Classes d'empreses

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,05 KB

resp. Ilimitada: el propietari respon als deutes amb tot els seu patrimoni

resp: limitada: respon amb el patrimoni de l'empresa davant de deutes
empreses sense personalitat jurídica pròpia: DNI propietaries sidentificara l'empresa i amb personalitat: el CIF identifica al'empresa
Autonom una persona que realitza de forma habitual i per conte propi una activitat economica per obtenir benefici.
TRADE: treballador autònom eonomicament dependent desenvolupen un servei a una empresa del qual depenen ecnòmicament75% ingresoso provenen dalla.
societat anònima: la responsabilitat dels socis davant dels deutes correspon a la part aportada a la societat ( 60000) euros mínim. La societat s'haura d'escriure al registre mercantil i mitjançant escriptura pública
Societat Cooperativa: núm mínim 3. la responsabilitat dels socis davant dels deutes correspon al capitall aportat, no hi ha un mínim legal.
Pagaran menys impostos pels beneficis obtinguts
La formajurídica, es la forma legal que una empresa es presenta a ladministració o societat
Edat empresarial: mayores de edad, emancipados( matrimoni, sentència judicial o autorització tutors legals), menors a traves de representants legals.
Accions: confereix al seu titular la condidció de soci,i dret a participar en el repartiment dels guanys i det a subscripció preferent en lemisio de noves accions
u-5
 L’empresa és un organisme econòmic que té com a finalitat produir o subministrar béns o Serveis a la societat donats unes matèries primeres o factors productiusAmb la venda dels béns o serveis s’aconsegueixen ingressos i beneficis. 
un nínxol de mercat és una oportunitat de negoci o bé Perquè el producte o servei que oferim és una innovació o bé perquè la Competència està llunyana.
dafo; debilitats, fortaleses. Amenaces, oportunitats
*SUBVENCIONS: són diners que l’Estat dóna a l’emprenedor o a l’empresa per diversos motius: Per ampliació de plantilla o creació d’ocupació, per crear una nova empresa o per Desenvolupar activitats beneficioses pel medi-ambient
BONIFICACIONS: implica que si l’empresa ha de pagar una impostos o unes cotitzacions Socials, aquestes despeses poden deduir-se ( restar-les) en la declaració de la renda o en L’impost de societats.
*FINANÇAMENT BONIFICAT: concessió de préstecs a les empreses amb condicions molt Beneficioses : tipus d’interès molt baix, amb carència (no pagues ni interessos ni Amortització)de 2-3 anys.
desamortització: Acte jurídic pel qual els béns demà mortatornen a la condició de lliures.

Té per finalitat limitar les possibilitats d’adquisició i de retenció de béns immobles a les persones jurídiques (eclesiàstiques o civils), en benefici de les particulars o físiques.

Amortització:Liquidació de l’actiu fix, o sigui, conversió períòdica d’aquest en disponibilitats que proporcionen a l’empresa recursos líquids per a realitzar nous finançaments, inversions o repartiments als accionistes.

Bussines angels: es una persona que aporta su dinero, experiencia y contactos a nuevas empresas creadas por emprendedores con el fin de obtener una participación accionarial y una ganancia futura.

FUE; finestra única empresarial agilitza els procediments oficials en l'obtenció de permisos, perestació de sol.Licituds, etc.

Microentorn : afecta directaemnt  a la nostra empresa

mracroentorn: afecten a totes les empreses.


Entradas relacionadas: