De què depèn la resistencia d'un cos a un determinat esforç?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,44 KB

ELS MATERIALS. CLASSIFICACIÓ I PROPIETATS. 1.Els materials. Classificació. Els materials són els productes utilitzats en la fabricació d'objectes. Tenen el seu origen en El medi natural i són el resultat d'un procés de transformació i conformació (aplicar una Determinada forma). La història de la humanitat ha anat lligada als materials. El temps històric es mesura sovint D'acord amb el material que s'utilitza. Així temin, l'edat de pedra, l'edat dels metalls (del Coure, del bronze i del ferro), l'era dels plàstics o del silici. Els materials tenen el seu origen en les matèries primeres que són els productes que S'extreuen directament del medi natural, com la fusta, els minerals, el carbó, el petroli... Classificació de les matèries primeres •Minerals: pedra, grava, sorra, argila, guix, Petroli, coure, plata, or... •Animals: pells, llana, cera, ivori... •Vegetals: fusta, suro, làtex, cotó, cànem, lli, Espart... Classificació dels materials •Naturals, aquells que provenen de la natura i que només han estat sotmesos a Processos físics de neteja, classificació, tall o altres operacions mecàniques: Plaques de pissarra, fusta, fil de cotó, llana, ivori... •Artificials, materials naturals que han estat sotmesos a processos de mescles o Transformació química: vidre, paper, ceràmica, ciment, conglomerat, bronze, acer... •Sintètics, s'obtenen a partir de la síntesi o uníó química de diferents o iguals Substancies, com són els processos de polimerització: políèster, melamina, PVC, Plexiglàs, poliestirè. El procés de fabricació dels materials comença a la natura o al laboratori i la seva finalitat és formar part d'un objecte o proporcionar energia. IES Madina Mayurqa TEMA: Els materials. Classificació i propietats. 2.Propietats dels materials Les propietats dels materials són el conjunt de característiques que tenen aquests i que Permeten definir-los i diferenciar-los. Podem classificar les propietats dels materials en : • M ecàniques són aquelles que observem quan els apliquem forces. Segons com Responguin quan els apliquem diferents tipus de forces, direm que tenen unes Propietats o unes altres. • Físiques són aquelles característiques que posseeixen els materials en tot Moment, pel fet de ser com són; és a dir, per la manera com tenen organitzats i Relacionats entre sí els àtoms i les molècules que els formen, pel pes atòmic dels Seus àtoms, etc. Es a dir no necessiten que els apliquem cap força. • Químiques es refereixen el comportament d’un material quan el sotmetem a L’acció d’agents químics o atmosfèrics. Resistència a la corrosió, i oxidació. Propietats mecàniques 1.Resistència A)Tracció B)Compressió C)Flexió D)Torsió E)Cisallament 2.Tenacitat/Fragilitat 3.Elasticitat 4.Duresa 5.Plasticitat A)Ductilitat B)Mal·leabilitat Propietats físiques 1.Densitat 2.Dilatació 3.Conductivitat elèctrica 4.Conductivitat tèrmica 5.Magnetisme Propietats químiques 1.Oxidació 2.Corrosió IES Madina Mayurqa TEMA: Els materials. Classificació i propietats. 2.1 Propietats mecàniques Determinen el comportament dels materials quan actuen sobre ells una o més forces. •Resistència, capacitat per suportar forces sense trencar-se (ferro) Quan apliquem una força a un material, hi produïm una deformació, de tal manera Que si augmentem aquesta força podrem arribar a trencar-lo. La capacitat que té Un material de suportar un esforç sense trencar-se o deformar-se, és la Resistència mecànica. Es consideren cinc tipus de resistències mecàniques: tracció, compressió, flexió, Torsió, cisallament. Esforç aplicat Deformació produïda Tracció Allargament Compressió Aixafament Flexió corbament Torsió Retorçament Cisallament Tall Resis t ència a la tracció : És la capacitat que Tenen els materials per a suportar esforços que Tendeixen a estirar-lo, ja que s'apliquen dues Forces oposades. Per exemple els cables del Pont. Resis t ència a compressió:És la capacitat Que tenen els materials per a suportar Esforços que tendeixen a aixafar-lo o Comprimir-lo; actuen dues forces en direcció a Un mateix punt. Per exemple les columnes D’un porxo. Resis t ència a flexió : És la capacitat que tenen els materials per a suportar esforços Que tendeixen a corbar-lo. Per exemple la Bastida del següent dibuix. IES Madina Mayurqa TEMA: Els materials. Classificació i propietats. Resis t ència a torsió:És la capacitat que tenen Els materials per a suportar esforços que Tendeixen a tòrcer-lo. Per exemple la clau d’un Pany. Resis t ència al tall o c isallament : És la Capacitat que tenen els materials per a suportar Esforços que tendeixen a tallar-lo. Per exemple Les tisores •Tenacitat i fragilitat: propietats relacionades amb la capacitat de suportar cops. Diem que un material és tenaç quan té una alta capacitat de suporta cops sense Trencar-se i fràgil quan es trenca amb facilitat. (L'acer i el vidre). Elasticitat: recuperar la forma original després d'haver estat deformats (cautxú). Diem que un material és rígid quan no es pot doblegar amb facilitat i flexible si es Pot doblegar amb facilitat. •Duresa: grau d'oposició que presenta un cos a ser ratllat o penetrat per un altre Cos. Els materials com el guix són tous i poden ratllar-se amb qualsevol altre Material i el diamant és molt dur i no hi ha cap altre material que el pugui ratllar. IES Madina Mayurqa TEMA: Els materials. Classificació i propietats. Cal no confondre duresa amb resistència o tenacitat, el vidre és un material Dur(presenta resistència a ser ratllat), però fràgil i poc resistent (es trenca amb Relativa facilitat). En general els cossos durs son fràgils i els tous tenaços i resistents. •Plasticitat: capacitat dels material de canviar la forma permanentment (plastilina). D'aquesta propietat se'n deriven: •La ductilitat, propietat que permet la deformació del material en fils prims (coure). •La mal·leabilitat, capacitat dels materials de formar làmines (alumini). 2.2 Propietats físiques Són aquelles característiques que posseeixen els materials en tot moment, pel fet de Ser com són; és a dir, per la manera com tenen organitzats i relacionats entre sí els àtoms i les molècules que els formen, pel pes atòmic dels seus àtoms, etc. Es a dir no Necessiten que els apliquem cap força. •Densitat: es la relació entre la massa i el Volum. Determina que un material sigui lleuger o Pesant. D=m / V (Kg/m3 O g/cm3 ) IES Madina Mayurqa TEMA: Els materials. Classificació i propietats. •Dilatació: capacitat d'augmentar les Seves dimensions en escalfar-se. Junta de dilatació •Conductivitat elèctrica: capacitat de deixar passar el corrent elèctric. •Conductivitat tèrmica: capacitat de propagar la calor. La conductivitat tèrmica i elèctrica dels materials determina la seva capacitat D'aïllament i es parla de materials conductors i materials aïllants. •Magnetisme: propietat que presenten alguns materials de ser atrets per un Imant. (ferro, niquel, acer). 2.3 Propietats químiques Es refereixen el comportament d’un material quan el sotmetem a l’acció d’agents Químics o atmosfèrics. Oxidació: és l’alteració en les propietats d’un objecte metàl·lic (principalment) Deguda a l’acció de l’aire i de l’aigua(medi ambient). Corrosió: Per les mateixes causes de l’oxidació, però arribant a un punt de Destrucció de l’estructura física del material

Entradas relacionadas: