Comentario texto

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,26 KB

Al punt c’om naix comnesa de morir:Pere march (1336-1415)tambe reconegut com Monsen,pare de Ausias march, i es situa a fianls del s-XIV.La familia de Pere march pertanyia a la noblesa militar i estava resguardada per la casa reial.Aquesta obra esta arrelada a la cort ducal de Gandia.L’obra segueix la tradicio cortesana de la poesia trobadoresca,a mes trobem que en la seua obra predominen els temes moralitzadors. Poc a poc es veu un procés desprovençalitzador que passa progressivament d l’us d la llengua occitana a l’us del català lliure d’occitanismes. Així s’observa una evolució entre les obres d Jordi d sant jordi,Ausias March, i en aquest cas, Pere march on cada vegada hi ha menys occitanismes, encara q aquest poeta els utilitza molt.
Tema: indiferència front als fets del mon (naixer per a morir)
Resum:l’obra es podria resumir com q viure es morir;com que a tots ens arriba la nostra hora.Dóna igual si som rics que pobres, forts o prims:tots sabem d’on vivim i com anem a acabar.La roda de la fortuna gira per a tots igual.Qui vuiga ser feliç ha de fer-se al mon i acceptar-lo tal i com es.
Estructura: argumentativa,ja q el poema sta dividit en:paltejament(1-24),nus(24-68),desenllaç(68-72)-explicarles
Funcions del lleguatge: funcio estetica(accents al mateix lloc),funcio expressiva xq tracta de donar consell (que.l rich es baix e.l baix pren manentia),funcio apel.lativa xq tracta de canviar la nostra opinio(qui be volgues a dieu en grat servir es en est mon passar ab alargia),funcio referencial(quan parla sobre alguna cosa concreta com Terrasa,Papa)
Nivells:nivell fonico-fonologic molts occitanismes(eu,sieu,raso,luy,..) q sorgeixen xq la lirica encara esta lligada al llenguatge dels trobadors.Ritme:estrofa catalana classica o octava reial,composada per 8 versos decasil.labs en art major i de ritme consonant (ABBA,CDDC).
Nivell morfo-sintactic:l’estructurem en dixis (trobem temporals (venir),personals (tu) i espacials(aquest)), nexes (adversatius(mas),casuals (que),condicionals (si be),consecutius(tan que).
Nivell léxico-semantic: camp léxic més utilitzat és la mort:morir, mor,poyrit,pudent,… Figures retoriques:hiperboles(leho de son gat),exemple amb moralina(porquer de Terrasa),frases fetes(fay leho de son gat),antonims(ab dol, ab gauig,ab mal,ab sanitat),polisindeton(utilitzacio de moltes conjucciones (ne per menjar,ne jaser ne dormir)
Conclusio/valoracio:pere march prega a deu que faça el que ell vuiga

Entradas relacionadas: