Cmtari

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,96 KB

 
R spct a l´adquació pragmàtica dl txt, obsrvm k la finalitat dl txt és(informar, orientar l´opinió, relaborar l´imformacio, enmagatzmar sobr...). així amb akst objctiu, l´autor utilitza(la funció rfrncial: ralitat, l´exprsiva: opinió; conativa: prtn fr-nos raccionar com la lin....). És 1 txt( expositiu/argumntatiu) k prtany al ambit d´ús(priodític/académic) i k adopta l génr ( articl d´opinó/ l´assaig sociolinwistic d tma...). rspct al canal, s tracta d´un txt scrit pr a sr yegit amb 1 grau d´elaboració mitjà.l locutor s corrspon amb l´autor dl txt. s tracta d´un txt... difrit, 1ilatral, multidirccional y fortamnt modalitzat. prsuposm 1 autor modl ( procupat pr.../ s 1 filólg/ dura tindr 1s conixemnts bàsics..) i s dirigix a 1 lctor modl k sobrtot stiga intrsar en l tma. si analitzm la varietat linwística, l txt stà scrit n 1a variant diacrónica actual, n 1 rgistr formal-nutr k prsnta/no marks dialctals corrsponnts al block oriental d la yengua a ls lin.. pr tantl txt stà scrit n 1a variant normativa, comuna y supradialctal.l discurs s´ens prsnta n 1 stil dirct monologat. intrtxtualitat.
quant a la
co erència, l´eixtmàtic dl txt s.... com almnt xatxtual i a 1 títol d caràctr tmàtic/rmàtic i no aparix caplmnt iconogàfic.l txt sgueix sguiex 1a structura argumtnativa amb ls parts abituals: 1 introducció. 2.exposiciò: on l´autor mostra exempls i argumnts k dfnn la sua tsi. l´structura s dductiva o inductiva. l´autora a slccionatls argumnts més favorabls cm aral... d´autoritat; quantitat; cualitat; aplaciò; d´analogia: exempls parguts al txt.
Ja n la
cohesió,e ls mcanisms d rfrència extratxtual, n l´ús d dictics, així com a dicitics prsnals(l´ús d p.p.s, pronoms prs. d 1ª, possius) k tnn la funció d fr prsnt l`autor al txt així com vincular l seu a punt d vista/ no prdominn: no es trovm al ll arg dl txt cap rastr d dicticd prsnals


Per contra m trovat alguns procdimnts imprsnals rpartits al ll arg dl txt amb e ls cuals l locutor dsvinculars dls fts o dl txt; així l´autor empra( 3ªp.) pr tal d donar objctivitat y vrbs com... tmb s´obsrvn subjcts gnèrics( la gnt, ls prsns, tot om) i construccions sdvnimntals( oracions amb vrbs com: avr- i, caldr, fr falta, sr ncssari), contruccions amb vrbs smblar o parè ixer, contruccions n infinitiu, oracions passivs. en rlació a la dixi tmxal l tmps és simult./pas. gracias a l´ús dl.... S i analitzm e ls lmnts d rfrè ncia txtuals, l´autor fa us dls lmnts anafó rics d caràctr sintactic( anàfora, catàfora). igualmn em trovat lisions nominals i vrbals. rspct als rcursos anafótics smàntics em trovat rpticions, l´ utilizació d substitució sinoní mica, ipó nima(d - a+), ipró nima y pragmà tica( g.bus =prsidnt usa). també m trobat lipsis. obsrvm l´utilització d tmps vrvals amb valor anafó ric k fan rfrència a tmps d l´enunciat com l´ imprft d´ indicatiu( corria, ria...), pluscuamprft( avia sigut, avien vingut..) i l condcional(ia..) al txt aparixen marks modalitzadors com a lé xic valoratiu( dsgracia, dsafortunat, -mnt), diminutius i suprlatius, intrjccions, signs d puntuació, figurs rtóriks(ironía, mtàfora). la modalitar oracional prdominant é s lé nunciativa afirmativa i tmb prdominn ls o.c ( coordinads:ana canta i vaya;juxtaposads; subordinads). com a subordinads h i h a o.sub( substantivs: k...; d ralatiu spcificativs: k..adj.; d rlatiu explicativs(,k....,....); advrvials: d t, yoc o man.,causa-coskncia i finalitat i conscutiva i comxativa). Connectors coordinats: d´addició, els continuatius( a més, fins i tot...), contrast(però), consequtiu(donç) i l´explicatiu(per aixó)Respecte als mecanismes d´ ampliació de la informació: aposició(,.....,); paréntesis explicatius; reformulacions( introduits per es a dir...); exemplificacions( introduids per connectors com per exemple, com ara...); oracions d relatiu( entre comes ,que...,). Procediments d reducció dl discurs: nominalitzacions( verb->nom: -ió) i adjectivacions( adv.->adj), sigles.

Entradas relacionadas: