Diferencia demanda de l’empresa, demanda del mercat i mercat potencial.

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,68 KB

Departament comercial:
És l'encarregat de realitzar les activitats Necessàries perquè els béns i serveis produits arribin fins al Consumidor. Funcions: Anàlisi de mercat/Vendes/ Màrqueting


Mercat


: Està format pel conjunt de comradors i venedors d'un dterminat Producte. Tipus: mercat de competencia perfecta/mercat de competencia Imperfecta


Demanda Total:
és La quantitat total de compres que es fan d’un producte en un Període de temps determinat.

Demanda D’empresa:


és La quantitat de compres que es fan d’un producte a una determinada Empresa durant un període de temps determinat.

Demanda Potencial:


és La suma dels consumidors de l’empresa, els consumidors de la Competència i altres possibles consumidors del producte.


Estudi De mercat:


consisteix A recopilar, elaborar i analitzar informació sobre l’entorn General, la competència i el consumidor: Fases: Definició de L'objectiu de la invest./ Disseny del model d'invest./Recollida de Dades/Classificació i estructura de les dades/ Anàlisi i Interpretació de les dades/Presentació dels resultats


Enquestaformular Una sèrie de preguntes als consumidors perquè les responguin Observació


contemplar La conducta dels consumidors i treure’n conclusions Experimentació
: Provocar la conducta del consumidor per estudiar-ne les reaccions


Entorn Legal


: Conèixer les lleis que regulen l’activitat econòmica de L’empresa/ Entorn Tecnològic:
Conèixer i aplicar les novetats tecnològiques/ Entorn Social:
Conèixer els canvis que es produeixen en els consumidors/ Entorn Econòmic:
Conèixer les perspectives econòmiques del país.


Competència:


és El conjunt d’empreses que fabriquen o comercialitzen, en un mateix Mercat, un mateix producte o servei.


Per Estudiar l'analisi De la competencia Hi ha que tenir en compte la localització Dels competidors, la recerca de la informació necessària I la comparació De la situació de la competència


Segmentació De mercats:


és la divisió de mercat en grups més o menys homogenis de Consumidors, amb diferents necessitats, característiques o Comportaments
Entradas relacionadas: