Declinacions

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 2,69 KB

2adeclinacion: (us,i) 2a declinacio (um,i)
us/(er),i um,a
e/(er),i um,a
um,os um,a
i,orum i,orum
o,is o, is
o,is o,is

3a parasilabica(-s,is) 3a parasi neutre (e,is)
s, es e,ia
s, es e,ia
em,es e,ia
is, ium is,ium
i, ibus i,ibus
e, ibus i,ibus

3a imparasi (# ,is) 3a imprasi neutre (# , is)
#,es #,a
#, es #,a
em,es #,a
is,um, is,um
i,ibus i,ibus
e,ibus e,ibus
4 declinacio( us,us) 4a declinació neutre(u,us)
us,us u,ua
us,us u,ua
um,us u,ua
us, uum us,uum
ui,ibus ui,ibus
u,ibus u,ibus
5a declinacio(es,ei)
es,es
es,es N:SN
em,es AC:CD
ei,erum G: CN
ei,ebus D: CI
e,ebus ABL: CCInfinitiu de present:( 3a forma del paradigme)
-Actiu: tema present + -RE: amare , monere , mittere , audire
-Pasiu:tema present+ -Ri (1a , 2a i 4a conju) i -I en la 3a : amari , moneri, mitti, audiri
Infinitiu Passat:
-Actiu: Tema perfet+ -ISSE: amavisse , monevisse, misisse. audivisse.
-Pasiu: Supí en Acusatiu+ esse: amatum-am,um esse , amatos ,-as,-a esse.
Infinitiu Futur:
-Actiu: Participi de futur en Ac + esse. amaturum,-am -um esse , amaturos ,-as,-a esse.
-Pasiu: Gerundiu en Ac + esse : amandum,-am,-um , amandos,-as,-a
Supí+ -IRI: amatum iri , monitum iri , missum iri , auditum iri.

Entradas relacionadas: