Configuracio catalanisme politic

Enviado por Anónimo y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,39 KB

Memorialde Greuges: Manifest impulsat per Valenti A. Durant el segoncongres catalanista(1883) on es refleteix el malestar dels ideolegs catalnistesenvers els partits dinastics espanyols, la politicia lliurecanvista , i aintencio per part de l?estat espanyol de suprimir de suprimir la llengua icultura catalana. Fou lliurat al rey Alfons XII en el 1885, fet que comportatensions amb els patits politics espanyols.Tancamentde Caixes: Moviment de protesta dels comerciants fabricants catalans que esnegaren a pagar una serie de impostos extraordinaris despres de la derrota de1898.Vigatanisme: Moviment culturali intelectua impulsat per les institucions eclesiàstiques de la ciutat de Vic.Pretén catalanitzar l´esglèsia enfront del ctalanisme laic de Valentí Almirall.Llei de jurisdicció: Llei aprovada pelspartits dinàstics pel qual qualsevol ofensa contra l´exèrcit o la pàtria, erajutjada per un tribunal militar.Mancomunitatde Catalunya: Organisme que recollia les atribucions i impostos-recursos deles quatre diputacions provincials de Catalunya. Esdevé la principal concessiód´autogovern acoseguida pel catalanisme desde el Decret de Nova Planta.Programa Tívoli: Programa electoral delconjunt de totes les forces catalanistes de la qualició Solidaritat Catalanaque demanava la derogació de la llei de jurisdiccios i autogoverns per aCatalunya.Pacte de Sant Gervasi:Pacte entre els republicans de la UFNR i els radicals de Lerroux creat perdefensar-se del front comú dels partits d el?esquerra en el 1914. Lesdivergencies ideologiques dels que firmaren el pacte el faran fracasar iprovocara la desaparicio de la UFNR.

Regeneracionisme:Lacrisi colonial va afavorir l?aparicio d?un corrent de pensament que des d?unaoptica politica van questionar el sistema de la restauracio i van defensar lanecessitat de modernització de la vida politica espanyola tan dels partitsdinastics (reformisme dinastic) com des de l?oposició.Llei Marsial:Disposició que significa l?extensio de la Juridicciomilitar a la població civil. Suposa suprimir de forma immediata les funcionsdel organ juridicial per la qual cosa el poder civil i el militar es concentrenen una osla autritat. La llei marcial va ser decretada pel govern en resposta ala vaga d¡Agost de 1917 com a part de les mesures de repressió dels obrers.Supressió de garanties constitucionals:Invalidacio dels drets i llibertats previstos en la constitució. Es fa servircom a recurs de control social en moments de agitacio i suposa anul·lar lesfuncions propies del parlament i traspassar tots els poders al executiu.Aquesta mesura va ser pressa pel govern d?Eduardo Dato arran de la crisipolitica de 1917.Llei de cadenat:Mesuradaaplicada pel reformisme dinastic, a instancia del exercit,  encaminada a limitar la creació de noves ordres religioses a Espanya.Solidaritat Obrera: Neix com a respostaa la creacio de solidaritat catalana i agrupava una bona part d?obrerssocialistes i anarquistes de Barcelona. Va intentar recuperar la força delmoviment obrer i creara la CNT.CNT:Va neixer en iniciiativa de solidaritat obrera i agrupava correntanarcosindicalista. Esdedevindra el sindicat hegemonic a catalunya i aaconseguira els estrendre?s a altres zone com Andalucia o Valencia. Durant ladictadura de Promo de Rivera la seva oposucuó al regim va dividir la CNT entrecenteastis, fais.Llei de Fugues:Disposicio instaurada pel governador civil de Barcelona durant el pistolerisme,segons aquesta llei la policia podia disparar als detenguts si aquestsinteentaven fugir amb la qual cosa es pretenia intimidar el movimentreivindicatiu obrer.Lockout: Nom querebra el tancament de les fabriques per part dels empresaris. Amb això lapatronal

 

Articulació delcatalanisme polític.Valenti Almirall.:      Figura clau: Valenti almirall. Ietapa restauracio Borbonica. Almirall, transició del Federalisme cap alcatalanisme polític, pk almirall era 1 dels dirigents mes destacats delsRepublicans Federals a Catalunya. 1881 trenca Almirall amb Pi i Maragall,evoluciona cap a concepcio regionalistadel Federalisme. Proposa organitzacio del estat Federal que mantigui la personalitat de cada regio, parla d´estat catala dins una federació derepubliques iberiques. Trenca la subordinacio del Federalisme catala alespañol. El pensament politic d´almirall queda reflexat en LO CATALANISME,on son les bases ideologiques del catalanisme progresista.. Projecte catalanista interclasista, unir dreta y Esquerra. Posa enmarxa el 1r Congres Catalanista 1880, per unir les dorces de Esquerra i dreta.Es defensa el dret civil catala, creenacademia de la llengua  Creen el Centrecatala, entitat cultural que vetllava per mantener i refermar la identitat deCatalunya.Centre Cat, convoca II Congres, configura el catal. Politic.Consolida el projecte d´almirall en acordadr la necessitat de que abandoni laburgesia els partits españols.Congres = inacabat, discrepancies ideologiques. Centre catala, convoca meeting aLLiga Regio. Venen alguns membres de la Burg industrial. Volen redactar undocument que reculli les amenaces de Cat.Com: Unificacio del Dret civil español, tractat comercial amb R.Unit y FRança. Políticalliurecanvista.Memorial de Greuges, manifest unitari del catalanisme que demanael dret civil catala y defensa proteccionista.. Escissio del Centre Cat.Intelectuals conservadors i membres diari renaixença desvinculen del cent.cat,y creen lliga Cat.

Entradas relacionadas: