Cost total mitjà

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,55 KB

La comptabilitat Financera/ general/externa: va destinada a facilitar Informació sobre el estat dels comptes de l’empresa a la direcció de l’empresa, Als bancs, a HP, als proveïdors, als sindicats, accionistes, etc.

La Comptabilitat de costos/comptabilitat interna/comptabilitat analítica: la informació que dona l’interessa especialment als directius de l’empresa.

DEFINICIÓ DE COSTOS/ COMPTABILITAT INTERNA/COMPTABILITAT ANALÍTICA

Es centra en el càlcul dels costos dels serveis o Productes que l’empresa genera.

Serveis per veure quin producte és rendible, a Partir de quin preu de venda no perdrem diners o  comencem a obtenir guanys.

Quin cost té cada procés de producció, esbrinar si Surt a compte subcontractar alguna activitat o alguna fase del procés.

Objectius:

Calcular el cost de cada departament, De cada producte, de cada servei (es tracta de calcular el cost).

Fer la valoració de les Existències.

Controlar i reduir costos.

Prendre decisions estratègiques (eliminar un producte, potenciar-lo o mantenir-lo encara que no doni guanys, Substituir-lo, millorar-lo, etc).

DIFERÈNCIA ENTRE DESPESA, COST, PAGAMENT I INVERSIÓ

Despesa:

És un concepte vinculat a la comptabilitat financera O externa o general. Fa referència a l’adquisició de béns i serveis pel seu Consum o pel seu procés de producció. La despesa acostuma a comportar la Obligació de pagament amb tercers, però no totes les despeses implica L’obligació de pagar (l’amortització és una despesa però no implica pagament).

Cost:

És el valor del consum dels inputs que es necessiten Per poder produir uns outputs es signen a un departament o centre de cost o Producte.

Es un concepte de comptabilitat interna.

Hi ha costos que no són despeses per exemple:

El cost d’oportunitat.

El càlcul de l’amortització real.

Pagaments:

És una sortida de diners de tresoreria, no totes les Despeses es paguen ni tots els costos i  Hi ha alguns pagaments que no corresponen ni a despeses ni a costos.

Cost d’oportunitat à quan t’estàs decidint entre 2 Coses, a la que estàs renunciant és el cost d’oportunitat.

Com per exemple:

·Un cost d’oportunitat.

·La devolució o amortització del Pagament d’un préstec.

·Pagament de dividends a Accionistes.

Inversió:

Es refereix a aquella part de la compra que no es Consumeix totalment en l’exercici econòmic o comptable, i que romandrà a L’empresa per poder ser utilitzat en futurs exercicis. Com per exemple, EPI, API, mobiliari, maquinària etc.

1.1.CLASSIFICACIÓ DELS COSTOS

Segons el càlcul del cost:

·
Costos per naturalesaà Cost de les Primeres matèries (PMP i FIFO)/Costos de serveis exteriors (gas, aigua, Electricitat, assegurances, telèfon...)/Costos de personal (vestuaris, salaris, SS...)/Cost financer

·
Costos per funcióà Cost del Departament d’aprovisionament/Cost de l’àrea de producció/Cost de Comercialització/Cost d’administració

·
Costos directes – indirectesà Directes: Són aquells que es Poden assignar o imputar de manera directe i clara a l’objecte de cost (producte, departament, secció, etc.) si desapareix l’objecte DESAPAREIX el Cost/Indirectes: Necessiten de Criteris subjectius de repartiment per poder ser assignats o imputats a L’objecte de cost (productes, secció, departament, etc), si desapareix L’objecte de cos NO desapareix el cost.

·
Costos del producte – del períodeà Costos de producte: Són la Primera matèria, mà d’obra directe més els costos indirectes de fabricació Imputats i altres costos indirectes/Cost Del període: Tots els costos de funcionament de l’empresa que dependrà de Si és una empresa comercial o una empresa industrial

Empresa comercial


Cost del producte, són els costos de les mercaderies i la resta de costos Són cost del període.

Empresa industrial


El cost del producte, serà el cost de fabricació (primeres matèries, mà D’obra...) i la resta són costos del període.

Segons la presa de decisions:

·
Costos rellevants o irrellevantsàRellevants: Cost de personal/ Irrellevants: No et perjudica en l’activitat de l’empresa material d’oficina

·
Costos variables – fixos – semi fixos – semi variables à Cost fix: És aquell que no varia Encara que varii el volum de producció o activitat (lloguer)./Cost variable o cost proporcional: És el Que està en funció del volum de producció o activitat de l’empresa. A mesura Que augmenta la producció o activitat augmenta aquest cost (Quantitat de Primeres matèries)./Cost semi variable: És el que està format per dos components, un fixe i un altre variable (aigua, Telèfon, electricitat...)/Costos semi Fixos: Costos que són fixos però que quan augmenta molt la producció o L’activitat de l’empresa, aquest cost acaba augmentant (Els fixos a la llarga També varien).

·
Costos d’oportunitat à Són costos que no es paguen, no es comptabilitzen (a la comptabilitat Financera), com per exemple els treballs gratuïts efectuats per familiars o els Lloguers no facturats dels locals que els propietaris són els accionistes o Algun soci./És aquell cost al qual s’ha de renunciar quan decideixes entre les Dues opcions que més t’interessen, allò al que renuncies és el cost D’oportunitats (una empresa ha de decidir entre atendre una comanda Especial important o bé fer una inversió en un nou projecte).

·
Cost marginalà És l’increment de cost que suposa fabricar una Unitat més de producte.

Segons el control:

·
Costos controlablesà Reduint el Volum de la primera matèria (cost primera matèria)/Reduint hores (cost de Personal).

Costos incontrolables

1.1.EL SISTEMES DE COSTOS DIRECTES O DIRECT COSTING

En aquest sistema es tenen en compte aquells costos que són assignables de Manera objectiva a l’objecte de cost corresponent.

·Empresa industrial: Es tindran en Compte els costos de mà d’obra directe, primeres matèries i altres costos Directes de fabricació i comercialització.

·Empresa comercial: El cost Directe serà el cost de la mercaderia.

                     Cost Directe à Cost del producte

Cost total

                     Cost Indirecte à Cost del període

1.2.SISTEMA DE COSTOS COMPLET O “FULL COSTING”

En aquest sistema s’imputen els costos directes a cada Producte igual que en el direct costing i a continuació s’imputen els costos Indirectes també a cada producte seguint un criteri de repartiment (subjectius Encara que l’empresa objectiu)

Criteris de repartiment:


üEn proporció a les unitats produïdes

üEn proporció a les hores De màquines (empresa fabricadora)

üEn proporció a les hores De mà d’obres (hores)

üEn proporció al cost de Mà d’obra (cost)

üEn proporció al cost Directe

üEn proporció a les Unitats venudes

üAltres...


Entradas relacionadas: