Comanda optima

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,99 KB

 

La funció d’aprovisionament consisteix en la compra, l’emmagatzematge dels materials necessaris per a l’activitat de l’empresa i la gestió d’inventaris. 
El cicle d’aprovisionament és el període que transcorre des del moment de la compra del producte fins a la seva venda.
Les existències,els estocs oels inventaris són tots aquells materials que una empresa té dipositats en els seus magatzems i que compleixen una sèrie de funcions específiques dins de la gestió de l’aprovisionament.Tipus d'existencies-Matèries primeres. Productes semiacabats.Productes en curs. Productes acabats Mercaderies o existències comercials.Subproductes, residus i materials recuperables.Funcions de les existencies-Donar seguretat davant la incertesa en les vendes i l’aprovisionament. Diferenciar la producció i la distribució en els casos de demanda molt estacional.Aprofitar economies d’escala amb la compra de materials en grans quantitats.Donar protecció contra la inflació i la variabilitat dels preus.

Ruptura d’estocs

: s’esdevé quan no es disposa de prou existències per realitzar una venda o per produir. Classificació dels costos-

Costos de comanda

Cost d’efectuar i gestionar les comandes als proveïdors.

Costos de manteniment d’inventaris

cost de mantenir el magatzem:Administratius. Operatius. D’espai físic. Econòmics FinancersCostos de ruptura d’estoc gestió de l’aprovisionament ha de permetre organitzar els magatzems i determinar la quantitat d’existències complint dos objectius:

Eficàcia: disposar dels estocs necessaris

 

Eficiència:

aconseguir minimitzar el conjunt de costos dels estocs.
La gestió dels inventaris controla i determina la quantitat d’existències que hi ha al magatzem tenint en compte diversos indicadors: estoc màxim, estoc mínim o de seguretat i punt de comanda.

El model de comanda òptima o model de Wilson té com a objectiu determinar el volum o la quantitat de la comanda que es vol realitzar per optimitzar el sistema de gestió d’inventaris. Quin són els objectius de la gestió mediambiental de l’empresa?Produir sense contaminar.Vendre més productes. El mètode PERT-CPM és :Un mètode de planificació de la producció. El camí crític és: El camí més llarg entre la situació inicial i la situació final El temps total de l’execució d’un projecte és: Temps early de la situació final. Temps last de la situació final. La relació de les vendes potencials amb la producció necessària per satisfer-les és La previsió de vendes. La regulació de la programació de la producció en relació amb l’adaptació a canvis o amb la correcció del sistema és El control operatiu de la producció.


Cost d’adquisició (CA)
: cost de comprar el producte al proveïdor Cost de comanda (CC): cost unitari  Cost d’emmagatzematge (CE): costos totals de manteniment d’inventaris al magatzeme les despeses en fer comandes Cos total de gestió d’inventaris (CTG)
La comanda òptima (Q*)
És el volum de comanda pel qual el cost total de la gestió d’inventaris és mínim.La  cadència òptima de les comandes (T*)
És el temps òptim entre comandes que minimitza el cost total de gestió d’inventaris.
Punt de comanda (PC
)
: nivell de les existències que obliga a realitzar una comanda d’aprovisionament.
El model ABC s’utilitza per classificar, per importància relativa, les diverses existències d’una empresa quan té uns inventaris amb molta varietat de productes. A Articles més importants. Conformen el 20% dels articles del magatzem. Poden representar del 60% al 80% del valor total de les existències.  Cal controlar-les i analitzar-les estrictament i detalladament
B- Existències menys rellevants.Conformen el 30% dels articles del magatzem. Amb un valor d’entre el 10% i el 20% del magatzem.  S’han de controlar amb un sistema menys estricte. 

C

Existències poc importants  Representen aproximadament el 50% de les existències de l’empresa. Representen menys del 5% o del 10% del valor total.No cal controlar-les implícitament.
El sistema JIT  és un sistema integrat de gestió de producció i gestió d’aprovisionament que intenta minimitzar els costos de mantenir inventaris mitjançant una eficient planificació de la producció i del procés d’aprovisionament en general.

Requeriments

Gran participació del personal. Desenvolupament i disposició d’aplicacions importants d’enginyeria industrial. Aplicació d’un sistema de control de qualitat total.

Millores-

Agilita la producció. Millora la qualitat. Aconsegueix una reducció dels costos.Milllora la productivitat de la mà d’obra. Quins dels següents és un factor determinant de la direcció de la producció? Capacitat productiva /Forma jurídica de l’empresa.

Quins sistemes de control de la producció han d’acompanyara un sistema de planificació? Control operatiu i control econòmic. La previsió genèrica a llarg termini sobre els objectius del’empresa, tenint en compte la capacitat productiva necessàriai els plans d’inversió s’anomena: Pla estratègic. Un sistema de control de la qualitat té com a objectiu:  Que els productes tinguin la qualitat justa, ni més ni menys.

Entradas relacionadas: