Catalan 3

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 702 bytes

Oració composta: estan formades per dues o més oracions simples unides per connectors gramaticals.
· Oracions juxtaposades: estableixen entre elles una relació lògica sense necessitat d'un element d'enllaç. la juxtaposició ve marcada pels signes d puntuació.
· Coordinades: són oracions unides per un connector gramatical i tenen el matiex valor sintàctic.
- Copulatives: expressen addició
- Disjuntives: expressen opció
- Distributives: expressin distribució
- Adversatives: expressen oposició
- Consecutives: expressen conseqüencia.
· Subordinades: depenen de l'acció principal i s'hi subordinen.

Entradas relacionadas: