Contracte de compravenda a terminis

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,37 KB

 

CONTRACTE DE COMPRAVENDA :
Es un acord o pacte venedor i comprador.
Sobre un material que pot ser tnt escrit con verbal, podem contituir un contracte que obliga les parts a compliy-los.

- les classsificacions dels cotractes poden ser: unilaterals : contracte de subministrament d' aigua o gas.
-bilateral : contracte de compravenda de un vehicle 
-Onerós: contracte de leasing de una maquina de impressions.
gratuit, típics, d'adhesió, consesuals.

CONTRACTES MERCATILS DE COMPRAVENDA


El contracte mercatil: es la compravenda de coses mpbles per reven-dre amb l'anim de lucrar-se en la venda.
contracte de compravenda civil: es la obligacions del vendor de lluirar una cosa determinada i l' abligació del comprador de pagar-ne un preu cert.
les diferencies son; el civil regulat per el codi civil i el mercantil per el codi de comerç, les parts del contracte mercantil son empresari- empresari. En cavi en el civil les parts son empresri - consumidor:, En el mercantil l' objecte de la compravenda ha de ser un bé moble i ha d' haver intenció de revenda i afany de ucre en auesta en el civil no es compleixen aquestes característiques. 

Característiques DE CONTRACTE MERCANTIL SON


Regularització per el codi del começ, l'objecte de la compravenda es un bé moble , intenció de revenda i de lucrar-se en aquesta, les parts que el formen som empreses.

ELEMENTS DE CONTRACTE DE MERCANTIL

Els elements  que formen aquest contracte son :

COSA

És l' objecte dematerial del contracte , el qual pot ser corporal o incorporal, o el que es el ateix, tangible o intangible.

PREU

Valor cert atribuit a la cosa i que el comprador lliurara com a pagament de venedor REQUISITS :Els menors no emancipats i el incapacitats persones malaltes ab una deficiencia física o psíquica)

EFECTECES DEL CONTRACTE: Venedor

Entrega la cosa venuda , rebre la cosa , sanejar la cosa objecte de la venda , pagar les despeses per entrega la cosa venuda

. COMPRADOR

Pagar el preu, rebre la cosa, pagar els interessos en cas en el pagament o ajornament. Pagar les despeses e transport de la cosa comprada Nota:
Vegeu que coincideix la obligatorietat en el venedor i el comprador de pagar les despesas de transport per tant necessariament s' ahura de pactar i en el cas que sigui pelr escrit fer-ho constar a les clausules que trobarm en el cos del contracte de compravenda.

FORMA I ESTRUCTURA

El contracte de compravenda mercantil es pot formalitzar verbalment per escrit o per mitja de escriptura pública. Els contractes de compravenda  ercantil no se solen fer per escrit per què la llei no exigeix aquesta formalitat. No abstant aixo es habitual que el consetiment es reflecteix en un document privat que serveix de prova.
esta format per un encapçalament (lloc i data de celebració del contracte), un cos (reunit d' una banda.., exposen, clausules) o un peu ( espai de sigatures). L' INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE : atribueix a cadascuna de les parts una serie ' abligacions quan aquestes no es compleixen  es diu que s'ha produit un imcompliment de contracte. El venedor  imvcompleix el contracte quan:-No entrega la mercaderia o no presta el servei del termini acordat -noduu a termem el sanejament de l' objecte de lavenda perque no en té la possesio legal i pacific no respon dels defectes o vicis ocults. (imcompliment del comprador : no rep la mercaderia sense causa que o justifiqui, es tarda el pagament del preu acordat )

L' EXTINCIÓ DEL CONTRACTE : IMCOMPLIMENT DEL VENEDOR I COMPRADOR HI HA ALTRES CAUSES :

el pagament del deute contracte, la perdua de la cosa deguda, la condonació del deute , quan el creditor i el deutor siguin la mateixa persona , per la novació, (contracte de compravenda mercantil : també es pot extingui. Les vendes sobre mostres es podria rescindir si un perit declares que el producte no es correspon amb la mostra inicial o amb la quantitat determinada

. ALTRES  CONTRACTES DE COMPRAVENDA - CONTRACTE DE COMPRAVENDA A TERMINIS:

El vendero també s' obliga a entregar una  moble determinada pero el comprador s' obliga a pagar-ne un preu fraccionat totalment o parcialment en diversos terminis. ( preu sigui ajornat per mes de tres mesos, quantitat no sigui inferior a la fixada relamentaria, es tracti de venda a terminis de bens corporals o no consumible i identificables) Les clausules del contracte a terminis s'ha de fer constar la reserva de domini per la qual el comprador no pot transmetre el bé del contracte fins que no hagi pagat la totalitat del preu pactat.

EL CONTRACTE DE SUBMINISTRE

Qual el subministrador s' obliga a fer per al subministrat unes prestacions continuades o periodiques a canvi d' un preu establert s' ha se fotmalitzar per escrit.

Entradas relacionadas: