Ciencias de la tierra

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,78 KB

 ambients continentals

 fluvial  al·luvial desertic glaciallacustre, palustre 
 materials

 segons el tram del riu hi ha  predomini de conglomerats, gresos o pelites, clasts arrodonits

 predimini de conglomerats i bretxes predomina sorra, diposits de loess, formats per llims molt mal classificats, amb clasts de bores anguloses (bretxes) sorres fines i argiles, evaporites o carbo(caracteristic carbo de medis palustres)
 estructures sedimentaries

granoclassificacio,laminacio encreuada, ripples i marques de corrent en superficie 

 granoclassificacio, bases erosives i estrats potents laminacio encreuada a gran escala (dunes) i a petita (ripples) no presenta estratuficacio ni cap clase d'estructura laminacio fina
 fossils poc abundants, pero poden trobarse petjades o esquelets a le argiles molt estranys molt estranys molt estranys fossils o pe

ambients marins

 plataforma continental  peu de talus i fons abissal 
  proximal distal 
 materials principalment margues, localment sorres i evaporites principalment calcaries o dolomies sorres fines i margues (turbidites)

 estructures sedimentaries

 forta bioturbacio, estratificacio paral·lela massiu. Els estrats poden ser potents granoclassificacio, laminacio encreuada, ripples i marques de corrents
 fossils poden ser abundants, generalment es troben sencers en plataformes d'aigues calides, poden formar-se eculls coral·lins hi pot haver fossils

ambients de transicio

 platja deltaic albufera 
 materials gresos rics en calci o calcarenites gresos (o calcarenites), limolites i argiles. Carbo en ambients palustres gresos molt fins o argiles, evaporites
 estructures sedimentaries laminaci encreuada, ripples (asimetric i simetrics)a la plana deltaica: laminacio encreuada, bioturbacio, ripples, petjades i bases erosives. Al front deltaic: esllavissades

 laminacio encreuada. ripples asimetrics, bioturbacio, laminacio fina, motlles de cristalls de sal, petjades

 fossils fossils d'organismes de platja, sovint trencats fossils ben conservats i restes vegetals hi pot haver fossils ben conservats

Entradas relacionadas: