Comanda optima

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,2 KB

La funció d’aprovisionamentconsisteix en la compra, l’emmagatzematge dels
materials necessaris per a l’activitat de l’empresa i la gestió d’inventaris.


El cicle d’aprovisionament
és el període que transcorre des del moment de la
compra del producte fins a la seva venda.

Les existències, els estocs o els inventaris
són tots aquells materials que una
empresa té dipositats en els seus magatzems i que compleixen una sèrie de funcions específiques dins de la gestió de l’aprovisionament.

Tipus d’existències:

Matèries primeres/ Productes semiacabats/ Productes en curs Productes acabats/Mercaderies o existències comercials Subproductes, residus i materials recuperables.

Funcions de les existències:

Donar seguretat davant la incertesa en les vendes i l’aprovisionament Diferenciar la producció i la distribució en els casos de demanda molt estacional Aprofitar economies d’escala amb la compra de materials en grans quantitats Donar protecció contra la inflació i la variabilitat dels preus Classificació dels costos:


Costos de comanda:

cost d’efectuar i gestionar les comandes als proveïdors Costos de mantenimentd’inventaris
: cost de mantenir el magatzem
Costos de ruptura d’estocs:
cost d’una ruptura d’estocs

La Gestió de l’aprovisionament

ha de permetre Organitzar els magatzems i determinar la quantitat d’existències Complint dos objectius:

Eficàcia

Disposar dels estocs Necessaris Eficiència:
Aconseguir minimitzar el conjunt de costos dels estocs 

La Gestió dels inventaris

 

controla i determina la quantitat D’existències que hi ha al magatzem tenint en compte diversos Indicadors: estoc màxim, estoc mínim o de seguretat i punt de Comanda 

El model de Comanda òptima o model de Wilson

 

té com a objectiu Determinar el volum o la Quantitat de la comanda que es Vol Realitzar per optimitzar el sistema de gestió d’inventaris. 

La comanda òptima (Q*)


 

és el volum de comanda pel Qual el cost total de la gestió d’inventaris és mínim.

La Cadència òptima de les comandes (T*)


és el temps òptim entre comandes que minimitza el cost total de gestió D’inventaris. 

El model ABC

 

s’utilitza per Classificar, per importància relativa, les diverses existències D’una empresa quan té uns inventaris amb molta varietat de Productes. 

El sistema JIT

(just-in-time) és un sistema integrat de gestió de producció i Gestió d’aprovisionament que intenta minimitzar els costos de Mantenir inventaris mitjançant una eficient planificació de la Producció i del procés d’aprovisionament en general. 

Requeriments per implantar el Sistema JIT 

Gran participació del personal/ Desenvolupament i disposició d’aplicacions importants d’enginyeria Industrial/ Aplicació d’un sistema de control de qualitat total. 

Millores operatives que introdueix el sistema JIT 

Agilita la producció/ Millora la qualitat/ Aconsegueix una reducció Dels costos/ Millora la productivitat de la mà d’obra 

Entradas relacionadas: