Control sociales (geografia) 1-12

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,62 KB

Tema 1
Els ocean son grans masses d aigua salada que estan en moviment constant impulsada pels corrents marins
Els rius son corrents continus d aigua dolça. els rius principals desemboquen en un llac o en el mar
Els llacs son masses d aigua permanents i tancades que ocupen zones enfonsades de la terra.tenen una extensio molt variavle
Les aigues subterranies son la principal reserva d aigua potable i alimenten els rius i els llacs
El clima es l estat mitja de l atmosfera en un lloc concret:La temperatura reflecteix la quantitat d escalfor que te laire de latmosfera:La precipitacio es laigua de latmosfera que cau a la superficie terrestre en forma de pluja,calamarsa o neu:La humitat es la quantitat de vapor que hiha en el aire:La pressio atmosferica es el pes que exerceix laire de latmosfera en un punt determinat de la terra:El vent es aire en moviment, originat per les diferencies de pressio
CLIMES CALIDS:El clima equatorial te temperatures calides i precipitacions molt abundants:El clima tropical te temperatures molt calides i precipitacin molt abundants:El clima desertic te temperatures molt altes i precipitacions molt escasses
CLIMES TEMPERATS:El clima mediterrani te hiverns suaus i estius calids i secs. la vegetacio sadapta a la sequere estival i de fulla perene:El clime oceanic te temperatures suaus i precipitacions abundants:El clima continental presenta hivern molt freds i estius molt calids i humits
CLIMES FREDS:El clima polar te temperatures me baixes de la terra i les precipitacons son practiment inexistents:El clima dalta muntanya presenta temperatures molt fredes i precipitacions elevades
Tema 2
La poblacio es el conjunt de ciutadants.Anomenem nacio el conjunt dels ciutadants dun estat
FUNCIONS DE LESTAT:Mantenir lordre public:Defensar el territori:Establir relacions internacionals:Elaborar lleis:Proporcionen serveis:Regulen leconomia
ESTAT DEL BENESTAR:Es quan els governs desembolupen politiques socials per aconseguir que tots els ciutadants tinguin el mateix nivell de vida digne
SEPARACIO DE PODERS:El parlament te el pder legislatiu.aprova les lleis i controla les accions del govern:El govern te el poder executiu.socupa daplicar les lleis i administrar el pais:Els jutges tenen el poder judicial.vetllen perque tothom compleixi les lleis,tant el ciutadants com les intitucions mes diverses
Les monarquies son el estats on el cap es el rei.Les republiques el cap de lestat es el president
Tema 4
NATALITAT: Es el nombre de naixements que hi ha en una poblacio
FECUNDITAT:Es una estimacio de la mitjana de fills que tindra una dona al larg de la seva vida fertil
MORTALITAT:Es el nombre de defuncions que es produeixen en una poblacio
PAISOS SUBDESEMBOLUPATS:Creixement elevat,esperança de vida baixa i poblacio jove,poblemes i politiques(fam,recursos naturals,serveis i llocs de treball insuficients
PAISOS DESEMBOLUPATS:Creixement devil,esperança de vida alta i poblacio envellida,poblemes i politiques(augment de la despesa estatal,augments de pensions,creixement economic i iniciatives noves
POBLACIO ACTIVA:Es la que te de 16 a 64 anys i disponibilitat de treballar.POBLACIO OCUPADA:Es la poblacio que fa una feina per la que cobra un salari.POBLACIO ATURADA:Es la que no te treball pero esta buscant.POBLACIO INACTIVA:Es la que no te edat per treballar o no busca feina
Tema 5
EMIGRACIO:Es el trasllat de poblacio dun lloc a un altre.IMMIGRACIO:Larribada de poblacio procedent dun altre territori.
CAUSES DEMIGRACIO.Raons econommiques,causes politiques i catastrofe natural.
TIPUS DE MIGRACIO:Forçadao voluntaria,tempolar o definitiva,interior o nacional,externa o internacional.
BENEFICIS PER MIGRACIO:Menys pressio en el mercat del treball,mes diners al pais.
PLOBLEMES:Les families es trenquen,saltera la estructura de la poblacio,persones molt qualificades acostumen a emigrar als paisos desembolupats
Tema 6
LA POBLACIO DE LA UE:Creixement lent i envelliment,alt percentatge dimigrants,un espai massa poblati un ventall de cultures
Tema 7
PLA IRREGULAR:El formen en entremat confus de carrers estrets i sinuosos.PLA ORTOGONAL:Els carers,rectilinis,es tallen perpendicularment i els edificis sagrupen en illes de cases.PLA RADIOCENTRIC:Els carers surtendun centre en sentir radial
AGENTS URBANS:Els propietaris son els que disposen del titol de propietat dels solars,finques,pisos,locals i altres espais urbans:Els promotors immobiliaris son els empresaris que promouren la construccio,la venda i el lloger dhabitatges,locals i naus industrials:Els ciutadants,be de forma individual o organitzats en associacions de veins:Els empresaris i els comerciants,els seus comerços i negocis generen llocs de treball i contribueixen activament a la vida economica de la comunitat:Les institucions i els organisme publics,com a representants dels ciutadants son els encarregats de legislar i vetllar per lus correcte del sol public
ZONES PUBLIQUES:Les infraestructures de serveis,comunicacio i higiene.ladministracio publica i els espais publics.ZONES PRIVADES:Zones residencials.zones dactivitat economica


Tema 8
Les persones necessitem:aliments,roba,habitatge,atencio medica...Anomenem activitat economica qualsevol proces mitjanç ant el qual obtenim els productes i els serveis que cobreixen aquestes necessitats.Les activitats economiques inclouen
tres fases:la produccio,la distribucio i el consum.
SECTOR PRIMARI:Agricultura,ramaderia,pesca i explotacio industrial.SECTOR SECUNDARI:La industria,la construccio,la mineria i lexplotacio de les fonts denergia.SECTOR TERCIARI:Serveis,comerç ,transport,sanitat,educacio...
BENEFICI:Es el resultat de la diferencia entre les despeses i els ingressos derivats duna activitat economica
BE:Es tot aquell objecte que satisfa una necessitat i te un valor.SERVEI:Es una prestacio destinada a satisfer una necessitat.INVERSIO:Es la quantitat de diners que es destina a iniciar un negoci o a mantenirloi millorarlo amb lobjectiu dobtenir un benefici.PRODUCCIO:Es els bens i els serveis generats per una activitat economica.PRODUCTIVITAT:Es si sobte una produccio elevada en poc temps i utilitzant pocs mitjans.I si sutilitzen molts mitjans i la produccio es petita,es baixa
LEMPRESA:Es dedica a la produccio de bens i seveis amb la finalitat dobtenir un benefici economic.PODEN SER:Publiques o privades,microempresa,empresa petita,empresa mitjana,gran empresa i individual
LESTAT:Elabora les normes,incentiva lactivitat del sector privat mitjanç ant subvencions,crea empreses en sectors estrategics i en sectors en dificultats,presta serveis publics i genera molts llocs de treball.
CAPITAL FISIC:Esta compost per edificis,maquinaria,eines,equips informatics...CAPITAL HUMA:Fa referencia a la formacio o la qualificacio dels treballladors i a lexperencia que tenen.CAPITAL FINANCER:Son els diners que es nesseciten per fundar una empresa per fundar una empresa i mantenir la seva activitat
PRODUCCIO MANUAL:Luma proporciona la forç a i el maneig de les eines.PRODUCCIO MECANITZADA:La maquinaria proporciona la forç a i luma les eines.PRODUCCIO TECNIFICADA:La maquina fa la forç a i maneja les eines,luma nomes es limita a programar i supervisar
DEMANDA:Es la quantitat dun be o servei que es vol adquirir tenintne en compte el preu.OFERTA:Es la quantitat dun be o sevei que un productor vol vendre a un cert preu
Tema 9
MULTINACIONAL:Empresa que es present en diversos paisos
GLOBALITZACIO:El comerç internacional ha cescut molt,nova organitzacio de la produccio,empresses multinacionals,els fluxos financers internacionals son cada vegada mes intensos, els acors sobre comerç entre paisos son cada vegada mes nombrossos
Tema 10
Lagricultura es el conreu de la terra amb la finalitat dobtenir aliments per al consum huma i animal i primeres materies per a la industria.Als paisos desembolupats ocupa menys dun 5% de la poblacio activa,lagricultura te una alta productivitat a causa dels avenç os tecnics.Als paisos subdesenvolupats lagricultura ocupa la majoria de la poblacio,lus de tecniques de conreu tradiconals fan una productivitat baixa
AGRICULTURA DE MERCAT:Te com a objectiu principal obtenir el maxim benefici.Lespecialitzacio de la producio,la mecanitzacio de les feines del camp i laplicacio de tecniques de conreu modernes.EFECTES:Alta productivitat,se nagilitza la comercialitzacio i es produeixen grans quantitats dun producte,es poden fer servir transports especialitzats per distribuirlos i per conservarlos
HIBERNACLES:Son superficies de conreu cobertes normalment amb plastics,modifica la temperatura i la humitat,sobtenen fruites i verdures fora de temporada i en menys temps que a laire lliure,sestalvia aigua perque es redueix al minim i es protegeixen millor els conreus
AGRICULTURA DE PLANTACIO:Situada a paisos tropicals subdesembolupats.Destinada a lexportacio,grans propietats,gran inversio de capital,monocultura,ma dobra abundant i productivitat alta
Tema 11
RAMADERIA:Consisteix a crear a criar animals per aprofitarne el productes que ens donen:carn,leet,ous,cuir,llana,mel...
RAMADERIA EXTENSIVA:Es propia les grans explotacions, on el bestiar corre lliure pel camp i salimenta de pastures natulars,requereix unes inversions escases en ma dobra,instalacions,per als animals,aliments...pero te una baixa productivitat,els bestials caracteristics:bovi,ovi que alguns es destinen a la venda i a lautoconsum
RAMADERIA INTENSIVA:Es practica explotacions especialitzades,exigeix grans inversions en instalacions,tecnologia,pinsos per al vestiar...pero te una alta productivitat, es una ramaderia estabulada que els animals es crien en estables,el tipus de bestiar es el bovi,el porci i laviram que la produccio es destina al mercat
Tema 12
SECTOR PRIMARI A LA UE:Nomes un 5% de la poblacio es dedica a les feines agricoles i el sector primari representa el 2% del PIB comunitari
AGRICULTURA EUROPEA.PAISATGES MEDITERRANIS:combinen dos tipus dagricultura:una de seca de vaix rendiment i una de regadiu que produeix una gran varietat de fruites i hortalisses.PAISATGE CEREALISTA:Es caracteritza per uns elevats rendiments gracies a la mecanitzacio i la rotacio de conreus
POLITICA AGRARIA COMUNA:Modernitzar les explotacions per inclementar la productivitat,aconseguir lautoaprovisionament de productes agraris a uns preus asequivles per als consumidors,garantir als agricultors un nivell de vida raonable
SECTOR PRIMARI A ESPANYA:A espanya el sector primari ocupa poc mes del 5% de la produccio activa i aporta nomes el 3,5% del PIB

Entradas relacionadas: