Compte pèrdues i guanys

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,09 KB

 

Grup 3 Existències:


 Recull comptes de mercad., prod., mat. Prim... Obj d'expl. Intenten recollir el major nombre de conceptes  que integren les operacions. 

Comercials

: Béns adquirits per l'empresa i destinats a la venda sense transfor. 

Es carreguen

: a l'inici de l'exercici per les existències inicials del negoci. 

Per l'import de l'inventari d'existències finals, es tanca amb abonam. Al 610.

S'abonen


Al tancam d'ex per import d'inventari d'exist inicials amb abon a 610

Embalatges


Cobertures generalment irrecuperables destinats a protegir prod. 

Envasos

Recipients normalment destinats a la venda juntam amb el producte 

Material d'oficina


Destinat a material d'oficina tret que l'empresa opti per considerar que és objecte de consum durant el mateix. E aquest cas és el 629.
El moviment és similar al compte
300. Figuren a l'actiu corrent del balanç. 

Deteriorament del valor de les existències:

 Recullen les pèrdues que es posen de manifest amb motiu de l'inventari d'existències de tancament. Recullen possibles pèrdues de valor i no autèntiques pèrdues ja realitzades. 

Es carrega


Pel deterioram efect al tancam de l'ex anterior amb abonam al 793

S'abona


Per l'estimació del deteriorament que es realitzi amb càrrec al 693. Aquests només funcionen al tancament i figuren a l'actiu amb signe negatiu. 

Grup 6 compres i despeses


Anotacions realitzades com a conseqüència dels aprovisionaments de l'empresa, com les despeses generals i pèrdues extraord.

Compres


Adquisició de mercaderies i altres béns amb intenció de vendre'ls.

Valoració de mercaderies


S'han de valorar pel seu preu d'adquisició
- Els possibles descomptes (inclosos o no a la factura). + Despeses addicionals

Preu adquisició


L'import dels impostos indirectes que graven l'adquisició de les existències s'inclourà en el preu d'adquisició, sempre que no sigui recuperable directament d'Hisenda Pública (per ex no s'inclou iva deduïble). 

Compres de mercaderies, de primeres matèries i d'altres proveïments:


Es carreguen


Per l'import de les compres de bens en subgrups 30, 31 i 32 segons correspongui a cada compte, amb abonament a comptes de 40 o 57. 

S'abonen:

 Pel traspàs del saldo a final de l'exercici al compte 129.
Els descomptes comercials són disminucions del peu del producte. Apareixeran com a mnor import de la compra sense que figurin a la factura. Quan els ràpels i els descomptes per pagament immediat apareixen en factura, operen com a descomptes comercials i són un menor import. 

Descompte sobre compres per pagament immediat


Dscomptes que concedeixen  els seus proveïdors, no inclosos en factura. Saldo creditor. 

Es carrega


Pel traspàs del saldo a final d'exercici al compte 129.

S'abona


Per l'import dels descomptes concedits amb càrrec a comptes del 40 

Devolucions de compres i operacions similars


És una operació que el comprador torna tota o part de la mercaderia. També s'utilitza si la mercaderia no es retorna físicament però el proveïdor concedeix un descompte. 

Es carrega:


 pel traspàs del saldo a final d'exercici al compte 129.

S'abona


Per l'import de les compres retornades o per l'import dels descomptes obtinguts per defectes, sempre que siguin posteriors a la recepció de la factura, amb càrrec a comptes del subgrup 40 o 57.
Té saldo creditor.

Ràpels per compres


Es carrega


Pel traspàs del saldo a final d'exercici al 129

S'abona


Per import de ràpels concedits pels proveïdors amb càrrec a 40 o 57
Té saldo creditor.

Envasos i embalatges a retornar per proveïdors


Les empreses compren mercaderies amb envasos i embalatges, són facturats pel proveïdor fins que són retornats pels clients. S'utilitza el compte 406 
Quan es rebin els envasos, haurem de suportar l'iva, i quan es tornin, haurem de donar de baixa l'iva. Si l'empresa decideix quedar-se'ls, s'utilitzarà el 602. 

Es carrega


Per l'import a la recepció de les mercaderies amb abonam a 400

S'abona


Per l'import dels envasos i embalatges retornats amb càrrec a 400. Per import dels env i emb que l'empresa decideixi quedar-se amb càrrec a 602
Figura al Passiu corrent del balanç amb signe negatiu minorant el compte 400

Arrendaments i cànons


Despeses de lloguers de béns mobles o immobles. 

Reparacions i conservació

Despeses de mantenim de béns d'immobilitzat sempre que no impliquin augment de valor d'aquests béns.

Serveis de professionals independents


Advocats, economistes i assessors 

Transports


Recull exclusivament el transports de vendes, mai de compres 

Primes d'assegurança


Quantitats abonades per contractes d'assegurances 

Serveis bancaris i similars


Recull comissions cobrades per bancs i institucion financeres i en general qualsevol quantitat que ens cobrin i que no tingui consideració de despesa financera. Els interessos es consideren despeses.

Publicitat, propaganda i relacions públiques:


 Recull les despeses per tot tipus d'anuncis en premsa, radio, TV, regals publicitaris, dinars i recepcions. 

Subministraments


Recull les despeses d'electricitat, aigua i gas.

Altres serveis:


 Recull aquells serveis adquirits per l'empresa a l'exterior. Ex.: Despeses de viatge i transport del personal, Despeses d'oficina i Telèfon, , fax...

Tributs


Recull tota mena d'impostos i taxes a càrrec de l'empresa, excepte l'iva, donat que l'empresa es limita a gestionar la recaptació de l'impost.  

Impostos sobre beneficis

Grava el 25% dels beneficis amb abonam al 4751 

Altres tributs


Recull l'import de qualsevol tribut que estigui subjecte l'empresa, que no sigui l'impost sobre beneficis ni l'iva.  

Despeses del personal:


 Retribucions al personal, quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa i altres despeses de caràcter social.

Indemnitzacions


: Quantitats que es lliuren al personal per compensar-lo d'un dany o perjudici. Inclou indemnitzacions per acomiadament i jubilaci anticipad

Altres despeses socials


Per ex subvencions a economats i beques per a estudis, primes per contractes d'assegurances perla vida, accidents, malalties...

Pèrdues de crèdits comercials incobrables:


Pèrdues per insolvències fermes de clients i deutors del grup 4. La contrapartida és els comptes de 43 i 44 

Ingressos d'obligacions i bons


Recull l'import dels ingressos meritats durant l'exercici dels valors de renda fixa emesos per l'empresa sigui quin sigui el seu termini. Es carrega per l'import íntegre, abonant el líquid a comptes del subgrup 50. Emprèstits i altres emissions anàlogues a curt termini. La retenció a compte sobre interessos s'abonarà al compte 475.

Interessos de deutes:


 Recullen els interessos dels préstecs rebuts i altres deutes pendents d'amortitzar. Es carreguen en meritar-se els interessos per l'import íntegre, abonant pel líquid al subgrup 52.

Interessos per descompte d'efectes i operacions de facturatge:


 Recull l'import d'interessos pagats en operacions de descompte de lletres de canvi.
 Es carrega per l'import dels interessos, amb abonament, al compte 5208. Comissions de cobrament no es porten en aquest compte sinó al 626. 

Pèrdues de participacions i valors representatius de deute:


 Recull pèrdues per la baixa, alineació o cancel·lació de valors de deute i instrum de patrimoni.
La seva contrapartida és un abonament als comptes dels subgrups 25 o 54. 

Dotacions per a amortitzacions:

 Depreciació sistemàtica anual efectiva soferta per l'immob intang i material per la seva aplicació al procés productiu. 

Grup 7


Recull ingressos per la venda de béns prod o serveis per l'empresa

700, 704 i 705:


 Import de les transaccions, amb sortida o lliurament dels bens o serveis objecte de tràfic de l'empresa, un cop deduïts els desc i bonif inclos
S'abonaran per l'import de les vendes, amb càrrec als comptes dels 43 o 57.
S'incorporen a l'haver del compte Pèrdues i Guanys.
L'empresa ha de comptabilitzar les factures de venda al subgrup 70. Quan cobrem al client l'import al transporto a l'assegurança de transport (759).
Les despeses inherents a les vendes que corrin a compte de l'empresa venedora, es comptabilitzaran al comptes del grup 6 (Despeses).

Descompte sobre vendes per pagament immediat:


 Descomptes que concedeixi l'empresa als seus clients, per pagam imm, no inclosos en factura. 
Es carrega pels descomptes concedits amb abonam a comptes del subgrup 43
S'incorpora al deure del compte 129.

Devolucions de vendes i operacions similars:


Poder tornar la mercaderia. També s'utilitza si la mercad no es torna físicam però concedim el descompte. 
Es carrega per l'import de les vendes retornades pels clients i pels descomptes amb abonament als comptes dels subgrups 43 o 57. Té saldo deutor.
S'abonarà pel saldo al tancament d'exercici, amb càrrec al compte 129.

Ràpels sobre vendes:


 Es carrega per l'import dels ràpels concedits als clients, amb abonament als comptes dels subgrups 43 o 57. Té saldo deutor. S'abonarà pel traspàs del saldo a final de l'exercici al compte 129.

Envasos i embalatges a retornar pels clients:


 Venen mercaderies amb envasos i embalatges són facturats al client fins que siguin retornats. 
Quan es rebin els envasos, haurem de retornar l'iva corresponent. Si el client decidís quedar-se els envasos o s'han fet malbé, s'utilitza el compte (704).
S'abonarà per l'import dels envasos i embalatges a l'enviament de les mercaderies contingudes en ells, amb càrrec al compte 430. 
Quan transcorregut el termini de devolució, s'abonarà al compte 430. 
Figurarà a l'Actiu del balanç amb signe negatiu minorant el compte 430. 

Ingressos per arrendaments


Quantitats facturades per l'empresa pel lloguer.
S'abonarà per l'import d'ingressos, a càrrec de comptes dels subgrups 44 o 57

Ingressos per serveis diversos


Originats per la prestació eventual de serveis que no tenen cabuda en els anteriors. Ex: Transports, reparacions, assessories...

Ingressos Financers:


 Ingressos sotmesos a retenció a compte del pagament d'impostos, el seu import íntegre es dedueix la retenció que figurarà al 473. 

Ingressos de participacions en instruments de patrimoni


S'abona per l'import íntegre dels dividends o rendes procedents d'accions o participacions al capital d'altres empreses. La contrapartida serà un càrrec a comptes de 54

Ingressos de valors representatius de deute:


 Recull l'import íntegre dels interessos meritats de bons, obligacions o altres valors mobiliaris de renda fixa. La seva contrapartida pot ser un compte dels subgrups 25 o 54. 

Altres ingressos financers:


ingrés que amb naturalesa financera no tinguin un compte específic en subgrup 76. Ex: interes de comptes corrents i d'estalvis

Entradas relacionadas: