Diferència entre bens i serveis

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,74 KB

 
La producció es el conjunt d'activitats desenvolupades per les empreses per elaborar i distribuir els bens o prestar els servei que satisfan les necessitats de les famílies.
-Els factors productius, o entrades.
-Les empreses que son els productors de bens i serveis.
-Els bens, o sortides.
-La tecnologia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Els factors de producció son el conjunt de recursos que utilitzen les empreses per produir bens i serveis.
Els factors productius son:
-La terra
-El capital
-El treball
-Iniciativa empresarial
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Els recursos renovables es regeneren a un ritme superior al seu ritme de consum, com l'energia eolica, una font o l'adob.
Els recursos no renovables s'exhaureixen amb el seu us com el ferro, o es regeneraen a un ritme inferior al del seu consum, com petroli, el gas o el Carbó.
La renumeracio d'aquest factor es la renda.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El capital productiu el conformen tots els elements i objectes físics que s'utilitzen en l'activitat economica, com la maquinaria, les eines, els ordinadors, les instal.Lacions tecniques, les materies primeres, els envasos, etc.
Capital fix: son bens que perduren mes d'un any en el proces de producció, com els vehicles, els ordinadors, les instal.Lacions tecniques o els edificis.
Capital corrent:son bens que s'incorporen al proces prosuctiu un sol cop, de manera que romanen a l¡empresa durant menys d'un any, com les materies primes, els components.
La renumeracio del capital son els interessos i els beneficis. Els interessos son les compensacions que obtenen les persones i entitats alienes a l'empresa, com els bancs, que preste diners per fer inversions de capital.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Població en edat laboral=Població activa + població inactiva
Població activa=Població que treballa + població acumulada
Població inactiva=població en edat laborat que no vol accedir al mercat laboral
La població activa=ocupats + desocupats
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iniciativa empresarial
Aquest factor fa referència a la capacitat dels empresaris de reunir (matèries primeres, treball i capital), organitzar els recursos i coordinar els altres factors productius (dirigir els treballadors) per produir béns i serveis d’una manera eficaç i eficient
La remuneració forma part dels beneficis.
--------------------------------------------------------------------------------------La tecnologia és el conjunt de coneixements, instruments i mètodes tècnics que s’apliquen a la producció de béns i serveis.
L’eficiència és la característica dels sistemes productius en què es maximitza la producció per u nivell donat de factors productius.
---------------------------------------------------------------------------------------La producció i distribució de béns i serveis engloba moltes activitats diferents, que s’agrupen en tres sectors econòmics:
Sector primari: constituït per tots els productors que extreuen recursos natures sense sotmetre’ls a transformació posterior.
Activitats agrícoles.
Activitats ramaderes
Activitats Pesqueres
Silvicultura
Sector secundari: s’inclouen totes les activitats que transformen matèries primeres en productes elaborats o semielaborats:
Industria
Mineria
Construcció
Deslocalització: Trasllat d’empreses a altres països per estalviar costos o obtenir avantatges enfront d’altres empreses
Sector terciari o de serveis, comprèn una gran diversitat d’activitats com.
El comerç                                                       Banca
Les comunicacions                                        Transport
L’ensenyament
La sanitat
El turisme
Externalització serveis: Grans empreses subcontracten a altres empreses més petites serveis per als quals abans comptaven amb personal de plantilla

Entradas relacionadas: