Costums i usos socials normes jurídiques i normes socials

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,99 KB

TEMA 12:ORIGEN I LEGITIMITAT DEL PODER POLÍTIC

1.CONCEPTES D’ORIGEN

El origen del poder polític es troba en les societat prehistòriques entre els que manaven i Els monasteris. La tribu prehistòrica que tingues foc seria superior a una que No tingues i que podria manar.

1.2Legitimitat

Que sigui legal.
El criteri de legitimitat del poder polític es basa en 2 Punts:

·Que S’escolleixen de manera democràtica

·Que Compleixi bé la seva funció que es governar de forma justa

1.3Origen i legitimitat poden combinar-se de maneres diferents

Existeixen quatre possibilitats de combinació:

·Origen Positiu legitimitat positiva, democràcies consolidades que faciliten la Participació política de governs justos.

·Origen Negatiu i legitimitat negativa, cop d’estat contra un sistema democràtic que Implanta una dictadura.

·Origen Negatiu i legitimitat positiva, la guerra d’un país per obtenir la seva Independència.

·Origen Positiu i legitimitat negativa, arriben a través d’une seleccions però al Arribar al poder implanten una dictadura.

2.LA SOCIETAT I COM S’ORGANITZA

2.1Diferents Formes d’organització social

Es distingeixen 4 Tipus d’organització:

·Tribal: Comunitats petites estructurades a partir de vincles familiars i amb una Economia de subsistència.

·Esclavista:eren Comunitats més grans i nombroses que les tribus com per exemple ciutats o Imperis amb una economia en que la producció anava a càrrec dels esclaus.

·Feudal:eren Comunitats estructurades al voltant dels senyors feudals fundada en els vincles De vassallatge.

·Moderna: Es recolza en el desenvolupament de la indústria i del comerç i el govern és el Nucli de l’organització política.

2.2LO’estat Modern i les seves característiques

2.2.1 Monopoli del poder

Quatre són els Elements:

·Un Govern territorial amb un poder superior eficientment fort i tinc en les seves Funcions.

·Normativa Legal jerarquitzada

·Una Reducció de les desigualtats e injustícies de temps passat

·Organitzacions Institucionals coherents basades en la legitimitat

2.2.2Domini i Legitimació

Segons el filosof Alemany Max Weber:

·Carismàtic, Es basa en les caracteritiques i qualitats del líder i el perill que hi ha es Pel seguiment cec de la se va voluntat.

·Tradicional, Romandrà en els costums i la tradició com per exemple és le herència d’un Càrrec.

·Racional-legal, El poder es justifica a través de procediments legals com per exemple les Eleccions democràtiques per escollir representants.

3.NORMES DE L’ORDRE SOCIAL

3.1Les normes

·Morals, Fan referència al nostre comportament i el que ens dicta la nostra consciencia.

·Jurídiques, Són les que apareixen reflexades en les diverses lleis o usos socials fan Referencia a uns costums establerts.

3.2 Justícia, legalitat i vigència social

El que fa a les normes ens podem preguntar 3:

·Justa O injusta

·Legal O il·legal

·Socialment Vigent i el aplicació?

3.3Argument per Legitimar l’existència del poder polític

Al llarg de L’història el poder s’ha legitimat de 3 formes diferents:

·Tipus Naturalista, defensa  que els homes viuen En comunitat que han d’estar regides necessàriament per alguna autoritat i s’ha D’obeir

·Teològic, On el poder polític existeix perquè així ho ha volgut una divinitat.

·Funcionalista, El poder es útil i beneficiós perquè ha d’existir una entitat política que Mantingui l’ordre social i la convivència política.

Nombre de governants

Regim polític legitim

Regim polític corrupte

Un de sol

Monarquia

Tirania

Un grup petit

Aristocràcia

Oligarquia

Una majoria social

Democràcia constitucional

Demagògia

Entradas relacionadas: