Diferencia cromatides germanes cromatides homologues

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,27 KB

Funcions del nucli: és mantenir la integritat d'aquests gens i controlar les activitats de la cèl·lula per mitjà de la regulació de l'expressió gènica
L’ADN: és una molècula lineal, molt llarga, formada per dues cadenes enrotllades entre si formant una doble hèlix, com si fossin els dos brins d’un fil de cosir
L'ADN està dins de les cèl·lules, aquest s'organitza en estructures anomenades cromosomes.
Composició química dels nucleòtids: adenina (A), timina (T), citosina (C) i guanina (G).

Estructura ADN: doble hèlix, cadenes complementàries, antiparal·leles, polinucleòtids.
La funció de l’ADN: és guardar i transmetre de generació en generació tota la informació necessària per al desenvolupament de totes les funcions biològiques d'un organisme.
L’ARN: és un àcid nucleic format per una cadena de ribonucleòtids.
Composició química de l’ARN: adenina (A), timina (T), citosina (C), uracil (U) i timina (T) en el cas del ARNt.
Tipus d’ARN: ARN missatger (ARNm), ARN ribosòmic (ARNr) i ARN transferència (ARNt).

ARNm: la seva funció és traslladar la informació genètica de l'ADN als ribosomes, per a la síntesi de proteïnes.

ARNr: té una funció estructural ja que es troba associat a proteïnes formant els ribosomes, orgànuls encarregats de la síntesi de proteïnes.

ARNt: la seva funció és transportar els aminoàcids al citoplasma per a la síntesi de proteïnes.
Gen: és un segment d’àcid nucleic que conté la informació sobre un determinat caràcter biològic.

Proteïnes: són les molècules que formen les estructures esquelètiques i les que regulen les reaccions químiques.
Duplicació de l’ADN: és el mecanisme que permet a l'ADN duplicar- se (és a dir, sintetitzar una còpia idèntica). D'aquesta manera d'una molècula d'ADN única, s'obtenen dues o més "rèpliques" de la primera.

Síntesi de proteïnes: és el procés anabòlic mitjançant el qual es formen les proteïnes a partir dels aminoàcids.

Transcripció: mitjançant el qual es transfereix la informació continguda en la seqüència de l'ADN cap a la seqüència de proteïna utilitzant diversos ARN com a intermediaris.

Traducció: és el procés que converteix una seqüència d'ARN missatger en una cadena d'aminoàcids per formar una proteïna.

Codi genètic: és un conjunt de normes, que permeten la conversió de seqüències d'àcids nucleics (ADN o ARN) en proteïnes dins les cèl·lules dels éssers vius, en el procés de síntesi de proteïnes.

Caracterítiques: és universal, cada triplet té el seu propi significat, tots els triplets tenen sentit, té diversos triplets per a un mateix aminoàcid, és unidireccional i els triplets no comparteixen bases nitrogenades.
Cromatina: substància que es troba en el nucli de la cèl·lula formant el material cromosòmic durant la interfase.

Collar de perles: és una estructura que constitueix la unitat fonamental de la cromatina, que és la forma d'organització de l'ADN en les cèl·lules eucariotes.
Cromosoma: és una estructura microscòpica composta per una llarga molècula d’ADN.

Cromàtides germanes: és una de les dues cromàtiques d'un mateix cromosoma unides per un mateix centròmer.

Cromosomes homòlegs: és cadascun del parell de cromosomes que té un organisme eucariota diploide, i que aparella entre si durant la meiosi.

Tipus de cromosomes


Cromosomes procariotes, cromosomes eucariotes i metacéntricos.
Cariotip: és el patró cromosòmic d'una espècie expressat a través d'un codi, establert per conveni, que descriu les característiques dels seus cromosomes.

Idiograma: és un signe esquemàtic no lingüístic que representa globalment conceptes o missatges simples.
Mutacions: són canvis permanents en l'ADN, que poden ser causats per agents exògens o endògens.

Tipus de mutacions: mutació cromosòmica i mutació genòmica.

Entradas relacionadas: