La concentració en massa d'una dissolució ens indica

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,41 KB

 

1.   1.LA MATÈRIA

La matèria és Tot allò que ocupa lloc a l’espai i té massa.

2.CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA

2.1SEPARACIÓ DE MESCLES


El garbellament


Aquest Procediment és idoni per separar mescles sòlides en què un dels components de La mescla té les partícules d'una mida molt diferent de les de l'altre Component. Per exemple, per separar sorra mesclada amb grava.


La filtració


Aquest Procediment és l'adequat per separar un sòlid insoluble del líquid amb el qual Està en contacte. Per exemple, per separar una mescla de sulfat de coure i Sofre ens basem en el fet que el sulfat de coure és soluble en aigua, mentre Que el sofre no ho és. Això ho podem comprovar si posem sulfat de coure i sofre En un got d'aigua; el sulfat, quan es dissol en aigua, tenyeix l'aigua de color Blau. El sofre no es dissol.

La cristal·lització


Aquest Procediment és adequat per separar un sòlid dissolt en un líquid. Per exemple, De la dissolució blava de sulfat de coure es vol tornar a obtenir el sulfat Sòlid. Per aconseguir-ho, evaporem l'aigua d'aquesta dissolució i obtenim de Nou els cristalls de sulfat. En general, les substàncies sòlides es dissolen Més bé en calent que en fred. Si dissolem en aigua calenta la màxima quantitat Possible d'un sòlid i deixem que la dissolució es refredi, quan el dissolvent S'evapori el sòlid dissolt formarà cristalls. A les salines marines, l'evaporació de l'aigua permet La formació de cristalls de sal (cristal·lització).

Imantació


Aquest Procediment és indicat quan un dels components de la mescla és un metall Ferromagnètic (Fe, Ni, Ço), que se separa de la resta amb un imant. Si mesclem Sofre amb llimadures de ferro (Fe), el ferro es pot separar amb un imant Gràcies a les propietats magnètiques del ferro.

La decantació

Aquest és el Procediment adequat per separar dos líquids immiscibles (no es poden mesclar) Que tenen densitats diferents. Per exemple, l'oli i l'aigua. Per dur a terme Aquest procediment es fa servir un embut especial, anomenat embut de decantació, que té una aixeta a la Part inferior. Quan els dos líquids estan clarament separats, l'aixeta s'obre i En surt el primer, que és el líquid que té una densitat més alta. Quan s'ha Recollit gairebé tot el primer líquid, la petita quantitat final, juntament amb Una petita quantitat inicial del segon líquid (interfase), es llença.

La destil·lació


Aquest Procediment és l'indicat per separar dos líquids miscibles (es poden mesclar) Que bullen a temperatures molt diferents, i també per separar un líquid que Conté un sòlid dissolt. La mescla s'introdueix en un recipient i s'escalfa. Quan s'assoleix la temperatura d'ebullició del primer líquid, el líquid passa a Vapor; aquest vapor es fa passar per un tub refrigerant, on es refreda i es Condensa. Es recull en estat líquid com a substància pura. La cromatografía


Aquesta Tècnica s'utilitza per separar els diversos components d'una mescla homogènia Aprofitant que tenen afinitats diferents per un dissolvent. Les tècniques Cromatogràfiques són molt variades, però en totes hi ha una fase mòbil, Que pot ser un líquid o un gas, i una fase estacionària, que sol ser un Sòlid. L'inventor d'aquesta tècnica va ser Mikhaïl Tswett (1872-1919), Que el 1903 la va utilitzar per primera vegada per separar els components dels Pigments vegetals, com la clorofil·la. Actualment continua sent una tècnica d'anàlisi que s'utilitza molt.


3.ELS ELEMENTS QUÍMICS


És una Substància pura que està formada per un sol tipus d’àtom (matèria)­.  En la taula períòdica hi ha *114 elements que Tenen nom i símbol.

4.LES MESCLES HOMOGÈNIES: LES DISSOLUCIONS


Una Dissolució és una mescla homogènia de dos o més components.  En una dissolució hi ha: Dissolvents ( és el Component que hi ha en més proporció) i el solut (és el component o components Que hi ha en menys proporció).

Dissolvent

Solut

Dissolució

Exemple

Gas

Gas

Gas

Aire

Líquid

Gas

Líquid

Begudes amb gas

Líquid

Líquid

Aigua i alcohol

Sòlid

Líquid

Aigua de mar

Sòlid

Sòlid

Sòlid

Aliatges (metall)

5. MANERES D’EXPRESSAR LA CONCENTRACIÓ DE LES DISSOLUCIONS


La Concentració d’una dissolució indica la quantitat de solut que hi ha en una Quantitat determinada de la dissolució.

Percentatge en massa:


Ens indica els grams de solut que hi Ha en 100g de dissolució. Es calcula amb la següent formula:

% en massa de Solut  =  · 100

Percentatge en volum:


Ens indica el volum de solut que hi ha en 100 unitats de volum de dissolució.

% en volum de Solut  = · 100

La concentració en massa


La concentració En massa ens indica la quantitat en massa de solut que hi ha en cada Unitat de volum de dissolució.

Concentració en Massa de solut  =

La concentració en massa no és la Densitat


No has de Confondre la concentració en massa d'una dissolució amb la densitat de la Dissolució. Tot i que es mesuren en les mateixes unitats, representen conceptes Diferents:

La densitat d'una Dissolució o d'una substància pura representa la relació que hi ha entre la massa i El volum de la dissolució.

Densitat  =

6.LA SOLUBILITAT


 És a Quantitat màxima de solut que es pot dissoldre en un dissolvent determinat i a Una temperatura determinada. Es classifiquen en taules anomenades => Corves De solubilitat

·g De solut/ 100 ml de dissolvent a … ºC

·mg De solut/ 100 ml de dissolvent a … ºC

·Kg De solut/ 1Kg de dissolvent a … ºC

·g De solut/ 100 g de dissolvent a … ºC

Les podem classificar Segons la quantitat de solut:

Una dissolució diluïda és la que Conté poca quantitat de solut en relació amb el dissolvent.

Una dissolució concentrada és la Que conté molta quantitat de solut en relació amb el dissolvent.

Una dissolució saturada és la que Ja no admet més quantitat de solut.

Una dissolució sobresaturada és quan ens Passem amb la quantitat de solut.

Entradas relacionadas: