Díctics personals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,63 KB

Funcions del llenguatge

 • Segons l’intenció de l’emisor

 • Funció emotiva: Emfasi en el sentiment (ui!, ai!, ecs!)

 • Funció conativa


  Es vol modificar la conducta del receptor.(ves-hi, Núria!,                  compte!)
 • Funció fatica L’element més rellevant és el canal (Hola, em sents?)

 • Funció etsètica: Destaca la forma del missatge. (plou proc, però plou prou)

 • Funció referencial És centre en el referent (la formula del aigua és H2O)

 • Funció metalingüistica Es fa sobresurtir el codi (la forma entre sól duu accent)

     -    Segons el canal  (poden haver-hi més d’un)

 • Codis visuals (llengua escrita, gestos, senyals de transit)

 • Codis acústics (llengua oral, so d’un xiulet)

 • Codis tàctils (carícies, alfabet Braille)

 • Codis olfactius (comunicació glandúles animals)

Els signes

 • Significant (vessant material, perceptiu) (sons i lletres)

 • Significat (concepte o imatge mental)

 • Referent (realitat)

Díctics (assanyalent les persones i/o circumstancies de lloc i/o de temps en que es produeix l’acte comunicatiu)

 • Díctics personals (assenyalen el lloc)

  • Pronoms personals (jo,em,tu,et), morfemes verbals de persones(agafa, agafes), possesius (meu,teu)...

    -     Díctics especials (determinen el lloc)

 • Aquí, allí/aquest, aquell/aixó, alló.

    -     
Díctics temporals
(relació amb el moment)

                          -    Ara, avui/ abans, ahir/abans, demà.

Tipologia textual

- Descripció    - Narració   - Explicació    - Argumentació   - Predicció  - Instrucció    -Conversa    - Text retòric.Entradas relacionadas: