Creixement intern i extern de l'empresa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,97 KB

Factors que condicionen les decisions de localització i dimensió de l’activitat económica de l’empresa


Localització de l’empresa.

Demanda del mercat:

Analitzar si en la població o zona on es vol instal.Lar l’ea hi ha interés cap al producte (potencials consumidors) i la situació de la competència.

Mitjà i cost de transport:

En funció del pes, volum i cost de transferència de les primeres matèries i productes acabats.

Situació fonts de MMPP

S’analitza si la materia és fàcilment transportable o no, tenint en compte la durabilitat i tipus de bé produït.

Subministraments:

Tenir en compte si el lloc escollit disposa de tots els subministraments: aigua, llum, telèfon, conexió a Internet i el seu cost.

Disponibilitat mà d’obra:

A nivel qualitatiu (qualificació profesional- coneixements tècnics-) i quantitatiu (nombre de treballadors disponibles, per això les empreses es situen en polígons propers a grans poblacions). També cost laboral i situación social i legal, etc. Ex: Comparació Índia- Europa en quan a sou, seguretat social, drets laborals, etc.

Proximitat al mercat

Important capacitat arribar primer i en millors condicions al mercat. A les grans ciutats – Barcelona- concentració d’establiments industrials i comercials del mateix sector a prop dels mercats        Reducció de costos per l’utilització de serveis comuns- transport, comunicació, mà d’obra especialitzada, proveïdors, etc.- Economies d’aglomeració.

Cost de la construcció i del solar:

No a tot arreu els preus són iguals i varien d’una población o zona a altra.

Aspectes legals

Tributació – impostos, avantatges fiscals-, facilitat administrativa – creació d’empreses-, normativa sectorial, normativa mediambiental, etc.

Inversió i finançament

Cercar un lloc on l’accés a les entitats financeres sigui fácil i hi hagi opcions d’inversió.

Desenvolupament econòmic de la regió

Escollir regions en creixement ecònomic durant els últims anys.Dimensió de l’empresa. Criteri econòmic: Volum de vendes o  Xifra de negocis (resultat) Criteri tècnic: Nivell tecnològic Criteri patrimonial: Patrimoni de l’empresa Criteri organitzatiu: Nombre de treballadors.

1.3.La deslocalització

Concepte deslocalització


Trasllat d’activitats productives des de països industrialitzats cap a països en desenvolupament que tenen nivells inferiors de renda per càpita i, per tant, també del salari mitjà de la població.

1.4.Els clústers

Concepte


És la concentració geogràfica d’empreses, institucions i universitats que comparteixen un interès per un sector econòmic determinat.

Estrategies de creixement intern i extern de l’empresa


2.1. Estrategies de creixement intern

Concepte de creixement intern o natural o orgànic: Aquell que es dóna quan l’empresa realitza un augment de la seva dimensió per mitjà d’inversions en la seva propia estructura. És la forma més normal per augmentar la dimensió de l’ea. Lent

Dues estrategies:

Increment de la capacitat productiva Increment de la varitat dels seus productes i serveis. Diversificació.

2.2. Estrategies de creixement extern

Concepte creixement extern: Consisteix en l’ampliació de la capacitat i del volum d’operacions per mitjà de l’adquisició, la participació o el control d’altres empreses.  Provoca la disminució del nombre d’empreses i l’augment de la dimensió de les que es mantenen. Més ràpid, més car.

Fusió d’empreses: És la uníó ente diferents societats per crear-ne una de nova. L’ea que sorgeix de la negociació assumeix els drets i les obligacions de les que es dissolen (sense liquidar-se) i formen un patrimoni únic. Ex: Catalunya Caixa (Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i Caixa Manresa) Absorció d’empreses: Una empresa adquireix una altra o altres. L’empresa/es absorbidas s’extingueixen, i el seu patrimoni és assumit per l’ea absorbent. Ex: EROSKI ha absorbit CAPRABO. Participació en societats: Una empresa adquireix una part del capital social d’altra empresa amb la finalitat de controlar-la, parcial o totalment. Cap de les empreses perd la seva forma jurídica.

El control és total quan la compra és de més del 80 % del capital social de l’altra empresa, majoritari quan és  més del 50% i minoritari quan és menys del 50%.

Cooperació d’empreses: Relacions especials entre empreses independents que a través d’acords col.Laboren per compartir recursos i informació per assolir objectius comuns, minimitzant costos i riscos. Trust o concentració vertical : Conjunt d’empreses que formen part de diferents fases del procés de producción. Disminució de costos. Ex:Repsol(exploración, producción, transporte y refino de petróleo y gas). Càrtel o concentració horitzontal: Grup d’empreses del mateix procés productiu o que fabriquen el mateix tipus de producte que dominen el mercat i es posen d’acord en els preus i estrategies de venda. Ex: OPEP Holdings: Forma d’organització d’empreses en la qual la matriu aconsegueix les accions i participacions d’altres empreses que controla (filials). Només hi ha un equip directiu. Avantatges: Es controlen diversos sectors Integració empresarial Benefici fiscal (seu fiscal a països amb tipus impositius més baixos o paraísos fiscals)

El procés d’internacionalització de l’empresa

Estratègia multidomèstica:


Les empreses realitzen la seva activitat internacional país a país, amb directius del propi país, amb força autonomía pel que fa al mercat local. És a dir, són unitats disperses unides per la propietat.

Estratègia global:


L’ea tracta el món de forma global, on s’ofereixen els mateixos productes. Intenta evitat la duplicitat de tasques, amb una estructura molt centralitzada.El paper de les filials exteriors és molt passiu. Ex: Levi Strauss.

Estratègia transnacional:


L’ea aconsegueix a la vegada l’eficiència global i la sensibilitat nacional. L’ea té una xarxa de recursos i capacitats per equilibrar la situació. Les filials de cada país fan aportacions diferenciades en funció de les circumstàncies i de les seves pròpies característiques, són una font d’idees i habilitats.La matriu coordina i els avantatges competitius d’una filial es poden exportar a una altra. Ex: Hewlet Packard.

Entradas relacionadas: