Chuleta examen catala literatura

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,9 KB

La poesia (títol) de (autor) te __ estrofes de __ versos cada una. Son __.
Els versos son d'art ___ i tenen___ síl·labes. Son versos___. La rima es ____.
L'esquema de rima _____'____. Hi ha una elisió ___ (v) i una sinaleta__ (v)
FIGURES RETORIQUES: recursos fonics:al·literació,repeticio d'un mateix so, paranomàsia, presencia de dos mots que es pronuncien igual o de manera molt similar, onomatopeia. recursos morfosintactics, anàfora repetició d'un mateix mot o grup de mots al començament d'una sèrie de frases o versos, asindeton omissió de conjuncions de coordinació per tal d'accelerar el ritme de la frase, polisíndeton, repetició d'una conjunció per tal de donar mes força a l'expressió. hipèrbaton, alteració de l'ordre logic dels elements d'una frase. paral·lelisme, repetició de la mateixa estructura sintactica en diverses frases seguides, epitet adjectiu que expressa una qualitat que ja es propia del substantu que acompanya, quiasme estructures paral·leles amb sintagmes creuats. recursos sintactics: comparació, metafora identificació entre dos termes a partir d'una semblança, personificació atribució de qualitats humanes, antitesi oposició de dos mots, hiperbole exageració, sinectoque no dir-ho tot, metonímia(picasso), sinestesia unió dels 5 sentits.

Entradas relacionadas: