Comanda òptima

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,87 KB

T9

La funció d’aprovisionament consisteix En la compra, l’emmagatzematge dels materials necessaris per a l’activitat de L’empresa i la gestió d’inventaris.

Les existències,els estocs oels inventaris són materials Que una empresa té en els seus magatzems i que compleixen una sèrie De funcions específiques dins de la gestió de l’aprovisionament.

Tipus d’existències

Matèries Primeres. Productes semiacabats. Productes en curs. Productes acabats. Mercaderies O existències comercials. Altres aprovisionaments. Subproductes, residus i Materials recuperables.

Funcions de les existències

Donar seguretat davant la incertesa en les Vendes i l’aprovisionament.

Diferenciar la producció i la distribució en Els casos de demanda molt estacional.

Aprofitar economies d’escala amb la compra De materials en grans quantitats.

Donar protecció contra La inflació i la variabilitat dels preus.

Classificació dels costos:


Costos de comanda

cost d'efectuar i gestionar les comandes als proveidors.

Costos de manteniment d'inventaris

Cost de mantenir el magatzem (Administratiu, operatiu, d'espai, econòmic i financer.

Costos de ruptura d'estocs

Ruptura d’estocs


: s’esdevé quan no es disposa de prou Existències per realitzar una venda o per produir. 

La gestió dels inventaris controla I determina la quantitat d’existències que hi ha al magatzem tenint en compte Diversos indicadors: estoc màxim, estoc mínim o de seguretat i punt de comanda.

El model de Comanda òptima o model de Wilson té com a objectiu determinar el Volum o la quantitat de la comanda que es vol realitzar per optimitzar el Sistema de gestió d’inventaris.

El model ABC s’utilitza per classificar, per Importància relativa, les diverses existències d’una empresa quan té uns Inventaris amb molta varietat de productes.

Existències A

Articles més Importants.Conformen el 20% dels Articles del magatzem.Poden representar del 60% Al 80% del valor total de les existències. Cal controlar-les i analitzar-les Estrictament i detalladament.

Existències B

Existències Menys rellevants.Conformen el 30% dels Articles del magatzem.Amb un valor d’entre el 10% i el 20% del magatzem.S’han de controlar amb un Sistema menys estricte.

Existències C

Existències Poc importants.Representen aproximadament El 50% de les existències de l’empresa.Representen menys del 5% o Del 10% del valor total.No cal controlar-les Implícitament.

Cost de gestió dels inventaris

Cost unitari (g):

g= r · p

Cost d’adquisició (CA): Cost de comprar el producte al proveïdor:

CA= p · D

Si l’empresa no compra el producte, sinó Que el fabrica:

CA= cf · D

Cost de comanda (CC): Cost unitari de les despeses en fer comandes:

CC= s · D/Q

Cost d’emmagatzematge (CE): costos totals de manteniment d’inventaris al magatzem:

CE= g · (Q/2 + Es)

Cos total de gestió d’inventaris (CTG):

CTG= CA+CC+CE= p · D + s · D/Q + g · (Q/2 + Es)

Valor de la comanda òptima (Q*):

Q*= √2 · s · D/ g

Nombre de comandes:


N= D/Q

Temps o cadencia òptima de les comandes


T*= 360/N (en dies) o T*= 1/N (en anys)

Cadencia òptima sense conèixer el volum de la comanda:


T*= √2s / r·p·D

P:


preu del producte.

Cf:

cost unitari del producte.

D:

demanda.

S:

costos administratius, de telèfon, etc.

Q:

volum de la comanda.

G:

cost anual d’emmagatzematge.

Es:

estoc de seguretat. 

Entradas relacionadas: