Diferència entre bens i serveis

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 16,36 KB

Tema 1: Què és l’economia?

Cal Diferenciar:

Escassetat econòmica: no hi ha prou recursos per satisfer Les necessitats il·limitades

ens afecta a tots àés universal

els recursos són insuficients per les necessitats, però és relativa per què el grau de necessitat variarà per un català que per un Etíopàés relativa

Escassetat física: pobresa

   (només als països subdesenvolupats)

Concepte grec que vol dir “administrar la casa”

Temes quotidians que estudia l’economia

Per què es destrueixen llocs de treball?

Per què es fixa un salari mínim?

Per què és important per a les famílies que baixi el tipus d’interès de Les hipoteques?

La relació de l’€ i el $

Que pretén el govern pujant o baixant els impostos.

Quines repercussions té per al ciutadà pertànyer a la Uníó Europea?

Per què en alguns indrets les persones es moren de fam i en altres sobren Els aliments?

Com funciona la Borsa de Valors?

Qué és la globalització?

1.1. Definició d’economia

És la ciència social que s’ocupa de la manera com S’administren i s’aprofiten uns recursos escassos per

      - satisfer les necessitats humanes

                          - produir i distribuir els béns i serveis Necessaris entre els diversos membres d’una societat.

1.2. El cost d’oportunitat

El cost d’oportunitat és el valor, mesurat o no en diners, d’allò a què Es renuncia quan es pren una decisió.

Escassetat àcal triar à al triar cal renunciar

Escollir és renunciar.

Qualsevol família ha de decidir com inverteix els seus ingressos, si Triar destinar més diners a roba haurà de renunciar a comprar més llibres, Diaris i música (aquest és el seu cost d’oportunitat)

 Els governs també han de triar

1.3. Les necessitats, els béns i els serveis

La necessitat és el desig de satisfer una cosa que no es té.

Les necessitats humanes es satisfan amb coses materials (béns) o Immaterials (serveis)

Hi ha Necessitats:

Primàries: bàsiques per subsistir i desenvolupar-se (alimentació, Vestimenta)

Secundàries: són més prescindibles, augmenten el benestar i varien segons L’època, la cultura, l’edat, la zona geogràfica on es neix i viu,... (tenir Mòbil o connectar-se a Internet)

Desigualtats

El 20% de la població mundial viu amb el 80% de la riquesa

El 80% de la població mundial viu amb el 20% dels béns

Tipus de Béns

Segons El grau d’escassetat:

Econòmics: són escassos i tenen un preu i per tant cal administrar. Són La majoria.

Lliures: són il·limitats (sol al nostre país, sorra al desert, estrelles, L’aire ) 

Segons La funció que tinguin els béns:

Béns de consum


Satisfan directament necessitats humanes (cotxe, casa, Gelat, ordinador d’ús particular)

Béns de capital, béns d’equip o béns de producció (màquines, ordinadors, Nau industrial,...)

Tipus de béns

Segons El grau de transformació:

Béns intermedis (no apte pel consum, cal una darrera transformació)

Béns finals (preparats pel consum)

Segons L’accés als béns:

Públics (parcs, biblioteques,...)

Privats (cal pagar un preu per gaudir-ne)

1.4. Activitats econòmiques

Consumà  Les famílies han de decidir com repartir els ingressos per satisfer les Seves necessitats d’acord amb les seves preferències

Produccióà comparant costos les empreses han de Decidir i seleccionar la millor alternativa per aprofitar els recursos Disponibles

Distribucióà fer arribar els productes als Consumidors (posar a disposició dels consumidors els productes que han produit Les empreses)

1.5. Els factors de producció

Són els elements necessaris bàsics que utilitzen les empreses en la Producció de béns i serveis

     Són:

Recursos naturals (provenen de la natura)

Treball (activitat física o intel·lectual)

Capital físic (edificis, màquines,...) i capital financer (diners)

à i també cal tenir iniciativa Empresarial

1.6. Els agents econòmics

Famílies o economies domèstiques


: decideixen què volen consumir per Satisfer les seves necessitats

Empreses


: prenen decisions sobre la producció i distribució de béns i Serveis, a canvi d’un benefici

El sector públic


: les administracions públiques que Volen aconseguir el màxim benestar per al conjunt de la societat

Economia

La microeconomia

Estudia Individualment els agents econòmics i també les diferents relacions que Existeixen entre ells

Exemple:

 Com afecta un augment de preus en la demanda D’un bé o servei

La macroeconomia

 Estudia l’economia en el seu conjunt

Exemples:

l’atur, Els pressupostos de l’Estat, la inflació

TEMA 2: L’organització econòmica

El Segle XX va estar marcat per la confrontació econòmica entre dos sistemes Econòmics:

-Capitalista

-Planificació centralitzada o marxista

à Aquesta situació de pre-conflicte Bèl·lic es va anomenar “Guerra Freda”

2.1.Les possibilitats de producció

 A.  LA TECNOLOGIA

La Tecnologia és la manera de combinar els diversos factors productius disponibles Per aconseguir béns i serveis.

B. LA FRONTERA DE POSSIBILITATS DE PRODUCCIÓ       (SUPÒSIT: eficiència)

s’aprofita Al màxim els factors de producció

per Obtenir les quantitats màximes de béns i serveis

en Un període de temps i uns coneixements tecnològics determinats.

La Frontera de possibilitats de producció

Exemple:

En Un diagrama d’eixos es representen dos béns: barres de pa i pizzes

Hi Ha 5 combinacions possibles:

A: 0 barres, 8 pizzes

B: 5 barres, 6 pizzes

C: 10 barres, 4 pizzes

D: 15 barres, 2 pizzes

E: 20 barres, 0 pizzes

La Frontera de possibilitats de producció

La Frontera de possibilitats de producció
     s’uneixen tots els punts, i acaben Forman una línea o corba (FPP)

La Frontera de possibilitats de producció

Els Punts situats per sobre de la FPP representen combinacions inassolibles o no Factibles

                        Exemple: 8 pizzes i 4 Barres de pa),

els Que estan situats per sota, representen combinacions ineficients, que deixen Recursos ociosos (treballadors, fàbriques, terres, ...) però factibles.

    Exemple: 4 pizzes i 6 barres de pa

2.2. El creixement econòmic

És L’ increment en la producció de béns i serveis d’una societat en un període de Temps determinat.

Productivitat I Producció

Productivitat

  

Relació entre els recursos emprats en la Producció i la quantitat de béns i serveis produïts


Productivitat =

Producció/factor Productiu                                                   treball

És La relació entre dues magnituds diferents (unitats/treballador kg/hora, Metres/màquina,...)

Producció

És La mesura absoluta.

Expressada En metres, kg, unitats, ...

Exemple

2.3.Els Sistemes econòmics

El sistema econòmic dóna resposta a tres preguntes bàsiques:

Què Cal produir i en quina quantitat?

Com S’ha de produir i distribuir aquests béns i serveis?

Per A qui s’ha de produir?

La Manera de contestar aquestes preguntes determinarà el sistema econòmic.

Sistemes Econòmics

     Hi ha tres possibilitats:

Economia De mercat

Economia De planificació centralitzada

Economia Mixta

Economia de mercat

Economia mixta

Planificació centralitzada

Què?

Les famílies i Les empreses prenen les decisions.

Les empreses Produeixen allò que les famílies demanen, sempre que els resulti rendible, i Les famílies ho compraran sempre que el preu s’ajusti a les seves Expectatives.

Com?

Les empreses Seleccionen els mitjans i factors,  i El sector públic regula sense perjudicar ningú

Per a qui Produir?

Per a qui pugui Pagar el preu corresponent. La llei del mercat assignarà per a qui seran els Béns i serveis.

à MÀ INVISIBLE

L’Estat hi Intervé tractant de solucionar allò que el funcionament del mercat no resol Per si mateix.

Éstà entre els Altres dos, aprofitant els avantatges d’ambdós.

Funcions de L’ESTAT:

 - establir el Març jurídic – Institucional (salari mínim, jornada de 8 hores, protecció del medi Ambient, mesures de prestació social, ...)

-subministrar Béns públics

-Redistribuir la Renda

-Suavitzar la Inestabilitat cíclica

Què?


L’Agent econòmic Rellevant que pren les decisions és el sector públic.

Com objectiu té Aconseguir el repartiment igualitari de la renda entre els individus.

L’Estat es Converteix en el propietari dels recursos i regeix el funcionament de L’economia en general.

Com?


A través de Plans  econòmics plurianuals marcats Per l’Estat i sense deixar marge a les empreses

Per a qui?


Per a tots

Entradas relacionadas: