Corrent electric

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,35 KB

corrent electric: es el moviment continu de càrregues per un conductor./circuit electric: es un cami tancat pel qual es pot circular el corrent electric./La diferencia de potencial entre dos punts, es l'energia que es neceista per desplaçar la unitat de carrega elect. positiva des d'un punt del circuit fins a un altre. També s'anomena tensió o voltatge , i es mesura en volts./amperimetre:es l'aparell qe mesura l'intensitat del corrent electric qe pasi per un punt del circuit./voltimetre: es l'aparell qe mesura la diferencia de potencial entre dos punts del circuit./Llei d'Ohm: la intensitat del corrent electric que circula per un conductor es directament proporcional a la difrere n cia del pontencial aplicada als seus extrems./res.electrica: representa la dificultad que troben els eletrons quan s'hi mouen a causa dels xocs que pateixen am b altres electrons i amb els nuclis d'atoms / longitud(L)=com mes llarg es el conductor, mes gran es la seva resistencia./La seccio(S): com mes fi es el conductor, mes gran es la seva resistencia./Material amb qe es fabricat./corrent continu:van en el mateix sentit [piles o bateries]/corrent altern: cambia de sentit continuament[alternadors].L'efecte Joule: en un circuit no tota l'energia electrica subministrada pel generador es transforma en altres formes d'energia en els receptors, ja que en una part es dissipa calorificament.això es degut a la resistencia qe oposen els conductor i tots els receptor i dispositius elèctrics al pas del corrent./ potencia: es l'energia transformada per unitat de temps. Es tracta, dons, d'una magnitud qe mesura la rapidesa amb qe es transforma l'energia.

Entradas relacionadas: