Conductes accions i racionalitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,04 KB

1.
Ètica: és la disciplina que estudia què és el bé i com dur-lo a la pràctica; és a dir la moral.
-Moral: codis morals. -Sistema ètic: reflexió sobre les idees en què es pot fonamentar un codi moral concret. Resultat d’aquesta reflexió surt un codi moral. -Distingir: moral/immoral/amoral. 

2

JUDICI MORAL valoració d’aprovació o desaprovació d’una conducta o acció.  Els judicis morals evidencien 3 coses:
1.Hi ha accions que poden ser jutjades moralment: accions o fets morals.
2.El judici es fa seguin un criteri: la norma moral.
3.Disposem d’una consciència moral. 
3. 

El fet o acció moral és tot acte moralment qualificable realitzat per una persona de forma lliure, conscient i voluntària que tingui una incidència social.  
4. 
Que sigui moralment qualificable:

L’acció moral està subjecta a l’aprovació o desaprovació dels altres. Això suposa que s’exclouen els següents tipus d’accions: - Les que no poden ser evitades. - Les que tenen conseqüències imprevistes. 

5

Que sigui fruit d’una decisió lliure, conscient i voluntària de la persona. 1•Lliure:

•Ha d’haver-hi diferents alternatives


•S’ha de poder escollir qualsevol de les alternatives existents.  2•Conscient: S’exclouen les accions que es fan: 

•De manera inconscient


•Amb pèrdua de consciència


•Amb manca de consciència.  3•Voluntària: 

•La prengui per convicció íntima i no de manera exterior o impersonal (actes reflexos). 6

Que incideixi socialment:

L’acció moral ha d’afectar els altres d’alguna manera. (No cal que sigui una acció pública)

Quedarien exclosos els fets que només repercuteixen en nosaltres mateixos. 7.

Característiques acció moral

RACIONALITAT:

Exclusiva de les persones. La nostra convivència social no està regida per instints, sinó que es veu obligada a ser el resultat d’una deliberació per la qual la raó determina què fer davant els conflictes que hi sorgeixen.

LLIBERTAT:


L’absència d’instints fa que la nostra acció moral es caracteritzi per ser lliure, per ser fruit d’una elecció entre diverses opcions possibles.

RESPONSABILITAT:


•El fet d’escollir entre diferents opcions ens converteix en responsables dels nostres actes

  8. Parts o elements que la formen: MOTIU (Intenció): Per què ho busco? 

Ha de ser una causa justa.  El FI: Què busco?
És l’objectiu que es persegueix actuant així.  ELS MITJANS: Com?

Els mitjans també han de ser èticament correctes. El RESULTAT:  Com ha acabat l’acció?  CONSEQÜÈNCIES:
És la manera com aquest resultat afecta els altres i a un mateix.

Entradas relacionadas: