Dibuix Artístic 1rBat - 1rTrimestre

Enviado por Ecopy y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,98 KB

 

ELEMENTSBÀSICS: Observar i representar

EL PROCÉS DEREPRESENTACIÓ DIMATGES

.Per la representació duna imatge ésimprescindible seguir aquestes fases:

-         Selecció delmotiu concret que volem representar

-         Selecciódels mitjans plàstics que considerem adecuats per realitzar la imatge.

-         Utilitzaciójerarquitzada dels mitjans plàstics a fi daconseguir una figura semblant a lapercebuda.

EL PUNT

-         És el signemínim que es pot trobar en una representacióàuna successió de punts forma una línia i el recorregut que fa el seutrajecte ens aporta el ritme.

-         Ritme visual àNeix de la repetició dun motiu segons unacadència (és la distribució i combinació daccents i de mots que donen el ritmecaracterístic de cada sistema de sons) determinada.

- Lineal

- Aleatori

-         Ritmeà successió del to (intensitat del punt) ilinterval (espai entre els punts).

ELPUNT ILESPAI

-         La relacióentre múltiples punts provoca dos efectesàdensificació(per la seva aproximació) rarefacció(per el seu allunyament).

-         Funcions delpuntà la bàsica és ajustar la definició de la imatge; una altra seria la tècnica del puntejat(saconsegueix sensació de volumi aproximació a laparença real dels elements representats.

LA LÍNIA

-         La línia ésel rastre que descriu un punt en moviment.

-         Hi hadiferents tipus de línia segons les seves funcionsàdescriptiva(o de contorn), dombrejat, expressiva(olliure), estructural.

· Descriptivao de contorn

-         Descriu elperfil exterior, les formes i els plecs interiors de la forma representada.

-         Descriu les3 dimensions: longitud, amplada, profunditat

- OBERTA(sintegra a lentorn)

 - TACADA (distingim clarament FIGURA/FONS).

· Expressivao lliure

-         Dibuixgestualàexpressió de la primera reacció de lartistadavant del tema.

-         Intentacaptar el moviment amb la màxima rapidesa possible.

-         No es tractade reproduir amb precisió.

· Estructural

-         El seuobjectiu és definir lestructurade les formesà per poder definir millor la forma definitivaamb més seguretat i precisió.

· Dombrejat

-         És larepresentació de lefecte de la incidència de la llum sobre els elementstridimensionals

à el tracejat (plumeado) i lombrejat amblínies creuades.

 

 

VALORSEXPRESSIUS DE LA LÍNIA

-         La línia,independentment de la forma que descriu, és un element de significació per ellamateixa.

àSegons:

-         intensitat

-         direcció

-         modulació

-         intencionalitat

-         espai

-         vibració

-         velocitatdel traç

-         lesseqüències.

Entradas relacionadas: