Comentari de text valencià

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,51 KB

 
*A)capacitat d'analisi i sintesi. coherencia 1establiment del tema o temes de que tracta el tex 2resum 3delimitacio de les parts constitutives del tex a)progresió temà tica: tema constant, temes derivats, lineal b)tipologia estructural: analitzant, sintetitzant, paral· lelitica, enquadrada, circular, causa-conseq, probl-sol, descripció , comparació (alternativa, adversativa, per contrast) sequencia temporal.
*B)Comentari sobre el contingut **B1)caracterització del text ***a)à mbit d'ú s:academic, periodistic, publicitari, juridic ***b)tipus de text: expositiu, argumentatiu, narratiu, descriptiu ***c)gè nere: article d'opinió , carta al direc ***d)Finalitat comunicativa: informar, orientar l'opinioó i la conducta **B2) 1)presencia/absencia emissor i receptor 1)modalització 2)impersonalització 4)veus del discurs 5)implicits 6)funcions lingüí stiques 7)canal 8)varietat lingüí stica Diatopica(geo) Diastratica(soc) Diasfasica(reg) 9)llenguatge general o especialitzat **B3) ***1Mecanismes de cohesio lexica a)repeticio b)sinonimia c )hiperonimia/hiponimia d)mots generals e)camps lexics i semantics f)relacions de constrat -1)antonims: oposició graduable -2)relacions de complemen: oposició no graduable -3) oposició relativa (relacions socials, parentiu, temporal i espacials g) relació enciclopè dica ***2mecanismes de cohesió gramatical a)anafora, catafora b)dixi c)pronominalització d)el· lipsi o anafora zero (nominal o verbal) d)determinació o definització (aparició anterior, aparició posterior, objecte unic) e)demostratius f)relacions entre temps verbals (temps verbals dictics, formes vervals anaforics g)elements tipografics h)valoracio de l'estil (cohesionat, segmentat) i dels recursos estilistics (metafora, ironia)

Entradas relacionadas: