Comentario de texto valenciano

Enviado por Anónimo y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,71 KB

1.Resum del text.2.Tema(idea principal,tesí).3.Parts dl text(rlació d cda part dl cntingut):expsitius/xplicatius (introducció,dsenvlupament,conclusió),argumntatius(introducció,exposició,cnclusió):sgueixen dvrsos estructuris (inductiva:prticular a gneral,deductiva:gneral a prticular,successiva:ordn cronologic,paral·lelistik:2 o+ aspcts dun msmo tma,circular:mzcla d deductiva/inductiva,dialèctica:inclou la tesi q es dfensa i el pnto d vista cntrari) 4.Organització estructural:exposició(eskema problema/solució,causa/conseqüencia,comparació,descripció, seqüència),argumentació(introducció,exposició de fets,xpsició d'arguments,cnclusió),narració(situació inicial,ruptura d'equilibri,desenvolupament,desenllaç,situació final),descriptió,instrucció(ordenació per seqüències).5.Progressió temàtik(lineal,d tma cnstant o drivats) i isotopia(mots vinculats cnceptualmnt al tma). 6.Àmbit d'ús:dnd s a gnerado el txto(academic,publicitari,literari,periodistic,politic..),canal(oral/escrit).7.Genere discursiu:frma q adpta el txt(conte,assaig,article d'opinió,ntrevista,anunci,noticia,reportatge..).8.Tipus de text: (narratiu,descriptiu,expositiu,argumentaiu,instructiu,cnversacional,predictiu,retoric) i finalitat cmunicativa (informar,orientar l'opinió,regular la conducta,dvrtir..).9.Relació text/context i cneixments enciclopèdics:(d q hbla el txto y exige q el emisor y rceptor cmprtan algns cncimients).10.Comunicació no vrbal:titular principal,fto, identificació dl periodista o agncia, curssiva,negrita,prentesis,presencia stil directe).11.Varietat lingüistica: (diatopica/geografik,diacronik/tmporal,diastratik/social,diafasik/registre).12.Polifonia:(autor real(el q hce el txto)autor model(imagn q cda lctor es fa dl autor real),lector real(nstros,ls q lo leems)lector model(el tipo d lctor al q va adreçat el txt),si hay nrrador,si hay enunciadors,discurs citat i si es cita mitjançant l'estil directe o indirecte, si hay intrtextualitat(mots o frases d'altre txt),si hay pntos d vista dfernts i si hay mpatia.13.Funcions lingüistikes predominants:rferncial(trnsmetre infrmació(enunciació,preguntes,conferencia,opinió)),expressiva/emotiva (expresió dls sntiments i emocions psitius/negatius(frses xclamativs)),apel·lativa/conativa(ordres,manaments, consells..(exclamacions i imperatiu)),fàtik(ncssitat d'interacció amb altres(cnverses d'ascensor..),poetik,metalingüistik(diccionaris,gramatik,estudis comparatius d llngües..),identifiktiva(grup professional,classe social,país..).14.Valoració personal:resum d les idees + importants dl cmentari q s'ha fet, intencionalitat dl autor(cnvéncer,prsuadir,divertir,ensenyar..),estil i to del text(sentenciós,divertit,irònic..),opinió personal sbre el tma dl txt i sbre el txt a prtir dls cneixements dl mon d ti msmo).

Entradas relacionadas: