-los.

– L’òrgan administratiu que els produeix i la seva competència Per produir-

lo.

– Si esgoten o no la via administrativa.,

han de contenir una argumentació racional i suficient

Elements formals

Aquests elements es refereixen tant a la forma en què s’han de Produir els

actes administratius com a la forma en què s’exterioritzen:

– Forma de produir-se: els actes administratius es produeixen a Través

del procediment administratiu establert en cada cas.

– Forma d’exterioritzar-se: els actes administratius es Produiran per

escrit, a no ser que la seva naturalesa exigeixi o permeti una Altra forma

més adequada d’expressió i constància (per exemple, la verbal o Gràfica).

Quan sigui necessària la constància escrita d’un acte dictat Verbalment,

l’efectuarà i la signarà el titular de l’òrgan inferior

Nul·litat de ple dret

La nul·litat és un vici de tal magnitud que implica que l’acte Al qual afecta

no té efectes jurídics vàlids. Encara que es corregeixi el Defecte, l’acte no

es pot resoldre.

Actes nuls de ple dret

– Els que lesionin Els drets i les llibertats constitucionals.

– Els dictats per un òrgan manifestadament incompetent.

– Els que tinguin un Contingut impossible.

– Els que siguin constitutius d’infracció penal o es dictin com A

conseqüència seva.

– Els dictats prescindint totalment i absolutament de Procediment

legalment establert.

– Els actes contraris a l’ordenament jurídic.

– Qualsevol altre la nul·litat del qual s’estableixi legalment.

Anul·labilitat

És la possibilitat que s’anul·li alguna disposició Administrativa que incorre

en algun defecte si no es resol en el termini establert. Els Actes anul·lables

produeixen efectes mentre no siguin anul·lats.

Són anul·lables:

– Els actes de l’Administració que incorrin en qualsevol Infracció de l’Ordenament

Jurídic.

– El defecte de forma, en cas que l’acte no compleixi els Requisits formals

indispensables per aconseguir la seva finalitat o doni lloc a La indefensió

dels interessats.

– La realització d’actuacions administratives fora del temps Establert quan

així ho imposi la naturalesa del terme o termini.

Ampliació de terminis

L’Administració, llevat de precepte en contra, podrà concedir D’ofici o a

petició dels interessats una ampliació dels terminis Establerts, que no excedeixi

de la meitat, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no Es

perjudiquin drets de tercers. L’acord d’ampliació haurà de ser Notificat als

interessats.

Cal tenir en compte Que tant la petició dels interessats com la decisió

sobre l’ampliació s’hauran de produir, en tot cas, abans del Venciment del

termini de què es tracti. En cap cas, podrà ser objecte d’ampliació Un termini

ja vençut.

3.2 > Ordenació del Procediment

Més que una fase, consisteix en una sèrie d’obligacions que han De complir

l’Administració i els interessats durant el procediment:

-Expedient: Conjunt ordenat de documents i actuacions que Serveixen d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les Diligencies encaminades a executar-la.

– Impuls: el procediment administratiu s’impulsarà d’ofici en Tots els

seus tràmits; és a dir, l’Administració serà la responsable de Tramitar la

sol·licitud presentada i de fer avançar el procediment. A més, L’Administració

haurà de despatxar els expedients per rigorós ordre de Presentació,

en assumptes de la mateixa naturalesa. Per exemple, si se Sol·licita

una lliçència d’obres al Gener i una altra al febrer, primer S’haurà de resoldre

la del Gener i després la del febrer.

– Concentració de tràmits: s’acordaran en un sol acte tots els Tràmits que, per la seva naturalesa,

admetin una impulsió simultània i no sigui obligatori el seu

compliment Successiu.

– Compliment de Tràmits: els tràmits que hagin de dur a terme els interessats

s’hauran de realitzar en el termini de Déu dies a partir de la Notificació

del corresponent acte, llevat en el cas en què a la norma Corresponent

en fixi un termini Diferent.

– Qüestions Incidentals: les qüestions incidentals de caràcter administratiu

que se suscitin (llevat de la recusació) no suspendran la Tramitació

del procediment.

Instrucció del Procediment

– Al·legacions: els interessats, en qualsevol moment del Procediment anterior

al tràmit d’Audíència, poden al·legar i aportar documents o Altres

elements de judici Que estimin convenients.

– Prova: quan l’Administració no tingui per certs els fets Al·legats pels interessats

o la naturalesa del procediment ho exigeixi, es pot acordar L’obertura

d’un període de prova i l’interessat podrà nomenar tècnics per

tal que l’assisteixin.

– Informes: són informacions procedents d’òrgans tècnics o Especialitzats.

Se sol·licitaran els que siguin preceptius i els que es Considerin necessaris

per resoldre. Llevat de disposició en contra, els informes Seran facultatius

i no vinculants.

– Tràmit d’Audíència: consisteix en el fet que, immediatament Abans de

redactar la proposta de resolució, es posarà de manifest als Interessats

les actuacions realitzades per tal que puguin al·legar i Presentar els documents

i les justificacions Que estimin pertinents

Finalització del Procediment

El procediment administratiu pot finalitzar de diverses formes:

– Resolució: decidirà totes les qüestions plantejades pels Interessats i les

altres derivades del procediment. Les resolucions contindran la Decisió,

els recursos que procedeixin en contra seu, l’òrgan Administratiu o judicial

davant del qual s’haguessin de presentar i el termini per Interposar-

los.

– Terminació convencional: les Administracions Públiques poden Celebrar

acords, pactes, Convenis o contractes amb persones tant de dret públic

com privat, sempre que no siguin contraris a l’Ordenament Jurídic ni

versin sobre matèries no susceptibles d’acord a transacció i Que tinguin

per objecte satisfer l’interès públic.

– Desistiment i renúncia: tot interessat pot desistir de la Seva sol·licitud

o renunciar als seus drets, sempre i quan no estigui prohibit Per l’Ordenament

Jurídic o es tracti de qüestions relatives a l’interès general. El

desistiment implica no continuar amb el procediment, però Permet iniciar-

ne un altre en el futur, mentre que la renúncia impedeix Plantejar

posteriorment un altre procediment basat en el mateix dret al Qual s’ha

renunciat.

– Caducitat: en els procediments iniciats a sol·licitud de L’interessat, quan

se’n produeixi la paralització per causa imputable al propi Interessat,

l’Administració li advertirà que, transcorreguts tres mesos, es Produirà

la caducitat del procediment.

SILENCI ADMINISTRATIU

El silenci administratiu es l’absencia de resolució i Notificació per part de l’Administració. La llei estableix les conseqüències i Els efectes d’aquest silenci, i el considera positiu quan implica l’estimació De la solicitud de l’interessat, i negatiu quan implica la seva desestimació.

Entradas relacionadas: