Catalan Fonetica i morfosintaxis

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 2,99 KB

Ensordiments: 1.Oclusio o fricatiu en posicio final y + consonant sorda
Sonoritzacions: 1.Oclusio o fricatiu en + consonant sonora 2. fricatiu + vocal
Canvis en el mode d'articulació (d'oclusio a aproximant): 1.Oclusius despres de pausa, nasal i oclusiu 2.Aproximant:resta de casos (sobretot entre vocals) 3.Darrere l en el cas de la d
Canvis en el punt d'articulacio: 1.Labialització: n+so labial 2. Palatalització: l,n+so palatal 3.Velarització: n+so velar
Geminacions: 1.mm, nn, dd, l·l 2.Dialecte oriental (tret del barceloni) bb, gg 3. Altres
Emmudiments: 1. -r ->0 2. -mp, -mb [m] 3. -nt, -nd, -lt, -ld [l], [n] 4. -fs, -igs, -çs [f] [t ] [s] 5.aquest noi s->[0] 6. aprendre [p ndr] 7.[s] a final de mot seguida
d'un so fricatiu o vibrant. 8. altres:compte [mt]
, exempcio [ms], peumatic [n]
Sensibilitzacions: 1.infinitiu o gerundi+pronom 2.aquest+vocal 3.amb+vocal 4.altres
Labialització: n+ so labial n-->[m] n-->[ ]
Palatalització: l,n + so palatal l-->[ ] n--> [ ]
Velarització: n + so velar n-->[ ][p]: p,b [t]: t,d [k]: c,g,q,qu [b]:b,v [d]:d [g]: g,gu
[g]:g,gu [k]:c,qu [p][t][k]: p,t,c ¡.p/b,t/d,c/g
[f]:f [s]:s,c,ç,ss,sc [ ]:x,ix ([v]):v [z]:s,z [ ]:j.g [ts]:ts
[t]:tx,-ig,-g [dz]:tz [d ]:tj,tg,dj [ks]:x,cc,xc [gz]:x
[m]:m [n]:n [ ]:ny [l]:l [ ] :ll

Gènere: Frmació bàsica masculí + a// canvis(accentuació vidu/vídua)(consonant sorda-->sonora o i dupliquen)(vocal e-->a o-->u u-->a)// sufixos especifics afegeixen(-na -ina -essa) canvien(-or-->-riu) canvien (-òleg-->òloga)// Femeni -a--> -ot// Invariables terminacions( -aire -ista -cida) referits a animals( afegir article)
El nombre formacio basica (singular + s) acabats en (-a atona -->es/ vocal tonica -->-ns/ -s -ç -x -ix -tx -ig --> -s -os/ -sc, -st -xt -ig --> -s, -os) invariables (dies de la setmana, acabats en -us, aguns compostos)
Adjectiu de dues terminacions (formacio basica canvis: accentuació, vocal e--> a o--> a eu--> ea u-->a, consonant sorda-->sonora t-->d c-->g canvis ortografics c-->qu g-->gu j-->g l-->l·l, increment -n-) acabats en -s -ç -x -ix -tx -ig -sc -st -xt ) d'una terminació: en singular i pluiral acabats en ( -al -el -il ant -ent -ar -a -e -ble -me -ne -aire) en singular invariables en plurar variables (-aç -iç -oç)
diftong agrupacio de dues vocals en una mateixa silaba esta formada per un nucli i un so marginal. DD ai au ei eu iu oi ou ui uu DC ua üe üi uo

Entradas relacionadas: