Cost de finançament aliè

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,26 KB

Àrea d’inversió i finançament.
El subsistema d’inversió i finançament d’una empresa inclou les Tasques relacionades amb l’aprovisionament de recursos(finançament)com en L’aplicació d’aquests mateixos recursos a l’empresa (inversió). La inversió (materialització del capital dins l’empresa) i el finançament(origen dels recursos)son Correlatives.

Camíó, inversió. Finançament, d’on treu els doblers per comprar-lo. Prèstec, 20000 euros que es El finançament, que es correlatiu amb els 20000 euros del Camíó que es la Inversió. La tresoreria es la tasca que controla els cobraments i pagaments de L’empresa. Ingressos i despeses no es el mateix.

El finançament, fa Referència a l’origen dels recursos dineraris o en espècie que farà servir L’empresa a l’hora de dur a terme la seva activitat. Anomenam font de Finançament a qualsevol lloc del qual l’empresa pot obtenir recursos o Finançament.

F.F.Extern,

préstec crèdit.
Emprèstit.Lissing/Renting.Factoring/conforming.Subvencions.Crèdits Comercials i similars (F.F.ALIÈ).Capital Social(F.F.PROPI).

F.F. Intern,

amortitzacions. Provisions i Previsions.Reserves(F.F.PROPI).

El capital social és Una font de finançament externa però pròpia.

F.F. Extern: Són Aquelles que procedeixen de fora de l’empresa, no són recursos generats per la Pròpia empresa.

- PRÉSTEC/CRÈDIT, un Préstec és un contracte entre dues parts: a una li diem prestamista i a l’altre Prestatari. Mitjançant el qual el `rimer entrega una quantitat de diner (nominal) al prestatari que desprès li haurà de tornar juntament  amb uns interessos i comissions, i seguint Una determinada estructura amortitzativa.

Un crèdit es un Contracte paregut, però més flexible, consisteix en que un creditor posa a Disposició d’un client una determinada quantitat de diner que podrà utilitzar Com a màxim(conta de crèdit). El client només haurà de tornar la quantitat que Efectivament ha utilitzat afegint-li una comissió per disponibilitat.

Hi ha dos tipus de Garanties; Personals, quan és una persona física que garanteix l’operació, pot Ser una primera persona, el client, o una tercera persona, garanteix l’operació De forma subsidiari, un aval, es a dir, si el client no paga, aquest tercer ho Haurà de pagar. Reals, és una cosa qui garanteix l’operació, un bé que pot ser Moble (doblers, joies, accions..) o immoble (hipoteques) el que fan es que Deixen en prenda aquests mobles i si no paguen, els bancs es queden amb el bé.

- EMPRÈSTIT, es tracta D’un préstec col·lectiu que consisteix en que una gran empresa o administració Publica necessita fer una gran inversió, per això emet obligacions a bons que Ven al mercat de deute de tal manera que els obligacionistes realitzen una Inversió financera i l’empresa o administració publica obté el finançament.

- LISSING I RENTING, lissing significa arrendament financer, té l’opció de compra. Un contracte de Lissing consisteix en que una empresa especialitzada o un banc cedeix un bé o Producte a un client que l’utilitzarà com si fos seu pagant  unes quotes temporals a canvi. Al final hi Trobem l’opció de compra, el que distingeix un arrendament comercial del Financer. S’utilitza per particulars i empreses. Per exemple un Camíó. El Renting, es com un servei de lissing però ampliat, inclou assessorament al Servei tècnic, manteniment i reposició del bé per un de nou cada cert termini De temps. Quan tens pensat no comprar mai aquest bé. Típic d’empreses Informàtiques.

- FACTORING I CONFORMING, factoring vol dir descomptar factors i lletres al banc. Conforming és una secció de pagaments de l’empresa. Es a dir, els pagaments de l’empresa a Una entitat financera.

- SUBVENCIONS, es una Liberalitat , vol dir que una administració  Publica o privada el que fa es cedir una quantitat de diners a un Beneficiari a canvi de la realització d’una inversió concreta. Cal justificar Una subvenció amb una factura en regla.

- CRÈDIT COMERCIALS I SIMILARS, finançament de curt termini, consisteix en aconseguir l’ajornament Del pagament dels subministraments dels proveïdors sense cap cost, per Funcionar amb els fons proporcionats per la venda de subministraments.

-CAPITAL SOCIAL, es una Font de finançament extern i propi, està constituït per totes les aportacions Dineràries  o en espècie realitzades pels Accionistes a la empresa a canvi de dividents.

F.F. Intern, son Aquells que produeixen de la pròpia empresa beneficis que no es reparteixen, es A dir, es reinverteixen dins la pròpia empresa..

- AMORTITZACIONS, es Defineix com la representació comptable de la pèrdua de valor que sofreixen els Bens d’una empresa com a conseqüència de l’utilització del pas del temps i la Obsolescència.

- PROVISIONS I PREVISIONS, son beneficis que no es reparteixen i que es dediquen a compensar Riscos o incerteses o be dotar un fons per realitzar futures inversions Costoses.

-RESERVES,  son una font d’autofinançament d’enriquiment, Es a dir, son uns beneficis no repartits que tenen la funció de capitalitzar L’empresa (tant l’amortització, provisions i previsions son fonts D’autofinançament de manteniment, ja que pretenen evitar la descapitalització De l’empresa. N’hi ha de tres tipus; Legals, es una reserva obligatòria per Totes les empreses. Estatutàries, es una norma interna de l’empresa. Voluntàries, segons el criteri de les administracions de l’empresa, segons la Necessitat de l’empresa, beneficis...

Font de finançament- Costa de cada font

Préstec i Crèdit-interès, comissions i garanties

Emprèstic- interès

Lissing/Renting- quota

Factoring/Conforming- Comissions i descompte

Subvencions- O/

Crèdit comercials i Similars- descompte que no et fan

Capital Social-divident

Amortitzacions/provisions I previsions_/reserves -cost d’oportunitat


Entradas relacionadas: