Comentari de valencia2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,28 KB

Tema:El tema tractat per aquest text és....,Dient el tema podem dir que el títol d´aquest tema és(temàtic o no)ja que….té un caràcter G/E, perquè (no) va dirigit a un sector en concret de la societat i les idees s´afegixen amb un ordre lògic.E structura:Aquest article és expositiuargumentatiu. Podem localitzar tres parts:(introducció, desemvolupament i conclusió).Aquest text segueix una estructura paral·lelística (durant tot el text s´exposen diferents aspectes del mateix tema), inductiva (del particular al general), deductiva (del general al particular),enquadrada (comença amb una idea general, després cita casos particulars i conclou amb la idea general).Progressió temàtica:Quant al que correspon a la progressió temàtica podem dir que es (constant, lineal, de temes derivats)Tesi:La tesi d´aquest text és...., i s´encontra (I/E)Isotopies:La isotopia que fa servir en l´enunciació del tema es relacionen amb……Arguments:Per a reforçar la tesi de l´autor/a es reforça amb els següents arguments:....L´àmbit d´ús, genere, finalitat, funció llenguatge:Aquest text és un assaig que pertany a l´àmbit d´us academic. Si tractem quina tipologia textuales, direm que és expositivargumentativai encara que utilitza la funció…. Del llenguatge com a predominant, ja que …….Canal: L´autor/a ha utulitzat el canal escrit per difondre el seu article i per tant es tracta d´un text escrit. El temps i l´espai no son compartits, a més és multidirreccionalperque va dirigit a tot el món i és unilateral perqué és només un emissor qui escriu .Variació lingüística:A l´hora d´analitzar la variació lingüística, podem trobar diverses manifestacions com la variació diacrònica pertany al llenguatge actual.Respecte a la variació diafàsica, predomina el registre estàndard, ja que en ser trasmés per un mitjà de comunicació, aquest és l´adequat.Finalment, podem trobar algunes marques representatives de la variació diatòpica oriental com:........Polifonia:pel que fa a la polifonia,podem dir que l áutor/a real és….i els receptors real som tots… L´autor/a model és la idea que els receptors es fan d´ell(explicar) i el lector model és la idea que lémissor es fa dels receptor(explicar) ,........(Discurs reportat:També podem observar que l´áutor/a ha introduit un discurs reportat......; Ironia ).Marc cultural:El marc cultural en el qual es desenvolupa aquest text recull les carac. Del context en la societat que tracta el text… presuposicions.Temàtica:Seguidament, de la temàtica podem dir que és sociolingüística, ja que...........(Ja que el text és més subjectiu que objectiu predomina la modalització més que la impersonalitat)Modalització:Si analitzem la modalització per referir-nos al grau de subjectivitat d´un text, podem dir que és deóntica (perquè l´autor/a té la intenció de convencer o regular la conducta del receptor), epistèmica (perquè l´autor/a expressa un alt grau de seguretat, certesa o coneixement del tema), valorativa (perquè l´autor manifesta la seua actitud o opinió).Podem observar una abundant valoració personal amb el lèxic valoratiu predominant que ens mostra l´opinió de l´autor.Exemples són els substantius valoratius com......,adjectius valoratius com...... i finalment adverbis valoratius com.......També mitjançant els díctis personals com.......Dixi:Seguidament dir que també hem trobat elements dictis temporals com...........i elements dictics espacials com.........., que situen espaciotemporalment el text.Modalitat oracional:Analitzant la modalitat oracional,veiem que respecte a l´enunciació preodomina….i con respecte a l´enunciat….Temps verbals:Pel que fa als temps verbals predominen el (present [cante],prete.indefinit[cantí],perifrastic[vaig cantar]/ imperfect[cantara] ,pret.pluscuam.[havia cantat],condicional[cantaria]….que son temps(dícts / anaforics) i situa al text en (l´eix del present/ del pasta)Connectors:Ja en els connectors trobem connectors…Procediments de referència:Ara passem a analitzar la cohesió semántica-sintáctica on trobem repetició…, la sinonímia entre…,(hiperonims i hiponims),anàfores….

Entradas relacionadas: