Cmtari

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,64 KB

 
Respecte a l´adequació pragmàtica del text, observem k la finalitat del text és(informar, orientar l´opinió, reelaborar l´imformaci´o, enmagatzemar sobre...). Així amb aquest objectiu, l´autor utilitza(la funció referencial: realitat, l´expresiva: opinió; conativa: preten fer-nos reaccionar com la lin....). És un text( expositiu/argumentatiu) k pertany al ambit d´ús(periodític/académic) i que adopta l génere ( article d´opinó/ l´assaig sociolingüistic de tema...). Respecte al canal, s tracta d´un text scrit per a ser llegit amb un grau d´elaboració mitjà. El locutor s correspon amb l´autor dl text. Es tracta d´un text... diferit, unilateral, multidireccional y fortament modalitzat. Presuposem un autor model ( preocupat per.../ s un filóleg/ deura tindre uns coneixements bàsics..) i s dirigeix a un lector model que sobretot stiga interesar en l tema. Si analitzem la varietat lingüística, l text stà scrit n una variant diacrónica actual, n un registr formal-neutre k presenta/no marques dialectals corresponents al block oriental de la llengua a ls lin.. Per tant el text stà scrit n una variant normativa, comuna y supradialectal. El discurs s´ens presenta n un stil direct monologat. Intertextualitat.
Quant a la
coherència, l´eixtemàtic dl text s.... Com a element paratextual hi ha un títol d caràcter temàtic/remàtic i no apareix cap element iconogàfic. El text segueix seguiex una structura argumetnativa amb ls parts habituals: 1 introducció. 2.Exposiciò: hon l´autor mostra exemples i arguments que defenen la seua tesi. L´estructura es deductiva o inductiva. L´autora a seleccionat els arguments més favorabls cm ara el... d´autoritat; quantitat; cualitat; apelaciò; d´analogia: exempls pareguts al text.


Ja n la cohesió, els mecanisms d referència extratextual, n l´ús de dictics, així com a dicitics personals(l´ús d p.p.s, pronoms pers. d 1ª, posesius) que tenn la funció d fr present l`autor al text així com vincular l seua punt d vista/ no predominen: no s trovem al llarg dl text cap rastr d dicticd personals. Per contra hm trovat alguns procediments impersonals repartits al llarg dl text amb els cuals l locutor dsvinculars dls fets o dl text; així l´autor empra( 3ªp.) per tal d donar objectivitat y verbs com... Tmb s´observen subjectes genèrics( la gent, ls persones, tothom) i construccions sdvenimntals( oracions amb verbs com: haver-hi, caldre, fer falta, ser necessari), contruccions amb verbs semblar o parèixer, contruccions n infinitiu, oracions passives. En relació a la dixi temporal l temps és simult./pas. gracias a l´ús del.... Si analitzem els elements d referència textuals, l´autor fa us dels elements anafórics de caràctersintactic( anàfora, catàfora). Igualmn hem trovat elisions nominals i verbals. Respecte als recursos anafótics semàntics hem trovat repeticions, l´utilizació d substitució sinonímica, hipónima(d - a+), hiperónima y pragmàtica( G.Bush=presidente USA). També hm trobat elipsis. Observem l´utilització de tmps vervals amb valor anafóric k fan referència a tmps d l´enunciat com l´imperfet d´indicatiu( corria, reia...), pluscuamperfet( havia sigut, havien vingut..) i el condicional(ia..)

Entradas relacionadas: