Diferència entre producció i productivitat

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,65 KB

1. Quina és la diferència entre els termes producció i productivitat?
La producció és la quantitat de béns i serveis produïts, mentre que la productivitat és la relació que hi ha entre la quantitat de béns i serveis produïts i la quantitat de factors de producció utilitzada per a la seva obtenció.

2. Què és el creixement econòmic? De quins factors depèn que un país creixi econòmicament? El creixement econòmic és l’increment de la producció de béns i serveis d’una societat en un període determinat de temps. Hi ha dues maneres de créixer econòmicament: augmentar la quantitat de factors de producció i/o millorar la productivitat. //Més factors de producció. Per incrementar la producció de béns calen més recursos, per exemple més treballadors, més instal·lacions i més diners //Més productivitat. Comptant amb els mateixos mitjans, és a dir, el mateix nombre de factors de producció, podem produir més unitats. Llavors seríem més eficients i, per tant, més productius. 3. Quins instruments utilitza l’Estat per a influir en l’economia i en nom de qui ho fa? Els representants del sector públic actuen en nom dels ciutadans que els trien. Els instruments de què se serveix per a aconseguir els seus fins són els següents: // Impostos que són ingressos públics que tenen el seu origen en la capacitat econòmica de persones i empreses. //Despeses: La despesa pública comprèn el subministrament de béns i serveis públics (educació, sanitat, justícia, exèrcit, etc.), subvencions (quantitats que cal tornar) i transferències (pagaments sense contraprestació com les pensions o les prestacions per desocupació). //Març juridicoinstitucional: Les disposicions legals garanteixen el bon funcionament del sistema. 4. Conforme a allò estudiat, assenyala quins tipus d’agents econòmics són els següents: Sector públic: el Ministeri d’Economia i Hisenda, la Diputació de Toledo, la Comissió Europea, la Seguretat Social, RENFE, la Junta d’Andalusia. //Famílies: la família del president del Govern, el professor d’Economia d’un institut públic, Greenpeace, un estudiant. //Empreses: RENFE. 5. Respecte a les economies d’escala: a) Les economies d’escala consisteixen en l’obtenció de més beneficis com a conseqüència del repartiment dels costos entre més unitats de producte. B) No, fan falta grans volums de producció per a aconseguir-los. C) La internacionalització de les empreses respon a la idea d’aconseguir més volums de producció (i venda) per a, al seu torn, aconseguir les economies d’escala.


1. En base al text anterior, l’OMC no sembla un bon instrument per millorar la situació econòmica dels països en vies de desenvolupament. No ajuda a que aquests països puguin competir amb els desenvolupats, i fins i tot contribueix a que s’empobreixin encara més en no rebre la seva part dels beneficis de la liberalització del sector serveis, construcció i serveis marítims. Segons l’autor, la última ronda de negociacions ha empitjorat la situació de la regió més pobra del món. 2. Per a que un mercat pugui ser considerat competitiu, ha de ser transparent, accessible (no tenir barreres d’entrada) i permetre el lliure moviment de l’oferta i la demanda per aconseguir preus d’equilibri. 3. En el món empresarial, el càrtel és un acord de productors –moltes vegades de diversos països-- que permet imposar quantitats i preus, assignar recursos, repartir-se els mercats i introduir noves pràctiques comercials amb l’objectiu de maximitzar els beneficis dels que el formen. El càrtel augmenta també el seu poder de negociació amb els seus subministradors i aconsegueix preus més barats. Hi ha càrtels públics i càrtels privats, i un dels més famosos en el mercat del petroli és l’OPEP. 4. La subvenció és una transferència (ajut) del Sector Públic a una empresa. Una subvenció permet abaratir costos i abaixar el preu i per tant més gent pot comprar el bé o servei o comprar-ne més quantitat. 5. Les privatitzacions (a), la desregulació (b) i la flexibilització del mercat de treball (c) responen a la liberalització de l’economia.

Entradas relacionadas: